Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARI EN ANGLÉS I ESPANYOL PER A FINS ESPECÍFICS
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÁSTER UNIVERSITARI EN ANGLÉS I ESPANYOL PER A FINS ESPECÍFICS

Codi:
 D057

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 04/06/2010

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

MÁSTER UNIVERSITARI EN ANGLÉS I ESPANYOL PER A FINS ESPECÍFICS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN ANGLÉS I ESPANYOL PER A FINS ESPECÍFICS

 

OBJECTIUS

 

Els tres objectius generals del títol són els que s'especifiquen a continuació:

 • Objectiu 1 (O1): adquirir una alta especialització acadèmica en la disciplina lingüística de l'anglès per a finalitats específiques (AFE).
 • Objectiu 2 (O2): adquirir una alta especialització acadèmica en la disciplina lingüística de l'espanyol per a finalitats específiques (EFE).
 • Objectiu 3 (O3): aprendre els coneixements, les teories i els models lingüístics, i les tècniques necessàries per a desenvolupar la investigació de la lingüística aplicada a les llengües d'especialitat (AFE i EFE).

COMPETÈNCIES


Competències específiques (CE)

 • CE1:Conèixer la terminologia informàtica en aplicacions i entorns específics aplicats als llenguatges d'especialitat.
 • CE2:Aplicar les teories, els models i les eines lingüístiques que són rellevants per a l'estudi i investigació de l'IFE.
 • CE3:Aplicar les teories, els models i les eines lingüístiques que són rellevants per a l'estudi i investigació de l'EFE.
 • CE4:Utilitzar la terminologia específica de diferents varietats de l'IFE en els seus contextos d'ús.
 • CE5:Utilitzar la terminologia específica de diferents varietats de l'EFE en els seus contextos d'ús.
 • CE6:Ser capaç d'analitzar els gèneres comunicatius de les diferents varietats de l'IFE.
 • CE7:Ser capaç d'analitzar els gèneres comunicatius de les diferents varietats de l'EFE.
 • CE8:Ser capaç de transmetre les tècniques del llenguatge pla i la seua aplicació a l'espanyol jurídic.
 • CE9:Ser capaç de transmetre les tècniques del plain english i la seua aplicació a l'anglès jurídic.
 • CE10:Utilitzar les perspectives, els models i les tècniques d'anàlisis que són essencials per a la construcció del marc teòric de la lingüística de la computació.
 • CE11:Utilitzar les perspectives, les teories i les tècniques d'anàlisi que són essencials per a la construcció del marc teòric de la lingüística forense.
 • CE12:Utilitzar els programes i les eines informàtiques específiques per a l'anàlisi de textos i la investigació en lingüística de la computació.
 • CE13:Utilitzar els programes i les eines informàtiques específiques per a l'anàlisi de textos i la investigació en lingüística forense.
 • CE14:Ser capaç d'escatir els principals problemes del processament lingüístic: l'ambigüitat, les divergències lingüístiques entre les llengües, la generació de textos naturals o genuïns, o la necessitat de codificar i gestionar grans quantitats d'informació per a construir els processadors.
 • CE15:Ser capaç de sintetitzar les fases d'anàlisi d'un sistema de tractament del llenguatge humà (morfolèxica, sintacticosemàntica i pragmàtica), els principals problemes, així com els principals mètodes aplicats, i les eines desenvolupades per a l'IFE i l'EFE.
 • CE16:Ser capaç de dilucidar la naturalesa lingüística que distingeix les varietats de l'EFE: la terminologia, la sintaxi, l'organització retòrica, i les estratègies comunicatives.
 • CE17:Ser capaç de dilucidar la naturalesa lingüística que distingeix a les varietats de l'IFE: la terminologia, la sintaxi, l'organització retòrica, i les estratègies comunicatives.
 • CE18:Ser capaç de controlar les subtileses idiosincràtiques i les diferències d'ordre cultural i social que són imprescindibles per a la comunicació interpersonal en l'àmbit acadèmic i professional (valors culturals, normes de cortesia, comunicació no verbal, etc.).
 • CE19:Ser capaç d'utilitzar les tècniques comunicatives i discursives comunes a la major part dels discursos d'especialitat, que serveixen per a aconseguir els diferents propòsits comunicatius (tècniques d'argumentació, exposició, descripció, narració, explicació, etc.).
 • CE20:Ser capaç d'exposar mitjançant els mitjans de transmissió del coneixement científic les investigacions dutes a terme sobre llenguatges d'especialitat.
 • CE21:Ser capaç d'analitzar els discursos construïts mitjançant les llengües d'especialitat, en anglès i espanyol, i establir les seues qualitats i manques segons els paràmetres estudiats des de diferents perspectives lingüístiques.
 • CE22:Ser capaç d'elaborar textos efectius en les diferents llengües d'especialitat, orals i escrits, en anglès i espanyol, segons les necessitats i expectatives contextuals i discursives.
 • CE23:Ser capaç d'identificar els trets determinatius de la veu de textos orals en anglès i en espanyol.
 • CE24:Ser capaç de redactar un informe i un dictamen pericial lingüístic.
 • CE25:Ser capaç d'utilitzar els recursos existents per a l'obtenció, la utilització, la interpretació, la gestió i la transmissió d'informació: bases de dades, corpus escrits i orals, Internet i les NTIC.
 • CE26:Ser capaç d'elaborar, gestionar i controlar la qualitat de les aplicacions.
 • CE27:Ser capaç d'utilitzar amb desimboltura una estació de treball convencional i les aplicacions més generals.
 • CE28:Poder processar àmplies col·leccions textuals utilitzant l'intèrpret d'ordres (shell) i llenguatges de programació senzills (awk).
 • CE29:Ser capaç d'utilitzar eines avançades de processament de les llengües: analitzadors morfologicoslèxics (part-of-speech tagger) i analitzadors sintàctics (parsers), així com els principals recursos lexicosemàntics existents (p. ex. Word Net).
 • CE30:Ser capaç de tractar corpus multilingües paral·lels i comparables.
 • CE31:Poder utilitzar intel·ligentment els traductors automàtics i els sistemes de traducció assistida, i saber avaluar-ne la utilitat en contextos acadèmics i d'investigació.
 • CE32:Ser capaç d'utilitzar i de valorar els recursos documentals que permeten abordar adequadament la comprensió, la producció o la traducció de textos especialitzats de l'anglès a l'espanyol i viceversa.
 • CE33:Ser capaç de fer una presentació acadèmica oral en anglès i en espanyol en entorns acadèmics i d'investigació.
 • CE34:Poder identificar problemes d'investigació lingüística o interdisciplinària relacionats amb alguna varietat de l'IFE.
 • CE35:Poder identificar problemes d'investigació lingüística o interdisciplinària relacionats amb alguna varietat de l'EFE.
 • CE36:Ser capaç d'aplicar els coneixements lingüístics a la investigació d'algun aspecte relacionat amb les llengües d'especialitat (anglès i espanyol).
 • CE37:Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits sobre TIC a la investigació d'aspectes relacionats amb les llengües d'especialitat (anglès i espanyol).
 • CE38:Ser capaç de confeccionar un model d'anàlisi adequada per a investigar aspectes relacionats amb les llengües d'especialitat (anglès i espanyol).
 • CE39:Ser capaç de confeccionar i redactar un treball de recerca en l'àrea de la lingüística aplicada a les llengües d'especialitat (anglès i espanyol).

Competències generals del títol:

  instrumentals: conceptuals o cognitives

  • CG1:Saber aplicar les principals perspectives, teories, tècniques i models d'anàlisis en el camp d'investigació interdisciplinari de la lingüística aplicada a l'estudi de l'IFE.
  • CG2:Saber aplicar les principals perspectives, teories, tècniques i models d'anàlisi en el camp d'investigació interdisciplinari de la lingüística aplicada a l'estudi de l'EFE.

  instrumentals: procedimentals o metodològiques

  • CG3:Poder aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relacionats amb les llengües d'especialitat.
  • CG4:Saber integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'+B2652una informació que, tot i ser incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis en els entorns acadèmics i investigadors.
  • CG5:Posseir la capacitat per a poder desenvolupar l'autoaprenentatge en els entorns acadèmics i d'investigació en els llenguatges d'especialitat.
  • CG6:Capacitat per a triar o dissenyar el mètode de treball adequat per a obtenir els objectius proposats dels entorns acadèmics i investigadors en els llenguatges d'especialitat.
  • CG7:Capacitat per a comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats en els entorns acadèmics i investigadors dels llenguatges d'especialitat.

  instrumentals: tecnològiques

  • CG8:Utilitzar recursos tecnològics per a obtenir, manejar, analitzar, interpretar, i transmetre informació: bases de dades, traductors, correctors, eines, processadors de textos, presentacions multimèdia, etc.

  actitudinals: individuals

  • CG9:Capacitat de lideratge, iniciativa i esperit emprenedor.
  • CG10:Capacitat de treballar en equips interdisciplinaris en contextos acadèmics internacionals.
  • CG11:Capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
  • CG12:Compromís ètic.
  • CG13:Capacitat per a generar noves idees (creativitat).

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

48

  Treball Final de Màster (OB)

  12

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS/SEMESTRES


SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

MATÈRIA 1: METODOLOGIA LINGÜÍSTICA I NOVES TECNOLOGIES APLICADES A l'INGLÉS I A l'ESPANYOL PER A FINANLITATS ESPECÍFIQUES

MATÈRIA 2: ANGLÈS PER A FINALITATS ESPECÍFIQUES

LINGÜÍSTICA APLICADA A l'INGLÉS I A l'ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFIQUES

OB

6

L'ANGLÈS ECONOMICOFINANCER

OB

3

L'ANGLÉS I L'ESPANYOL EN LA LINGÜÍSTICA FORENSE

OB

6

L'ANGLÈS DEL TURISME I L'OCI

OB

3

L'ANGLÈS I L'ESPANYOL EN LA LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL

OB

6

L'ANGLÈS DE LA MEDICINA I LES CIÈNCIES DE LA SALUT

OB

3

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT (TIC) APLICADES A l'ANGLÈS I A l'ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFIQUES

OB

6

MATÈRIA 3: ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFIQUES 

MATÈRIA 2: ANGLÈS PER A FINALITATS ESPECÍFIQUES

L'ESPANYOL ECONOMICOFINANCER

OB

3

L'ANGLÈS JURÍDIC

OB

3

L'ESPANYOL DEL TURISME I L'OCI

OB

3

MATÈRIA 3: ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFIQUES 

L'ESPANYOL DE LA MEDICINA I LES CIÈNCIES DE LA SALUT

OB

3

L'ESPANYOL JURÍDIC

OB

3

TREBALL FINAL DE MASTER

OB

12

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

El màster universitari en Anglès i Espanyol per a Finalitats Específiques s'estructura de la manera següent:

 • Matèria 1: Metodologia Lingüística i Noves Tecnologies de la Informació i el Coneixement Aplicades a l'Anglès i a l'Espanyol per a Finalitats Específiques (24 crèdits ECTS). Aquesta matèria té un caràcter transversal, i comprèn, al seu torn, quatre assignatures de formació bàsica:

- Lingüística aplicada a l'anglès i a l'espanyol per a finalitats específiques;

- L'anglès i l'espanyol en la lingüística forense;

- L'anglès i l'espanyol en la lingüística computacional;

- Tecnologies de la informació i el coneixement (TIC) aplicades a l'anglès i a l'espanyol per a finalitats específiques (6 crèdits ECTS).

Per tractar-se d'una matèria de naturalesa transversal, la matèria 1 s'imparteix en el primer quadrimestre del curs acadèmic.

 • Matèria 2: Anglès per a Finalitats Específiques (12 crèdits ECTS). Aquesta matèria comprèn quatre varietats de l'anomenat anglès per a finalitats específiques (IFE):

- L'anglès jurídic;

- L'anglès economicofinancer;

- L'anglès del turisme i l'oci;

- L'anglès de les ciències de la medicina i les ciències de la salut.

 • Matèria 3: Espanyol per a Finalitats Específiques (12 crèdits ECTS). Aquesta matèria comprèn quatre varietats de l'anomenat espanyol per a finalitats específiques (EFE):

- L'espanyol jurídic;

- L'espanyol economicofinancer;

- L'espanyol del turisme i l'oci;

- L'espanyol de la medicina i les ciències de la salut.

 • Treball Final de Màster (12 crèdits ECTS): Treball de recerca. interdisciplinària aplicada a l'estudi de les llengües d'especialitat (anglès/ espanyol per a finalitats específiques). Les activitats formatives del treballe final de màster inclouen una estada d'investigació en un centre nacional o estranger (quatre mesos), assistència a seminaris d'investigació, tallers d'investigació, i altres convencions, esdeveniments i trobades d'investigadors.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

1.     Perfil d'ingrés

El màster universitari en Anglès i Espanyol per a Finalitats Específiques està dirigit a:

 • Ciutadans europeus i no europeus que siguen doctors, titulats superiors o estiguen en possessió del nou títol de grau, i vulguen adquirir una doble especialització acadèmica en anglès i espanyol per a finalitats específiques.

2.     Criteris de valoració

La Comissió Acadèmica avalua cada expedient i procedeix a la selecció de candidats atenent els aspectes següents:

1) Criteris rellevants per a valorar la formació acadèmica: 0/5 punts.

A) Expedient acadèmic global: 0/1 punt.

a) Matrícula d'honor: 1.

b) Excel·lent: 0,75.

c) Notable: 0,5.

d) Aprovat: 0,25.

B) Expedient acadèmic específic (matèries afins amb els continguts del postgrau): 0/1 punt.

a) Matrícula d'honor: 1.

b) Excel·lent: 0,75.

c) Notable: 0,5.

d) Aprovat: 0,25.

C) Altres cursos de formació acadèmica o professional rebuts que siguen rellevants en relació amb els continguts del postgrau: 0/1punt.

D) Beques rebudes per a cursar estudis en universitats europees o de l'estranger: 0/1 punt.

I) Estades acreditades en universitats de la UE o de l'estranger: 0/1 punt.

 

2) Criteris rellevants per a valorar els coneixements d'idiomes: 0/2,5 punts.

A) Ser parlant nadiu, tenir certificació oficial, nivell B2, en l'idioma anglès (TOEFL, Cambridge o Escola Oficial d'Idiomes) o haver superat 18 crèdits en assignatures de llengua anglesa en una titulació universitària.

B) Ser parlant nadiu, tenir certificació oficial, nivell B2 en l'idioma espanyol (DELE Superior de l'Institut Cervantes o DELU), o haver superat 18 crèdits en assignatures de llengua espanyola en una titulació universitària : 0/1punt.

C) Tenir aptitud acreditada en altres idiomes: 0/0,5 punts.

 

3) Criteris rellevants per a valorar l'experiència professional: 0/1,5 punts.

A) Anys d'exercici professional: 0/0,5 punts i nivell professional adquirit: 0/0,5 punts.

B) Nivell professional aconseguit: 0/0,5 punts.

C) Idoneïtat de les activitats desenvolupades en relació amb els perfils del màster: 0/0,5 punts.

 

4) Entrevista professional: el candidat tindran l'oportunitat de presentar-se a la Comissió Acadèmica i explicar les raons per les quals vol matricular-se en el màster universitari, així com la seua motivació, i les seues perspectives de futur: 0/0,1 punt.

 

El nivell de competència exigit en la segona llengua per als alumnes que vulguen fer aquest màster serà el B2. Aquest nivell de competència està considerat com un requisit d'accés imprescindible per a seguir amb aprofitament les assignatures i les classes del màster.

Els alumnes que no puguen certificar oficialment el seu coneixement de la llengua seran avaluats a través d'una prova objectiva conjunta els criteris de la qual d'avaluació i metodologia s'atindran als referits a la competència comunicativa d'un nivell B2, d'acord amb les directrius del Marc (MCER)9, segons el qual un parlant competent en aquest nivell demostra tenir:

 • Abast: Disposa d'un nivell de llengua el bastant ampli com per a poder oferir descripcions clares i expressar punts de vista sobre temes generals sense evidenciar la recerca de paraules i sap utilitzar oracions complexes per a aconseguir-ho.
 • Correcció: Demostra un control gramatical relativament alt. No comet errors que provoquen la incomprensió i corregeix quasi totes les seues incorreccions.
 • Fluïdesa: És capaç de produir fragments de discurs amb un ritme bastant uniforme; encara que pot dubtar mentre cerca estructures o expressions. S'observen poques pauses llargues.
 • Interacció: Inicia el discurs, pren el seu torn de paraula en el moment adequat i finalitza una conversa quan ha de fer-ho, encara que pot ser que no ho faça sempre amb elegància. Col·labora en debats que tracten temes quotidians confirmant la seua comprensió, convidant als altres a participar, etc.
 • Coherència: Utilitza un nombre limitat de mecanismes de cohesió per a convertir les seues frases en un discurs clar i coherent, encara que pot mostrar cert «nerviosisme» si la intervenció és llarga.
 • Comprensió auditiva: Comprèn discursos i conferències extensos i fins i tot segueix línies argumentals complexes sempre que el tema siga relativament conegut. Comprèn quasi totes les notícies de la televisió i els programes sobre temes actuals. Comprèn la majoria de les pel·lícules en les quals es parla en un nivell de llengua estàndard.
 • Comprensió de lectura: És capaç de llegir articles i informes relatius a problemes contemporanis en els quals els autors adopten postures o punts de vista concrets. Comprèn la prosa literària contemporània.
 • Interacció oral: Pot participar en una conversa amb certa fluïdesa i espontaneïtat, la qual cosa possibilita la comunicació normal amb parlants nadius. Pot prendre part activa en debats desenvolupats en situacions quotidianes explicant i defensant els seus punts de vista.
 • Expressió oral: Presenta descripcions clares i detallades d'una àmplia sèrie de temes relacionats amb la seua especialitat. Sap explicar un punt de vista sobre un tema exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.
 • Expressió escrita: És capaç d'escriure textos clars i detallats sobre una àmplia sèrie de temes relacionats amb els seus interessos. Pot escriure redaccions o informes transmetent informació o proposant motius que recolzen o refuten un punt de vista concret. Sap escriure cartes que destaquen la importància que li dóna a determinats fets i experiències.

La direcció del màster proporcionarà una prova de nivell objectiva als alumnes que no puguen acreditar oficialment el coneixement de l'anglès o espanyol. La prova serà d'orientació comunicativa, inclourà les destreses del Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

Oferta de places: 30

 

 

Orientació

 

Investigadora i acadèmica.

 Línies d'investigació:

 • La praxi comunicativa en el marc dels llenguatges d'especialitat.
 • La mediació lingüística i cultural.
 • El llenguatge de les patents.
 • L'anàlisi de marques.
 • Sociolingüística i identificació de parlants.
 • Paràmetres lingüístics en la determinació d'autoria de textos escrits.
 • Paràmetres lingüístics en la determinació d'autoria de textos orals.
 • Plagi i traducció literària.
 • El llenguatge del fòrum.
 • El llenguatge dels interrogatoris policials.
 • Detecció de falsedat en els interrogatoris policials.
 • Terminologia i terminografia bilingües (anglès-espanyol/espanyol-anglès).
 • Aplicacions de les noves tecnologies en la investigació i la mediació lingüístiques (anglès-espanyol).
 • Terminografia i lingüística de corpus.
 • El processament del llenguatge natural.
 • La traducció automàtica.
 • E-learning en l'ensenyament de les llengües d'especialitat.
 • El llenguatge jurídic.
 • Tècniques de llenguatge planer / Plain English.
 • El llenguatge de les finances: terminologia i neologia.
 • Investigació en els elements pragmàtics i cognitius en la comunicació dels negocis.
 • Teoria comunicativa en l'espanyol de l'economia i de les finances: producció i recepció de textos. Tipologia textual.
 • Pragmàtica intercultural en contextos específics.
 • El lèxic de l'espanyol professional i acadèmic: Processos de creació neológica i processos de divulgació del coneixement a través de la terminologia.
 • El llenguatge mèdic.
 • El llenguatge del turisme i l'oci.
 • Tècniques d'investigació en llenguatges específics: el paper de la llengua anglesa en el desenvolupament de la indústria turística i de l'oci.


  Perfil d'especialització del títol

Les dues orientacions, l'acadèmica i la investigadora, que conflueixen en aquest màster fan que el perfil general: anglès i espanyol per a finalitats específiques es concrete en dos perfils d'especialització del títol:

a) Perfil 1 (P1): alta especialització acadèmica en anglès i espanyol per a finalitats específiques.

b) Perfil 2 (P2): iniciació en la investigació interdisciplinària en el camp de les llengües d'especialitat, AE anglès i espanyol per a finalitats específiques.

 

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol  

Curs acadèmic

Implantació del màster

2010-2011

1r curs

 

2. Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

Es convalidaran 60 crèdits ECTS dels 90 crèdits ECTS de l'anterior pla d'estudis del màster oficial en Anglès i Espanyol per a finalitats Específiques i Empresarials que s'extingirà amb la implantació del títol de màster universitari en Anglès i Espanyol per a Finalitats Específiques. No obstant això, per a poder obtenir el títol de màster universitari per la Universitat d'Alacant en Anglés i Espanyol per a Finalitats Específiques s'haurà d'haver superat necessàriament l'assignatura optativa Memòria d'Investigació (6 crèdits ECTS) de l'antic pla d'estudis o bé l'assignatura Treball Final de Màster (12 crèdits ECTS) del nou pla.

3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat  

Màster oficial en Anglès i Espanyol per a Finalitats Específiques i Empresarials (90 crèdits ECTS), implantat en la Universitat d'Alacant en el curs acadèmic 2006-2007, a l'empara del Reial decret 56/2005.

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 • Facultat de Filosofia i Lletres
      Campus de San Vicente del Raspeig
      Ctra. de Alicante s/n 03690
      San Vicente del Raspeig (Alicante)
      Telèfon:+ 34 96
590 3448
      Fax:+ 34 96 590 3449
      facu.lletres@ua.es 
      http://lletres.ua.es/va/

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares