Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

El Prácticum es el conjunto de actividades en las que los centros educativos colaboran con la Facultad de Educación, en los estudios del Máster del profesorado, con el fin de poner al alumnado en contacto con el mundo profesional. Supone la inmersión de los estudiantes en centros educativos con la finalidad de conocerlos directamente, integrar conocimientos teórico-prácticos, y adquirir competencias profesionales en todos los ámbitos de actuación.
El Prácticum I está pensado como una primera toma de contacto del alumnado con un centro educativo. Es preciso que el alumnado tenga la oportunidad de descubrir de una manera práctica sus exigencias profesionales, y sea capaz de dar respuesta a los problemas personales y sociales que comporta el hecho de ser profesor y educador.
El Prácticum I se sitúa dentro del módulo del Máster de formación del profesorado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, que tiene asignados en el plan de estudios 4 créditos ECTS.
En el desarrollo en el centro educativo de las actividades del Prácticum I, el alumnado, acompañado del coordinador o coordinadora de prácticas y/o del tutor o tutora de su especialidad, deberá acercarse al contexto educativo real en el que va a desarrollar las prácticas.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

General Competences (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Specific Competences:>>Generic Module (CGe)

 • CGe10 : Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatge, com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, i en la igualtat de tractament i no-discriminació de les persones amb discapacitat.
 • CGe8 : Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana.

 

Specific Competences:>>Specific Module (CE)

 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.

 

Specific Competences:>>Work Experience (CP)

 • CP1 : Adquirir experiència en la planificació, en la docència i en l'avaluació de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CP2 : Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.
 • CP3 : Dominar les destreses i les habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.
 • CP4 : Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió sobre la pràctica.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 12098
Lecturer responsible:
POVES ESPI, JOSE ANTONIO
Credits ECTS: 4,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 0,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTING
  Area: COMPUTER ARCHITECTURE
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,14
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Area: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,13
 • Dept: SCIENCE OF COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  Area: SCIENCE OF COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,13

Study programmes where this course is taught