Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ INSTITUCIONAL
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ INSTITUCIONAL

Codi:
 D065

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 10/07/2010

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ INSTITUCIONAL

TIPÚS DE ENSENYAMENT

No presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Anglès
Francès
Alemany

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ INSTITUCIONAL
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
20 crèdits
 
10 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ INSTITUCIONAL
COMPLEMENTS ALUMNES DE CONVENIS
36 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
 
MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ INSTITUCIONAL. CONVENIS
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
20 crèdits
 
10 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
5
 
-
OPTATIVA
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ INSTITUCIONAL

 

OBJECTIUS

 

L'objectiu general essencial d'aquest màster és la formació i especialització de futurs professionals en el camp concret de la traducció i la interpretació institucional, cosa que inclou una profunda comprensió de l'estat actual de la disciplina a escala professional i de la seua metodologia de treball.
Aquest objectiu general es pot desglossar en els següents objectius específics:
3.1.1. Oferir una formació especialitzada que partisca d'una visió àmplia i plural de la traducció i interpretació institucional, capaç d'adaptar-se a cada moment als requisits professionals i de mercat en aquest camp.
3.1.2. Establir les bases per a la consolidació d'un bon planter de professionals mitjançant la formació d'aquests a partir de les necessitats actuals del mercat.
3.1.3. Fomentar la formació continuada dels llicenciats i professionals de la traducció i interpretació, una de les tasques essencials de la qual és l'especialització.
3.1.4. Crear les bases per a formar professionals que dominen les tècniques professionals més avançades i innovadores i brindar una formació en les aplicacions de les noves tecnologies en el camp de la traducció i interpretació institucional.
3.1.5. Proporcionar un marc d'aprenentatge interdisciplinari adaptat a l'estat de la qüestió professional en traducció i interpretació institucional i aprofundir en la cooperació amb altres centres universitaris.
3.1.6. Fomentar la participació dels estudiants en jornades professionals i altres trobades del camp de la traducció i la interpretació, així com la seua vinculació amb associacions professionals.
3.1.7. Garantir una formació comuna especialitzada que puga complementar-se amb una altra formació més especialitzada en els subàmbits concrets que trie l'estudiant, cosa a la qual contribuirien les pràctiques en empreses.
3.1.8. Fomentar la creació de grups d'investigació interuniversitaris en el camp de la traducció especialitzada i, més concretament, en l'àmbit de la traducció juridicoadministrativa i economicocomercial.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CG2:Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CG3:Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG4:Que els estudiants tinguen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que serà en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Domini dels registres d'especialitat en una llengua estrangera.
 • CE2:Utilització experta d'estratègies retoricopragmàtiques en una llengua estrangera.
 • CE3:Domini dels registres d'especialitat en la llengua pròpia.
 • CE4:Utilització experta d'estratègies retoricopragmàtiques en la llengua pròpia.
 • CE5:Adquisició de competència professional per a la comparació, revisió i edició de textos en la llengua pròpia.
 • CE6:Domini dels entorns informàtics avançats per a la traducció.
 • CE7:Domini de les tècniques d'edició avançades.
 • CE8:Domini del camp del discurs especialitzat.
 • CE9:Capacitat de sistematització i interpretació científica de les dades.
 • CE10:Capacitat per a traduir textos d'especialitat d'un nivell de complexitat alt.
 • CE11:Domini de les tècniques de documentació avançades.
 • CE12:Gestió de projectes professionals de traducció.
 • CE13:Capacitat de treball en equips de caràcter interdisciplinari i en contextos internacionals.
 • CE14:Domini de la gestió i administració d'empresa i conèixer el mercat de la traducció.
 • CE15:Capacitat d'intermediació experta en entorns multiculturals.
 • CE16:Foment del compromís i la defensa dels principis ètics de la comunitat professional.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

35

Optatives (OP)

10

Pràctiques externes (OB)

9

Treball Final de Màster (OB)

  6

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


MÒDUL COMÚ

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS

OB

6

DEONTOLOGIA I ASPECTES PROFESSIONALS DE LA TRADUCCIÓ 

OB

9

MÒDUL D'ESPECIALITZACIÓ

BLOC OBLIGATORI

ORDENAMENTS JURÍDICS COMPARATS (ALEMANY-ESPANYOL; FRANCÈS-ESPANYOL O ANGLÈS-ESPANYOL) 

OB

5

TRADUCCIÓ JURADA  (ALEMANY-ESPANYOL; FRANCÈS-ESPANYOL O ANGLÈS-ESPANYOL).

OB

5

TRADUCCIÓ PER ALS ORGANISMES INTERNACIONALS  (ALEMANY-ESPANYOL; FRANCÈS-ESPANYOL O INGLÉS-ESPANYOL).

OB

5

TRADUCCIÓ PER A L'ÀMBIT ECONÒMIC I COMERCIAL (ALEMANY-ESPANYOL; FRANCÈS-ESPANYOL O INGLÉS-ESPANYOL).

OB

5

BLOC OPTATIU

S'OFERIRAN LLIGADES A UNA COMBINACIÓ LINGÜÍSTICA DETERMINADA 

TRADUCCIÓ PER A PROPIETAT INTEL·LECTUAL ENTRE LA PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA I LA LLENGUA MATERNA 

OP

5

TRADUCCIÓ IMMOBILIÀRIA ENTRE LA PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA I LA LLENGUA MATERNA  

OP

5

TRADUCCIÓ PER A LA BANCA ENTRE LA PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA I LA LLENGUA MATERNA  

OP

5

TRADUCCIÓ PER A l'EXPORTACIÓ I EL COMERÇ EXTERIOR ENTRE LA PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA I LA LLENGUA MATERNA  

OP

5

TRADUCCIÓ MERCANTIL ENTRE LA PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA I LA LLENGUA MATERNA  

OP

5

FONAMENTS TEMÀTICS JURIDICOECONÒMICS PER A TRADUCTORS  

OP

5

LLENGUATGES JURÍDICS COMPARATS

OP

5

TRADUCCIÓ JURIDICOADMINISTRATIVA I ECONÒMICA SEGONA LLENGUA-LLENGUA MATERNA

OP

5

INTERPRETACIÓ JURADA, JUDICIAL I POLICIAL

OP

5

INTERPRETACIÓ PER ALS ORGANISMES INTERNACIONALS

OP

5

NO S'OFEREIX LLIGADA A UNA COMBINACIÓ LINGÜÍSTICA DETERMINADA 

TRADUCCIÓ JURIDICOADMINISTRATIVA ENTRE VALENCIÀ/CATALÀ I CASTELLÀ

OP

10

MÒDUL DEL PRÁCTICUM

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

PRÀCTIQUES PREPROFESSIONALS DE TRADUCCIÓ INSTITUCIONAL

OB

9

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER

OB

6

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS


El pla d'estudis s'estructura entorn de tres mòduls:

a) un primer que conté dos elements bàsics centrals, la deontologia i aspectes professionals juntament amb el tractament i correcció de textos que són comuns a qualsevol combinació lingüística;

b) un segon mòdul d'especialitat consistent en l'ensenyament avançat de la traducció institucional i lligat a cada combinació lingüística concreta i

c) un tercer mòdul basat en les pràctiques preprofessionals i la seua sistematització a través d'un treball de final de màster de caràcter científic.

 

Estructura tripartida:

1r mòdul - Tronc comú obligatori - 15 crèdits ECTS. Durada aproximada: octubre-Nadal.

2n mòdul - Mòdul d'especialitat - 30 crèdits. Durada aproximada: gener-maig (depenent de la Setmana Santa).

3r mòdul - Pràcticum. 15 crèdits. Durada aproximada: abril-juny (la coincidència parcial amb les optatives del mòdul d'especialitat es resol aprofitant els buits brindats per les optatives no escollides).

1r mòdul - Tronc comú - Obligatori per a tots els alumnes. 15 crèdits

Aquests 15 crèdits es repartiran en dues assignatures: 1 Correcció i edició professional de textos (6 crèdits) i 2 Deontologia i pràctica professional (9 crèdits)

2n mòdul - Especialitat - 30 crèdits

En aquest mòdul, en línia amb la flexibilitat i el disseny personalitzat del currículum de l'EEES, hi haurà un bloc obligatori i un altre d'optativitat. En l'obligatori s'impartiran els continguts essencials de l'especialitat. La proporció serà de 20 crèdits per a la part obligatòria i 10 crèdits per a l'optativa. Les assignatures d'aquest mòdul respondran a una combinació lingüística determinada, i en el cas de les obligatòries s'oferirà una per combinació lingüística triada). Quant a les optatives, ací s'ofereix un llistat de totes les possibles. En cada curs s'implantarà un nombre limitat d'aquestes en funció de les disponibilitats docents i la demanda que vaja produint-se amb el temps. Les assignatures seran les següents:

 • Ordenaments jurídics comparats 
 • Traducció jurada
 • Traducció per als organismes internacionals
 • Traducció per a l'àmbit econòmic i comercial
 • Traducció per a propietat intel·lectual entre la primera llengua estrangera i la llengua materna
 • Traducció immobiliària entre la primera llengua estrangera i la llengua materna
 • Traducció per a la banca entre la primera llengua estrangera i la llengua materna
 • Traducció per a l'exportació i el comerç exterior entre la primera llengua estrangera i la llengua materna
 • Traducció mercantil entre la primera llengua estrangera i la llengua materna
 • Fonaments temàtics juridicoeconòmics per a traductors
 • Llenguatges jurídics comparats
 • Traducció juridicoadministrativa i econòmica segona llengua-llengua materna
 • Interpretació jurada, judicial i policial
 • Interpretació per als organismes internacionals
 • Traducció juridicoadministrativa entre valencià/català i castellà

Possibles combinacions del màster:

COMBINACIÓ ANGLÈS-ESPANYOL

 • Traducció per a la propietat intel·lectual (anglès-espanyol) - 5 crèdits.
 • Traducció i interpretació per a l'exportació i el comerç exterior (anglès-espanyol) - 5 crèdits.
 • Interpretació jurada, judicial i social (anglès-espanyol) -5 crèdits- Semipresencial

COMBINACIÓ FRANCÈS-ESPANYOL

 • Traducció per a la propietat intel·lectual (francès-espanyol) - 5 crèdits.
 • Traducció i interpretació per a l'exportació i el comerç exterior (francès-espanyol) - 5 crèdits
 • Llenguatges jurídics comparats (francès-espanyol) - 5 crèdits
 • Interpretació per als organismes internacionals (francès-espanyol) - 5 crèdits -Semipresencial

COMBINACIÓ ALEMANY-ESPANYOL

 • Traducció per a la propietat intel·lectual (alemany-espanyol) - 5 crèdits.
 • Traducció i interpretació per a l'exportació i el comerç exterior (alemany-espanyol) - 5 crèdits
 • Llenguatges jurídics comparats (alemany-espanyol) - 5 crèdits
 • Interpretació per als organismes internacionals (alemany-espanyol) - 5 crèdits –Semipresencial
 • Traducció juridico-administrativa valencià/català i castellà  10 crèdits

3r mòdul – Prácticum. 15 crèdits

Aquest mòdul es dividirà entre les pràctiques (9 crèdits) i un treball de final de màster (6 crèdits), sempre centrat en les pràctiques professionals. Aquest treball final serà jutjat per un tribunal.

La filosofia general d'aquesta estructuració es basa en la recerca de l'equilibri entre la garantia de compliment dels objectius i competències bàsics i la necessitat de flexibilitat de l'oferta perquè l'estudiant canalitze el seu propi pla d'estudis cap als objectius investigadors en els quals es trobe més interessat. A fi d'aconseguir el primer objectiu de garantia de domini crític i profund de l'estat de la qüestió i les eines fonamentals d'investigació científica en general i investigació en traducció i interpretació en particular, s'ha dissenyat el primer mòdul obligatori, que hauria de dotar l'estudiant de les eines necessàries per a aquests adquirir aquestes competències. El tercer mòdul, un treball final de master supervisat de manera individualitzada, hauria de permetre a l'estudiant, al seu torn, mostrar la seua maduresa professional.

En el capítol de la seqüenciació, la dinàmica virtual aconsella que totes les assignatures siguen intensives i successives (no simultànies), de manera que el flux pedagògic siga ordenat i assumible per tots, una cosa que no succeiria tan fàcilment amb multitud de fòrums de debat oberts simultàniament. Amb els lògics ajustaments en funció del dia de començament de les classes i els dies concrets de vacances, el primer bloc (comú de 15 crèdits ECTS) s'impartirà aproximadament entre octubre i Nadal; el segon (d'especialitat, 30 crèdits ECTS) entre gener i maig, mentre que el tercer (Prácticum, amb pràctiques (9 crèdits) i treball final de màster (6 crèdits) i un total de 15 crèdits ECTS, està pensat per a dur-se a terme entre abril i juny. Cada crèdit correspondrà a 25 hores de dedicació de l'alumne i el ritme d'impartició del màster per a alumnes a temps complet serà d'aproximadament 1,6 crèdits ECTS setmanals, cosa que suposarà unes 40 hores de dedicació setmanals.

Metodològicament, la impartició del màster serà íntegrament virtual, amb l'única excepció de les assignatures (optatives) d'interpretació, que normalment tindran una part presencial per a optimitzar la docència.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ


1.     Perfil d'ingrés

El Màster va dirigit especialment a persones en possessió del títol de grau o llicenciatura en Traducció i Interpretació, Filologia, Dret, Economia o altres ciències afins, així com a professionals de la traducció institucional que desitgen renovar o actualitzar el seu perfil laboral, sempre que posseïsquen un títol de llicenciat o de grau.

Els alumnes hauran de tenir un nivell molt avançat en les dues llengües de la combinació lingüística triada (alemany-espanyol, francès-espanyol o anglès-espanyol), ja que el màster aborda exclusivament la traducció i no l'ensenyament de llengües. Concretament, el nivell esperable en ambdues llengües serà el grau C1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, que es defineix de la manera següent: "És capaç de comprendre una àmplia varietat de textos extensos i amb cert nivell d'exigència, així com reconèixer en ells sentits implícits. Sap expressar-se de forma fluïda i espontània sense mostres molt evidents d'esforç per a trobar l'expressió adequada. Pot fer un ús flexible i efectiu de l'idioma per a finalitats socials, acadèmics i professionals. Pot produir textos clars, bé estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text."

 

2.     Criteris de valoració

Per a garantir la qualitat de la docència i l'atenció a l'alumne, pretenem establir per cada combinació lingüística un contingent màxim de 30 alumnes de nou ingrés cada curs. Els criteris d'admissió, sempre autoritzats per l'administració competent, es publicaran cada curs amb tot detall i amb antelació suficient al període de matriculació, i es basaran en l'expedient acadèmic general i específic (llengües i matèries relacionades amb la traducció i la interpretació), així com en la formació prèvia del candidat, que rebrà en conjunt una valoració de fins al 75 % i en l'experiència professional rellevant (valorada fins a en un 25 %).

Barem per a la valoració de candidats:

Màxim:10 punts

A) Criteris rellevants per valorar la formació acadèmica:0/5 punts.

A.1) Expedient acadèmic global: 0/1 punt.

 • Matrícula d'honor:1
 • Excel·lent:0,75
 • Notable:0,5
 • Aprovat:0,25


A.2) Expedient acadèmic específic (matèries afins amb els continguts del màster): 0/1 punt.

 • Matrícula d'honor:1
 • Excel·lent:0,75
 • Notable:0,5
 • Aprovat:0,25


A.3) Altres cursos de formació acadèmica i/o professional rebuts que siguin rellevants en relació amb els continguts del postgrau, especialment el fet d'haver obtingut un títol de màster rellevant: 0/2 punts.

A.4) Estudis rellevants en universitats no espanyoles la llengua de les quals vehicular coincideixi amb la llengua estrangera de la combinació lingüística triada: 0/1 punt.


B) Criteris rellevants per valorar els coneixements d'idiomes: 0/2,5 punts.

B.1) Ser parlant natiu o tenir aptitud acreditada en l'idioma estranger triat (Certificat de l'Escola Oficial d'Idiomes o similar, haver cursat estudis universitaris en la llengua triada, etc): 0/1 punt.

B.2) Ser parlant natiu o tenir aptitud acreditada en l'idioma espanyol (domini C2 o DELE Superior de l'Institut Cervantes, haver cursat estudis universitaris en espanyol, etc.): 0/1 punt.

B.3) Ser parlant natiu o tenir aptitud acreditada en altres idiomes: 0/0,5 punts.

C) Criteris rellevants per valorar l'experiència professional: 0/2,5 punts.

C.1) Labor professional desenvolupada de manera directament relacionada amb els continguts del màster: 0/2 punts.

C.2) Labor desenvolupada en altres treballs no directament relacionats amb els continguts del màster: 0/0,5 punts.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

Oferta de places: 90

 

Orientació 

 

Professional.


Perfil d'especialització del títol

 

Formació avançada en traducció juridicoadministrativa i economicocomercial.

 

Perfils professionals del títol

 

Professions per a les quals capacita

Es tracta d'un màster eminentment professional dissenyat per al domini avançat de la traducció de textos jurídics i econòmics. Si bé cursar aquest màster no és condició sine qua non per a l'exercici de la traducció jurada, ens sembla evident, i és el nostre propòsit, que els alumnes que el cursen puguen sentir-se molt més capacitats per a la intermediació interlingüïstica en els camps jurídic, administratiu, econòmic i comercial, a més de servir com a base per a la preparació de l'examen de traductor jurat a aquells alumnes que vulguen fer a aquesta prova.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol  

 

Curs acadèmic

Implantació del màster

 

2008-2009

Primer curs ja implantat

2009-2010

Segon curs ja implantat

2010-2011

Tercera edició del màster

 

2. Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents en el nou pla d'estudis

Els estudiants de l'actual doctorat en Traducció i Interpretació de la Universitat d'Alacant, així com d'altres estudis similars i de qualitat contrastada en altres universitats nacionals o estrangeres, podran optar a la convalidació dels estudis realitzats. En aquest sentit, la Comissió Acadèmica del nou Màster farà l'oportuna conversió dels crèdits actuals a crèdits ECTS amb esperit ampli i integrador. En el cas específic d'altres masters del mateix PCOP (“La traducció i la societat del coneixement”) a què pertany aquest, es produirà la convalidació automàtica del mòdul inicial de formació comuna.


3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Cap.

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 • Facultat de Filosofia i Lletres
      Campus de San Vicente del Raspeig
      Ctra. de Alicante s/n 03690
      San Vicente del Raspeig (Alicante)
      Telèfon:+ 34 96
590 3448
      Fax:+ 34 96 590 3449
      facu.lletres@ua.es 
      http://lletres.ua.es/va/

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares