Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN ECONOMIA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN ECONOMIA

Codi:
 E011


 
 
Data de publicació:
 18/03/2015


 
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (ESPANYA)
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA (ESPANYA)
UNIVERSIDAD DE MURCIA (ESPANYA)
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (ESPANYA)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED) (ESPANYA)

DADES DE CONTACTE

Pàgina WEB Doctorat Decide

Comissió acadèmica:

Coordinadora de Universitat d'Alacant: MARÍA DOLORES GUILLÓ FUENTES

Coordinador del programa de doctorat: FERNANDO IGNACIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ (Universidad de Murcia).

Comissió qualitat:

Coordinador: 

Òrgan proponent:

Página WEB Doctorado Decide

info@doctoradodecide.com

Escola de Doctorat:

EDUA-Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Edifici Germán Bernácer, planta baixa.

Tlf. 965 90 3466

Contacte EDUA

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 -Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 -La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

 Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola de Doctorat.

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Ètica i integritat en la investigació científica: codis de bones pràctiques científiques.
 • ACTIVITAT 2: Idiomes per a la comunicació científica: anglès aplicat ales ciències socials i jurídiques.
 • ACTIVITAT 3: Divulgació de la ciència.
 • ACTIVITAT 4: Elaboració i seguiment de projectes d'investigació.
 • ACTIVITAT 5: Seminari d'Investigació I.
 • ACTIVITAT 6: Seminari d'Investigació II.
 • ACTIVITAT 7: Seminari d'Investigació III.
 • ACTIVITAT 8: Seminari d'Investigació IV.
 • ACTIVITAT 9: Cursos de software específic d'investigació econòmica.
 • ACTIVITAT 10: Com escriure un article científic en economia?.
 • ACTIVITAT 11: Com presentar un treball científic?
 • ACTIVITAT 12: Seminari novell.
 • ACTIVITAT 13: Jornades anuals de Doctorat.

Activitats formatives transversals optatives

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminari d'Investigació a una altra Universitat.
 • ACTIVITAT 2: Estada institució col·laboradora

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. Pàgina WEB Doctorado Decide

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Economia de la salut i del comportament
 2. Finances
 3. Economia Matemàtica i Elecció Social
 4. Teoria de Jocs
 5. Macroeconomia Internacional, Creixement i Polítiques Públiques
 6. Comerç Internacional, Organització Industrial i Economia dels Serveis
 7. Historia Econòmica
 8. Cicles Econòmics Empírics i Econometria de les Sèries Temporals
 9. Econometria Espacial, Microeconometria i Inferència Estadística

ADMISSIÓ

 • En primer lloc, la persona interessada haurà d'emplenar el formulari de preinscripció i, posteriorment, posar-se en contacte amb l'òrgan responsable del programa de doctorat perquè trasllade a la Comissió Acadèmica (CA) corresponent el seu desig de matricular-se.
 • Una vegada rebuda la comunicació, la CA valorarà la documentació presentada a través del formulari de preinscripció.
 • Si la persona és admesa, s'emetrà el certificat d'admissió corresponent i s'enviarà a Doctorat.
 • Si la sol·licitud és rebutjada, s'emetrà el certificat d'admissió en el qual es reflectiran els motius. Aquest certificat s'enviarà a la unitat de Doctorat des d'on es procedirà a comunicar-ho a l'interessat o interessada.

ACCÉS 

 • Una vegada rebut en Doctorat el certificat d'admissió favorable enviat per la CA, s'iniciarà l'estudi dels requisits d'accés. Si la titulació d'accés no pertany a l'EEES s'haurà d'abonar una taxa per l'estudi de la documentació.
 • Si es reuneixen els requisits, s'obrirà l'expedient acadèmic perquè la persona interessada puga realitzar la seua matrícula.
 • Si no es reuneixen els requisits, es comunicarà la denegació de l'accés i els motius. Si l'interessat o interessada aportara els documents que se li sol·liciten, es procedirà a l'obertura de l'expedient acadèmic per a la matrícula. En cas contrari, s'arxivarà l'expedient sense més tràmit.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

 

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)  candado

 

Seguiment del Títol

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares