Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ SOSTENIBLE I TECNLOGIES DE L'AIGUA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ SOSTENIBLE I TECNLOGIES DE L'AIGUA

Codi:
 D054

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 30/07/2010

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ SOSTENIBLE I TECNLOGIES DE L'AIGUA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ SOSTENIBLE I TECNOLOGIES DE L¿AIGUA
60 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ SOSTENIBLE I TECNLOGIES DE L¿AIGUA

 

OBJECTIUS

 

Aquest curs pretén formar investigadors i completar la formació de professionals, amb els elements necessaris de diferents disciplines perquè siguen capaços d'interpretar el conjunt del coneixement, les tecnologies i els instruments per a dur a terme una gestió sostenible de l'aigua.

Tots els alumnes adquireixen la formació conceptual necessària sobre els elements que configuren el cicle d'aprofitament de l'aigua (captació, recursos no convencionals, regulació i transport, distribució a usuaris, tractament, reutilització i evacuació ambiental) i sobre la gestió òptima dels recursos (normativa legal, normes de gestió de qualitat, sistemes d'administració, recuperació de costos), en termes de qualitat, ús racional i eficient dels recursos naturals i protecció del medi ambient, atenent el compliment de la Directiva mac de l'aigua.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Capacitat de síntesi i anàlisi de les diferents fonts d'informació de manera crítica.
 • CG2:Capacitat per a treballar en equip, així com de liderar, organitzar, planificar i supervisar grups d'investigació i de treball multidisciplinaris i multiculturals. Motivació per la qualitat.
 • CG3:Capacitat per a aplicar el coneixement adquirit i comprendre problemes complexos i multidimensionals. Adaptació a noves situacions.
 • CG4:Capacitat per a processar, interpretar i presentar dades utilitzant tècniques d'anàlisis qualitatives i quantitatives.
 • CG5:Capacitat per a comunicar-se amb experts d'altres àrees.
 • CG6:Habilitat d'investigació. Iniciativa i esperit innovador. Capacitat per a identificar i valorar tecnologies emergents.
 • CG7:Saber adquirir i utilitzar informació bibliogràfica i tècnica i conèixer la terminologia anglesa relacionada amb les matèries.
 • CG8:Capacitat d'adaptació a les necessitats socials i empresarials.
 • CG9:Sensibilitat pels temes mediambientals i per la conservació de recursos naturals.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Coneixement general de la problemàtica de l'aigua i la seua evolució. Coneixement de tots els elements tecnològics implicats en el cicle integral d'aprofitament de l'aigua. Conceptes sobre gestió de recursos.
 • CE2:Capacitat per a triar la metodologia més adequada per a l'exploració, la captació i l'aprofitament del recurs hídric en el seu doble vessant d'aigües superficials i aigües subterrànies.
 • CE3:Coneixement dels elements que integren el balanç hídric. Aplicació de la tècnica del balanç a qualsevol territori. Capacitat per a analitzar i valorar el resultat final de disponibilitat de recursos hídrics.
 • CE4:Coneixement de la composició i propietats de les aigües i els fenòmens químics i físics que tenen lloc tant de forma natural com induïts artificialment, o per la presència de contaminants.
 • CE5:Coneixement dels components biològics relacionats amb la vida en l'aigua i la seua rellevància sobre la qualitat de l'aigua i la seua depuració.
 • CE6:Coneixement dels paràmetres indicadors de contaminació física, química i biològica de les aigües, i de les tècniques per a determinar-la.
 • CE7:Coneixement dels sistemes de gestió de la qualitat en els laboratoris analítics. Capacitat per a optimitzar la gestió dels recursos humans i materials.
 • CE8:Coneixement de les tecnologies convencionals i avançades, i de les noves tecnologies de membranes, per al tractament de l'aigua, i capacitat per a la seua selecció a partir de la qualitat de l'aigua bruta i tractada, i dels possibles escenaris de gestió.
 • CE9:Coneixement de l'operació i dels riscos potencials associats a les plantes de tractament d'aigües, i capacitat per a aplicar plans de prevenció i seguretat.
 • CE10:Coneixement dels procediments d'estabilització, reutilització i evacuació de llots.
 • CE11:Coneixement de la normativa més significativa relacionada amb la gestió del recurs, amb èmfasi en la Directiva marc de l'aigua.
 • CE12:Capacitat per a avaluar des del punt de vista social, tècnic i econòmic la viabilitat de la reutilització d'aigües residuals.
 • CE13:Coneixement de les tecnologies per a la dessalinització i dels aspectes tècnics, econòmics i mediambientals més significatius.
 • CE14:Avaluació dels recursos d'aigua utilitzables per als diferents usos i la seua problemàtica específica, amb especial referència a les demarcacions hidrogràfiques del Xúquer i del Segura. Necessitats i recursos.
 • CE15:Coneixement dels models d'administració pública de l'aigua.
 • CE16:Capacitat per a valorar els costos i la seua recuperació. Conceptes de taxes i tarifes. Cànon de sanejament i cànon d'abocament.
 • CE17:Aptitud per a avaluar diferents alternatives de gestió des d'una aproximació integral i multidisciplinària, i seleccionar la més eficient en un marc de desenvolupament sostenible.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1:Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos Máster Universitario en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua de la Universidad de Alicante Página 32 de 126 dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB2:Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB3:Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB4:Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

50

  Treball Final de Màster (OB)

 10

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


SEMESTRE 1 I 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

EL CICLE DE L'AIGUA. RECURSOS SUBTERRANIS I SUPERFICIALS 

OB

6

QUALITAT DE LES AIGÜES

OB

12

TECNOLOGIES PER Al TRACTAMENT

OB

9

ESTACIONS DE TRACTAMENT

OB

7

NORMATIVA

OB

2

RECURSOS NO CONVENCIONALS

OB

7

AVALUACIÓ DE NECESSITATS I RECURSOS

OB

3

GESTIÓ ECONÒMICA

OB

4

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB

10

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Les matèries que componen el Pla d'Estudis del Màster en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua s'han concebut d'una manera integrada en els seus continguts, ja que incorpora els aspectes més significatius relacionats amb la gestió integral de l'aigua, i es planifiquen en ordre seqüencial des d'un punt de vista lògic relacionat amb el cicle d'aprofitament de l'aigua i la seua gestió sostenible.

Les matèries tenen un caràcter multidisciplinari i s'imparteixen per professorat especialista en els diversos temes que les componen. Amb caràcter general cada matèria permet que s'assolisca alguna de les competències específiques concretes del màster, i participa en la consecució de les competències generals i bàsiques.

El resum dels continguts de cada matèria i de les competències de les matèries en resultats d'aprenentatge és el següent:  

1. El cicle de l'aigua. Recursos. En aquesta primera matèria del programa s'analitzen els conceptes fonamentals sobre hidrogeologuia i sobre la regulació d'aigües superficials, i s'introdueix l'alumne en la comprensió de tots els elements que intervenen en el cicle, com a captació, emmagatzematge, transport, distribució, qualitat i ús, contaminació, tractament, reutilització i evacuació. S'explica la metodologia del balanç d'aigua. Complementàriament es descriuen les causes i els efectes que pot provocar un canvi climàtic sobre el cicle natural de l'aigua. L'alumne fa eixides a camp per a visualitzar i comprendre elements com a captacions subterrànies, emmagatzematges superficials i sistemes de distribució.

Amb aquesta matèria l'alumne és capaç de valorar les activitats que concorren en el cicle d'aprofitament de l'aigua en funció del seu origen i destinació, la qual cosa li permetrà avaluar diferents alternatives.  

2. Qualitat de les aigües. Es descriuen els components de qualsevol naturalesa presents en l'aigua. Es desenvolupen els aspectes teòrics sobre equilibris i els fenòmens que tenen lloc tant de manera natural com induïda artificialment o per la presència de contaminants. Es defineixen els paràmetres de qualitat que avaluen la contaminació, incloent-hi els contaminants prioritaris i emergents. L'alumne fa pràctiques de laboratori per a la determinació d'alguns paràmetres. Complementàriament l'alumne coneix els sistemes de gestió de qualitat i la implantació d'un sistema integrat de gestió.

Amb aquesta matèria l'alumne podrà caracteritzar la qualitat dels recursos d'aigües naturals i d'aigües residuals, identificar i enunciar problemes ambientals relacionats amb el mitjà hídric i gestionar eficaçment instal·lacions d'anàlisis i control.  

3. Tecnologies per al tractament. L'alumne aprendrà els aspectes fonamentals conceptuals i de disseny de les tecnologies més habituals de caràcter físic, químic i biològic emprades per al tractament d'aigües, així com les tecnologies avançades i les noves tecnologies emergents basades en membranes. Es fan exercicis numèrics i pràctiques de laboratori sobre algunes d'aquestes operacions.

Amb aquesta matèria l'alumne podrà dissenyar i calcular solucions per a condicionar, depurar, reciclar i abocar aigües al medi ambient.  

4. Estacions de tractament. L'alumne coneixerà les línies de tractament d'aigua i llots per a diferents tipus d'estacions depuradores i aigua a tractar (aigües potables, aigües residuals urbanes i industrials), les principals variables que s'han de considerar per a una adequada operació, manteniment i explotació, i els principals paràmetres per al seu control. També coneixerà com es realitza el compostatge de llots i la importància de la reutilització de biosòlids com a esmena de sòls. Complementàriament coneixerà els riscos potencials associats al treball en les plantes de tractament i la manera d'aplicar plans de prevenció i seguretat. L'alumne completarà la seua formació amb exercicis de simulació de processos i l'anàlisi específica de depuradores reals.

Amb aquesta matèria l'alumne podrà explotar, mantenir i gestionar instal·lacions per a tractar aigües potables i aigües residuals urbanes i industrials.  

5. Normativa. L'alumne coneixerà la normativa específica i les recomanacions que limiten la disposició i aplicació de les aigües per als diferents usos, en funció dels diferents paràmetres indicadors. Es prestarà especial importància a la posada en pràctica de la Directiva marc de l'aigua, que condiciona el futur de la gestió de l'aigua basant-la en criteris de sostenibilitat ambiental i recuperació de costos.

Amb aquesta matèria l'alumne podrà seleccionar la normativa legal aplicable a diferents situacions d'ús i gestió de les aigües.  

6. Recursos no convencionals. L'alumne coneixerà com, cada vegada amb més presència, els recursos no convencionals derivats de la reutilització d'aigües residuals i del dessalatge s'incorporen a la planificació hidrològica. Respecte de la reutilització, rep informació sobre la normativa específica, qualitat i usos possibles de les aigües regenerades. S'analitzen els costos associats al tractament i infraestructures necessàries. L'alumne coneixerà algunes experiències reals de reutilització. Respecte del dessalatge, es descriuran les diferents tecnologies i la situació actual i perspectives futures. Es pararà especialment esment en la tecnologia d'osmosi inversa, l'alumne aprendrà els aspectes conceptuals bàsics i de disseny i s'usarà el programari com a eina de càlcul. Es visitaran diferents instal·lacions.

Amb aquesta matèria l'alumne podrà avaluar les alternatives per a la disposició de recursos no convencionals, incloent-hi els aspectes econòmics.  

7. Avaluació de necessitats i recursos. L'alumne coneixerà procediments per a fer projeccions de necessitats i recursos a diferents escales sobre les fonts d'aigua utilitzables per als diferents usos i la seua problemàtica específica, amb especial èmfasi en el sud-est peninsular. Coneixerà alternatives noves davant de l'escassetat com el mercat de l'aigua, i les opcions a considerar per a una apropiada gestió de la sequera.

Amb aquesta matèria l'alumne podrà estimar les necessitats hídriques locals o regionals i avaluar les possibilitats de satisfer-les.  

8. Gestió econòmica. L'alumne coneixerà els diferents models de gestió de l'aigua de proveïment, pública, privada o mixta. Des d'un plantejament econòmic coneixerà totes les actuacions relacionades amb el cicle d'aprofitament de l'aigua, des de la seua captació fins a la seua evacuació, i n'avaluarà els costos associats, i com se'n pot realitzar la repercussió en l'usuari mitjançant taxes, tarifes i cànons. Com a aplicacions pràctiques l'alumne coneixerà la situació de diversos municipis significatius a escala regional i les possibilitats de gestió integrada de recursos a escala comarcal.

Amb aquesta matèria, l'alumne podrà avaluar els diferents models de gestió d'aigua i de recuperació de costos.

Per a completar el programa, aquest títol de màster presta una gran importància al treball o tesi final de màster. L'alumne, sota la tutela i direcciøo contínua d'un professor, afronta la resolució d'un problema concret, a la seua elecció, entre una sèrie de propostes específiques en els diferents aspectes que comprèn aquesta titulació, i en farà la planificació, la resolució i la proposta de solució. Tots aquests treballs inclouen una part pràctica que es pot fer en els laboratoris del IUACA o departaments col·laboradors en aquest màster, o en empreses del sector col·laboradores del programa, i que introduirà l'alumne en el món científic i el vincularà, si escau, amb el professional. A aquests efectes, l'IUACA manté una excel·lent relació de col·laboració amb empreses de gestió de la zona, com Aquagest Levante o Aquagest Región de Murcia, amb empreses mixtes dels principals municipis de la regió, amb enginyeries d'àmplia implantació com Valoriza Agua, Acciona Agua o Red  Control, i empreses públiques com Proaguas Costablanca. Complementàriament cal indicar que, encara que no es preveuen obligatòriament pràctiques d'empresa dins del programa, sí que és possible fer-ne a través de la Fundació General de la Universitat d'Alacant.

Amb la realització del treball  final de màster, l'alumne aprèn els mecanismes per a fer investigació aplicada en els camps de gestió o de tractament i conservació dels recursos hídrics.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

1.     Perfil d'ingrés

Donat el pla d'estudis del màster en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua, i per a garantir la suficient formació prèvia que permeta adquirir les capacitats associades, solament podran accedir a aquests estudis els següents titulats:

 • Titulats superiors  o mitjans amb estudis equivalents a grau de durada equivalent a 240 crèdits ECTS, en qualsevol branca de les ciències exactes, físiques o naturals, enginyers i arquitectes, que vulguen fer una tesi doctoral, o bé orientar la seua formació cap a R+D,en temes de l'aigua.
 • Titulats superiors o mitjans amb estudis equivalents a grau de durada equivalent a 240 crèdits ECTS, en qualsevol branca de les ciències exactes, físiques o naturals, enginyers i arquitectes, que vulguen adquirir una especialització en aspectes relacionats amb tractament o gestió de l'aigua.

Per a titulats d'altres disciplines, la Comissió Coordinadora del Màster decidirà, en cada cas, si escau, l'admissió al programa, i quina formació complementària ha d'adquirir l'alumne a la vista de tot el seu expedient acadèmic.

 

2.     Criteris de valoració

En cas que el nombre de sol·licituds amb el perfil apropiat supere al nombre de places disponibles, s'estableixen com a criteris d'admissió la valoració de l'expedient acadèmic i d'altres mèrits presentats pels sol·licitants. Per a la valoració de l'expedient acadèmic es tindran en compte les qualificacions obtingudes en les diferents matèries del títol oficial que dóna accés al Màster en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua, S'obtindrà una puntuació de fins a 10 punts mitjançant l'aplicació de la fórmula:

 I = 10 (ΣCiNi / NmaxΣCi)

en què I és la puntuació de l'expedient, Ci és el nombre de crèdits de l'assignatura i, Ni és la qualificació corresponent a l'assignatura i, Nmax és la màxima qualificació possible de les assignatures, i n és el nombre d'assignatures de la titulació. La valoració dels altres mèrits la realitzarà la Comissió Coordinadora del Màster, podent aconseguir fins a un màxim de 5 punts i valorant-se els següents apartats:

 • Altres titulacions oficials (fins a 2 punts, tenint en compte l'expedient acadèmic i el perfil de la titulació),
 • Altres cursos no oficials (fins a 1 punt, tenint en compte la durada i grau d'afinitat amb el Màster),
 • Experiència laboral o com a becari (fins a 1 punt, tenint en compte la durada i grau d'afinitat amb el Màster),
 • Coneixement d'anglès (fins a 1 punt, tenint en compte el nivell acreditat).

Amb la suma de la puntuació de l'expedient mes l'obtinguda en els altres mèrits s'elaborarà la llista ordenada de major a menor puntuació per a la selecció dels estudiants.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de realitzar una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 20
2013-14 20
2014-15 20
2015-16 20
2016-17 20

 

 

Orientació

 

D'investigació i complement professional o acadèmic.

Línies d'investigació:

 • Enginyeria de la contaminació
 • Regeneració de l'aigua
 • Eliminació de residus
 • Tecnologia d'aigües residuals
 • Control de la contaminació de l'aigua.
 • Aigües subterrànies
 • Enginyeria hidràulica
 • Clavegueram i depuració d'aigües.
 • Proveïment d'aigua
 • Ecologia animal
 • Regulació governamental del sector privat
 • Empreses públiques
 • Empreses de serveis públics
 • Economia investigació i desenvolupament experimental


  Perfil d'especialització del títol


Iniciació a la investigació i complement de formació en temes relacionats amb la gestió integral de l'aigua.

 

Perfils professionals del títol

 

En l'àmbit professional, el màster és d'interès tant per al sector privat com per a l'administració, en activitats com:

 • Consultories i enginyeries d'estudi i disseny d'infraestructures de captació i distribució.
 • Consultories i enginyeries d'estudi i disseny d'estacions de potabilització, tractament d'aigües residuals i dessalatge.
 • Empreses constructores de plantes de tractament.
 • Empreses de gestió de cicle hídric i d'explotació i manteniment d'instal·lacions.
 • Consultories en aigua i medi ambient.
 • Operació d'instal·lacions de tractament.
 • Control de qualitat.
 • Gestió de proveïments.
 • Organismes de conca.
 • Administració local, regional, estatal o comunitària relacionada amb l'aigua.
 • Sanitat pública.

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol  

Atès que el títol que es presenta a verificació és una adaptació del títol que actualment s'està impartint, i que manté la seua denominació, en el 2010-2011 començaria, si escau, el primer curs del programa verificat, que correspondria a la cinquena edició de la titulació oficial que s'està impartint actualment.

2. Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

El nou pla d'estudis inclou tots els mòduls del màster que s'està impartint, alguns de forma més resumida, reestructurats en noves matèries. En el cas, previsiblement molt limitat a causa de l'alta taxa de graduació i eficiència del títol, que algun dels estudiants actuals haguera d'adaptar-se al nou pla d'estudis, la Comissió Coordinadora del Màster determinarà la matèria o matèries que ha de cursar per a la seua graduació.

3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat  

No escau.

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Escola Politècnica Superior 

     Campus de Sant Vicent del Raspeig

     Ctra. d'Alacant s/n 03690
     San Vicent del Raspeig (Alacant)
     Telèfon:+ 34 96 590
  3648
     Fax:+ 34 96 590 3644
     eps @ua.es 
     http://www.eps.ua.es/

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares