Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN INTEGRACIÓ REGIONAL
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN INTEGRACIÓ REGIONAL

Codi:
 D058

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 02/04/2013

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN INTEGRACIÓ REGIONAL

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Sense definir

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Dret

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (ESPANYA)
UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (ESPANYA)
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (ESPANYA)

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN INTEGRACIÓ REGIONAL
50 crèdits
 
10 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN INTEGRACIÓ REGIONAL

 

OBJECTIUS

 

A través d'aquest màster es volen aconseguir els següents objectius estratègics concrets:

 1. Adoptar iniciatives des de la universitat que es complementen amb els esforços de la diplomàcia espanyola per a potenciar les relacions exteriors i la cooperació per al desenvolupament de la Unió Europea amb Iberoamèrica i en particular Centreamèrica.
 2. Oferir una alternativa professional vàlida i solvent a llicenciats universitaris que vulguen especialitzar-se en Integració Regional, i convertir amb el temps a la Universitat d'Alcalá (una universitat amb tots els avantatges de les universitats petites però situada en ple cor del nostre estat) i a les Universitats on cursen el període de docència presencial en centres de referència en matèria d'integració regional dins de la seua àrea d'influència.
 3. Potenciar, per a aconseguir els objectius anteriors, el vessant forense d'aquests estudis, i incorporar al seu quadre docent a professionals d'una dilatada experiència en aquests temes, com és fàcil comprovar a partir del quadre de professors.
 4. Se sumen als objectius ja esmentats una formació dogmàtica avançada sobre integració regional en el context d'una mínima atenció al dret intern.
 5. A través d'un atractiu programa de projecció investigadora destinada a facilitar l'elaboració posterior d'una tesi doctoral en qualsevol de les universitats espanyoles participants.

 

La finalitat principal del màster universitari en Integració Regional és l'adquisició per part de l'estudiant (principalment llicenciats o diplomats en Dret, Economia i altres Ciències Socials) d'una formació avançada i pluridisciplinària en matèria d'Integració Regional, orientada a la seua especialització acadèmica i investigadora. Així mateix, el màster promourà el respecte de la democràcia i dels drets fonamentals de la persona, l'estat de dret i l'imperi de la llei, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i l'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. Els presents objectius i competències han estat en bona mesura arreplegats pel Centre Interuniversitari per a Estudis d'Integració, única xarxa o entitat de caràcter i abast internacional que serveix de fòrum per al debat científic i pràctic al més alt nivell sobre els processos d'integració regional, particularment sobre la integració centroamericana, així com per a la realització d'activitats professionals, l'organització de cursos, seminaris i jornades i la publicació dels treballs duts a terme en el seu si (http://cipei.unanleon.edu.ni/objetivos.html).

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Adquisició de coneixements avançats sobre l'estat actual dels processos d'integració regional en un entorn multidisciplinari.
 • CG2:Adquisició de la capacitat d'argumentació jurídica, històrica, política i econòmica en el marc dels processos d'integració regional.
 • CG3:Adquisició d'habilitats d'anàlisi d'escenaris complexos que sovint abaste situacions internacionals o elements d'integració.
 • CG4:Adquisició d'habilitats per a aplicar aquests coneixements en el procés d'argumentació jurídica de la pràctica forense.
 • CG5:La capacitat d'emetre judicis crítics sobre els processos d'integració regional.
 • CG6:Adquisició de coneixements sobre els diferents aspectes o àmbits materials afectats pels processos d'integració regional.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Comprensió sobre el paper que en els processos d'integració regional tenen les principals organitzacions internacionals contemporànies i, en general, la societat internacional.
 • CE2:Domini de les eines necessàries per a fer argumentacions i raonaments jurídics en anàlisis relacionades amb els processos d'integració regional.
 • CE3:Domini dels mecanismes de control jurisdiccionals dels processos d'integració regional.
 • CE4:Capacitat per a desenvolupar una anàlisi comparada dels diferents sistemes o processos d'integració regional actius a Europa i Amèrica.
 • CE5:Coneixements profunds sobre el paper que la societat civil i l'individu estan destinats a tenir en aquests processos d'integració regional.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA


Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

38

  Optatives (OP)

10

  Treball Final de Màster (OB)

  12

TOTAL CRÈDITS

60

 

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS/SEMESTRES


1a ETAPA: PERÍODE FORMATIU SEMIPRESENCIAL

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

HISTÒRIA DELS PROCESSOS D'INTEGRACIÓ REGIONAL 

OB

2

FONAMENTS DELS PROCESSOS D'INTEGRACIÓ REGIONAL 

OB

2

MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ DELS PROCESSOS D'INTEGRACIÓ REGIONAL 

OB

1

EL SISTEMA INSTITUCIONAL  

OB

3

EL SISTEMA JURÍDIC

OB

4

EL SISTEMA JUDICIAL

OB

3

ASPECTES ECONÒMICS DELS PROCESSOS D'INTEGRACIÓ REGIONAL

OB

4

ASPECTES FISCALS DELS PROCESSOS D'INTEGRACIÓ REGIONAL

OB

2

ASPECTES LABORALS DELS PROCESSOS D'INTEGRACIÓ REGIONAL

OB

2

INTRODUCCIÓ GENERAL: DELIMITACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL DRET MATERIAL

OB

2

LES LLIBERTATS DE CIRCULACIÓ I LES NORMES SOBRE LLIURE COMPETÈNCIA

OB

3

LA POLÍTICA COMERCIAL COMUNA

OB

2

LA POLÍTICA DE COOPERACIÓ Al DESENVOLUPAMENT

OB

1

LA POLÍTICA EXTERIOR I DE SEGURETAT

OB

2

LA PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS

OB

1

L'ESTATUT DE CIUTADANIA

OB

2

IMMIGRACIÓ I ESTRANGERIA

OB

2

L'alumne triarà dos de les quatre assignatures entre les propostes següents:

LES POLÍTIQUES AGRÍCOLA I PESQUERA

OP

5

LA POLÍTICA ECONÒMICA I MONETÀRIA: L'EURO

OP

5

LA POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I DE L'AIGUA: LA GESTIÓ COMUNA DELS RECURSOS NATURALS I HÍDRICS

OP

5

EL TURISME, L'EDUCACIÓ I ALTRES POLÍTIQUES COMUNES EN DESENVOLUPAMENT

OP

5

2a ETAPA: TREBALL FINAL DE MÀSTER

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB

12

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

A l'hora d'estructurar els ensenyaments del màster en Integració Regional s'ha tingut especialment en compte les manques que es detecten a Centreamèrica i el Carib en estudis d'aquest tipus; en la formació de postgrau en general i en processos d'integració regional en particular. És per això pel que en honor de la flexibilitat i equilibri que han de caracteritzar sempre a un estudi d'aquestes característiques s'ha considerat necessari incloure, dins del seu pla d'estudis, unes poques matèries que vistes des de la perspectiva europea suposen l'adquisició de coneixements bàsics, coneixements que en les universitats europees habitualment s'adquireixen, almenys en part, en els estudis de grau o llicenciatura, no és aquest el cas a Centreamèrica, molt en particular en aquelles universitats on el període presencial del màster en Integració Regional s'impartiria i on els ensenyaments en aquest àmbit no es beneficien de la mateixa projecció que a Europa. No obstant això i al marge d'aquesta mínima llicència, en tot la resta s'ha procurat per tots els mitjans mantenir el nivell avançat que ha d'identificar a tot màster de caràcter oficial. La novetat d'aquest màster radica en un estudi pluridisciplinar d'aquesta matèria. El màster Universitari en Integració Regional tindrà orientació acadèmica i investigadora, es desenvoluparà de manera semipresencial i es compondrà d'un total de 60 crèdits ECTS que s'estructuren entorn dels mòduls següents:

 • Història i fonaments dels processos d'integració regional: una òptica plurisdiciplinària
 • Anàlisi comparada dels sistemes d'integració regional amb especial referència a la UE i al SICA
 • Aspectes econòmics, fiscals i laborals dels processos d'integració regional
 • Les llibertats comunitàries en els processos d'integració regional
 • Les relacions exteriors en els processos d'integració regional
 • L'individu en els processos d'integració regional
 • Les polítiques i accions internes en els processos d'integració regional
 • Treball de finalització de Màster

Pel que fa a la distribució temporal del programa d'estudis, està previst que el màster en Integració Regional quede estructurat en dues etapes o períodes successius. Aquestes etapes són cumulatives en el sentit que l'alumne que vulga obtenir el títol de màster haurà de superar necessàriament cadascuna.

1a etapa: De caràcter semipresencial, constarà de 8 setmanes consecutives de classes teòriques i pràctiques presencials que es desenvoluparan durant els mesos de juny i juliol, simultàniament, en les tres Universitats Centroamericanas participants (UNA-León, UNAH, UNA-Costa Rica). Durant aquest període s'impartirà docència en horari intensiu de dilluns a divendres, matí i tarda. Una vegada finalitzat el període presencial, durant els mesos d'agost, setembre, octubre i novembre, s'obrirà un període no presencial en el qual es faran tutories, orientació de lectures, plantejament de casos pràctics i petits treballs dirigits que impliquen la recerca, selecció i sistematització de fonts documentals. Versaran sobre els continguts dels diferents mòduls. Un tutor per cada mòdul s'encarregarà d'orientar i supervisar el treball dels alumnes durant aquest període no presencial.

2a etapa: Treball de finalització de Màster. Una vegada superats els períodes anteriors, a cada alumne se li assignarà un tema i un director de tesina. L'alumne disposarà de sis mesos (desembre-maig) per a l'elaboració del treball i, amb el vistiplau previ del seu director procedirà a la defensa pública de la seua tesina davant un tribunal compost per tres professors del claustre del màster, entre els quals s'inclourà necessàriament al coordinador acadèmic de la Universitat Centreamericana on haja cursat la primera etapa del màster.

Una vegada superats els 60 crèdits, s'oferirà als alumnes amb millor expedient la possibilitat de realitzar una tesi doctoral en una de les universitats espanyoles participants, intervenint una prèvia selecció dels aspirants per part de la Comissió de Direcciøo del Màster. A aquest efecte, la Comissió de Direcciøo avalarà qualsevol sol·licitud de beca o ajuda per part dels alumnes seleccionats.

La planificació i distribució temporal dels ensenyaments pretén facilitar l'accés i aprofitament dels estudis per part de funcionaris públics i de professionals amén d'atendre, en general, possibles necessitats educatives especials.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

1. Perfil d'ingrés

El màster està dissenyat principalment per a llicenciats o diplomats en Dret, Economia i altres Ciències Socials. El col·lectiu al qual va dirigit més directament aquest màster són investigadors, professors universitaris, advocats, funcionaris i altres agents dedicats professionalment a la integració regional, que vulguen disposar de les eines necessàries per a exercir millor  la seua activitat en aquest terreny. També està obert a funcionaris de les organitzacions internacionals i a membres de les ONG, diplomàtics i jutges que vulguen millorar la seua formació.

Encara que la matriculació està oberta a qualsevol llicenciat o diplomat, el perfil d'ingrés recomanat és el de llicenciats o diplomats en Dret, Economia, Ciències Polítiques, Sociologia, i altres ciències socials i Humanitats.

 

2. Criteris de valoració

En el cas que el nombre d'alumnes preinscrits en el màster en Integració Regional supere el nombre de places oferides (25 per universitat) la Comissió de Direcció del Màster durà a terme un procés selectiu en el qual es valorarà equitativament els expedients i mèrits acadèmics i professionals dels candidats i el seu coneixement d'altres llengües, així com qualsevol altre mèrit rellevant que puguen al·legar.

En aquest procediment de selecció es ponderaran els merits aportats pels candidats de la manera següent:

-Expedient acadèmic del candidat (40%)

-Trajectòria professional del candidat (40%)

-Coneixement d'altres llengües diferents del castellà (15%)

-Altres meritos rellevants (5%)

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

La preinscripció i matrícula es realitzarà en la Universitat d'Alcalá de Henares: https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado

La Universitat d'Alcalá, com a Universitat coordinadora i responsable de l'admissió i matriculació així com de la gestió d'expedients i títols, disposarà de tota la informació referida més específicament a les qüestions administratives i de procediment.

L'Escola de Postgrau de la UAH manté tota la informació relacionada, tant amb l'oferta dels estudis de postgrau, com sobre els requisits d'accés, admissió i matrícula, de manera permanentment actualitzada en aquesta adreça web:

http://www.uah.es/postgrado/escpostgrado/inicio.asp

La Universitat d'Alcalá compta amb una secció de promoció d'estudis que permanentment visiten els centres d'estudi en els quals es troben els futurs potencials alumnes. D'e la mateixa manera, organitzen jornades d'acollida dels futurs estudiants per a mostrar-los la Universitat i en particular les instal·lacions que utilitzaran acadèmicament, les d'ús cultural, i esportiu i també es posen en contacte amb els seus futurs professors.

Telèfons de contacte: 91 885 53 84 / 43 88 / 40 06.   Adreça de correu electrònic: promocion.uni@uah.es

La Universitat d'Alcalá compta, a més, amb un Centre d'Informació que té personal preparat per a ajudar a resoldre qualsevol pregunta relacionada amb accés, estudis, centres i departaments, beques i intercanvis, serveis i activitats, allotjaments i, en general, sobre qualsevol altra qüestió acadèmica: cursos, beques, premis, màsters i altres activitats que s'organitzen en la Universitat o fora de l'àmbit d'aquesta, sempre que siguen d'interès per als alumnes.

Tota la informació es pot consultar a través d'aquesta adreça web:

https://portal.uah.és/portal/page/portal/servei_comunicacion/ciu

 

Oficina del CIU en el Campus Ciutat d'Alcalá d'Henares:

- Casa Annexa a l'Edifici de Sant Ildefons (Rectorat)

Plaça de Sant Diego, s/n

28801 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 

Oficina del CIU en el Campus de Guadalajara:

- Edifici Multidepartamental

C/ Cifuentes, 28

19001 GUADALAJARA

Telèfon: 900 010 555   Correu electrònic: ciu@uah.es

 

No obstant l'apuntat, la resta d'universitats participants en el màster en Integració Regional també compten amb els serveis d'informació corresponents:

 

- Universitat d'Alacant (Centre de Formació Contínua)

http://web.ua.es/va/continua

Apt. Correus 99

03080 Alacant

Tel. + 34 96 590 9422

Fax. + 34 96 590 9442

- Universitat Miguel Hernández (Centre de Formació de Postgrau)

http://www.umh.es/frame.asp?url=/pop/

Av. de la Universitat s/n

03202 Elx

Tel. + 34 96 665 8943/8770

Fax. + 34 96 665 8799

 

Així mateix i atès que el període presencial de la titulació s'impartirà a Centreamèrica, la UNA-León (León, Nicaragua), la UNAH (Tegucigalpa, Hondures) i la UNA-Costa Rica (San José, Costa Rica), també ofereixen tota la informació relacionada tant amb el programa de postgrau com sobre els requisits d'accés i admissió, i la mantindran permanentment actualitzada en les adreces següents:

 

- Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua-León:

http://www.unanleon.edu.ni/vip/postgrados/postgrados.htm

http://www.unanleon.edu.ni/facultades/derecho/postgrados.html

http://cipei.unanleon.edu.ni/

Facultat de Ciències Jurídiques i Socials de la UNA-León, Col·legi Mercantil

2 quadres a l'oest i 20 vares al nord, León, Nicaragua.

Telefax: + (505) 311-4788,

Telèfon: + (505) 311-3050 ext. 260.

Correu Electrònic: cipei_unanleon@yahoo.com

cipei@unanleon.edu.ni

- Universitat Nacional Autònoma d'Hondures:

http://www.unah.hn/

Facultat de Ciències Socials

Blv. Suyapa Ciutat Universitària F.M. Tegucigalpa, M.D. de C. l

Tel: + (504) 232-2110

- Universitat Nacional de Costa Rica:

http://www.una.ac.cr/

http://www.ri.una.ac.cr/

Escola de Relacions Internacionals

Campus Omar Dengo

Apt: 8-3000

Heredia-Costa Rica

Tel. + (506) 2562 4165

 

L'alumne podrà disposar, amb caràcter previ al començament de curs, de la informació acadèmica necessària per a poder planificar adequadament el seu procés d'aprenentatge (guies docents, horaris, tutories, exàmens…) en cadascuna de les universitats participants, tant en els serveis esmentats més amunt com a través dels responsables de la coordinació acadèmica del màster en les diferents Universitats. Hi haurà altres canals de difusió (edició de fullets, publicitat en la premsa regional, etc.).


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 75
2013-14 50

 

 

Orientació

 

Investigadora i acadèmica.

 Principals camps d'estudi del màster:

- Processos d'integració regional

- Història dels processos d'integració regional

- Dret de la integració

- Economia de la integració

- Política de la integració


  Perfil d'especialització del títol

 

Les dues orientacions, l'acadèmica i la investigadora, que conflueixen en aquest màster fan que el perfil general: anglès i espanyol per a finalitats específiques es concretice en dos perfils d'especialització del títol:

a) Perfil 1 (P1): Alta especialització acadèmica en anglès i espanyol per a finalitats específiques.

b) Perfil 2 (P2): Iniciació en la investigació interdisciplinària en el camp de les llengües d'especialitat, AE. anglès i espanyol per a finalitats específiques.

 

Perfils professionals del títol

 

Professions per a les quals capacita

L'obtenció del màster pretén facilitar la inserció dels seus titulars en la docència i investigació universitària a Centreamèrica i el Carib, a més de fomentar la qualificació professional de les plantilles de professors, dels funcionaris públics, d'integrants de despatxos professionals, i de membres d'institucions i organitzacions de la societat civil l'activitat de la qual estiga relacionada amb els processos d'integració regional.

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol  

L'objectiu previst és engegar el master al juny de l'any 2010. Es preveu que el seu desenvolupament no coincidisca enterament amb el del curs acadèmic natural a Espanya ja que el calendari acadèmic és diferent. El període de matrícula per a la primera edició previsiblement s'obriria al febrer de 2010. El primer mòdul, de caràcter presencial i intensiu, se celebraria durant els mesos de juny i juliol de 2010 a Centreamèrica. Una vegada finalitzat aquest període s'obriria la fase no presencial que, en tots dos casos, finalitzaria a mitjan maig de 2011. Acabada aquesta segona fase es convocaria l'acte de defensa pública dels treballs de finalització de master, que tindria lloc durant el mes de juny de 2011.

 

2. Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

Els estudiants del mestratge en Integració Regional de la UNA-León podran sol·licitar a la Universitat coordinadora la convalidació/reconeixement dels crèdits obtinguts en aquella de conformitat amb el sistema de reconeixement de crèdits establit per aquesta Universitat en atenció a una taula d'equivalències que es publicarà oportunament.

La sol·licitud de reconeixement de crèdits es farà el primer any que l'estudiant comença els estudis de màster universitari per als quals sol·licita reconeixement.

3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat  

No escau.

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 • Facultat de Dret
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3573
Fax:+ 34 96 590 9896
facu.dret@ua.es 
http://derecho.ua.es/va/

 

 

 
 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares