Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN ESPANYOL I ANGLÉS COM A SEGONES LLENGUES/LLENGUES ESTRANGERES
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESPANYOL I ANGLÉS COM A SEGONES LLENGUES/LLENGUES ESTRANGERES

Codi:
 D050

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 04/06/2010

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESPANYOL I ANGLÉS COM A SEGONES LLENGUES/LLENGUES ESTRANGERES

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN ESPANYOL I ANGLÉS COM A SEGONES LLENGUES/LLENGUES ESTRANGERES
30 crèdits
 
30 crèdits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN ESPANYOL I ANGLÉS COM A SEGONES LLENGUES/LLENGUES ESTRANGERES
ITINERARI 1. ESPANYOL L2/LE
ITINERARI 2. ANGLÉS L2/LE
ITINERARI 3. ESPANYOL I ANGLÉS L2/LE

 

OBJECTIUS


1. Formar per a la investigació en l'àmbit de la Lingüística Aplicada a l'ensenyament de segones llengües/llengües estrangeres amb aplicació a l'espanyol i/o en anglès en particular, de manera que els alumnes puguen accedir, una vegada finalitzat el Màster, a l'elaboració d'una tesi doctoral en alguna de les següents línies d'investigació:
• Espanyol L2/LE
• Anglès L2/LE
• Espanyol i Anglès L2/LE
• Perspectives teòriques en l'ensenyament i adquisició de segones llengües/llengües estrangeres.

2. Formar per a exercir, amb eficàcia, una labor professional en la docència
de l'espanyol i/o de l'anglès com a segones llengües/llengües estrangeres.

 

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Dominar teories, models lingüístics i metodologies aplicables a l'ensenyament de segones llengües, com també mètodes d'investigació i tècniques de recerca d'informació que poden servir de base per a la realització de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG2:Conèixer els problemes específics que conforme a les seues peculiaritats lingüístiques plantegen l'espanyol i/o anglès de cara al seu ensenyament com a segones llengües / llengües estrangeres en els seus diferents nivells i destreses, així com aspectes literaris i culturals necessaris pertinents per a integrar la literatura i la cultura en la classe d'espanyol/anglès L2/LI.
 • CG3:Ser capaços d'aplicar els coneixements adquirits a la planificació i desenvolupament de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres que transmeten, de manera clara, els seus coneixements i els resultats d'aquesta investigació.
 • CG4:Ser capaços d'aplicar a la docència els coneixements adquirits de l'espanyol i/o anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG5:Tenir una actitud crítica i autocrítica, que implica capacitat d'autoavaluació i autocorrecció, i de curiositat intel·lectual que permeta la formació autònoma i l'actualització contínua del coneixement en l'àmbit de l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG6:Ser capaços de transmetre en la seua activitat professional (investigadora o docent) valors socials i culturals concordes amb l'Europa actual, multilingüe i multicultural.

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1:Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.
 • CGUA2:Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
 • CGUA3:Ser capaz de expresarse correctamente de modo oral y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.

Competències específiques (CE):

  conceptuals

  • CCE1:Conèixer les fases del treball investigador i els mètodes específics per a la investigació en l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
  • CEE2:Conèixer models i teories lingüístiques sobre l'ensenyament i adquisició de segones llengües / llengües estrangeres que serveixen de base per a la investigació en la matèria, així com per a la planificació fonamentada i avaluació de l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres.
  • CEE3:Conèixer i valorar les possibilitats que brinden les Tecnologies de la Informació i la Comunicació com a eina per a la investigació i l'aprenentatge autònom així com per al desenvolupament del procés d'ensenyament i aprenentatge de segones llengües/llengües estrangeres.
  • CEE4:Conèixer aspectes lingüístics de l'espanyol o de l'anglès, en els diferents nivells i destreses comunicatives, pertinents des del punt de vista de la investigació i de la docència, així com línies i mètodes d'investigació específics d'aquestes matèries.
  • CEE5:Conèixer el paper de la literatura i cultura de l'espanyol i/o anglès com a instrument per al desenvolupament de la competència comunicativa de la llengua, així com les línies i possibilitats d'investigació en aquest àmbit.
  • CEE6:Conèixer i comprendre la bibliografia especialitzada, la terminologia i les eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres, com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.

  procedimentals

  • CPE7:Aplicar els coneixements lingüístics adquirits a la planificació i desenvolupament d'un treball d'iniciació a la investigació sobre aspectes relacionats amb l'ensenyament de l'espanyol i/o anglès (L2/LI) que comunique de manera clara i sense ambigüitats els seus coneixements i arguments.
  • CPE8:Aplicar models i teories sobre ensenyament i adquisició de segones llengües / llengües estrangeres, així com els coneixements adquirits sobre nivells, destreses i el paper de la literatura i la cultura en el desenvolupament de la competència, a la realització d'activitats (estudi de casos, resolució de problemes, etc.) i desenvolupament de treballs acadèmics plantejats en les diferents matèries.
  • CPE9:Ser capaç d'aplicar l'après sobre les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a l'organització i planificació personal, el descobriment de fonts d'informació i la investigació, així com per al desenvolupament de treballs i de les activitats en l'aula.
  • CPE10:Ser capaç de seleccionar i planificar, de manera fonamentada, continguts, activitats, materials i tècniques d'avaluació per a l'ensenyament / aprenentatge de l'espanyol/anglès com a L2/L1 en els nivells que componen la llengua i en relació amb diferents destreses, tenint en compte els problemes específics que plantegen i la diversitat de contextos docents.
  • CPE11:Ser capaç de seleccionar i utilitzar textos literaris espanyols/anglesos adequats per al desenvolupament de la competència lingüística i l'aproximació al context sociocultural de les llengües respectives.
  • CPE12:Ser capaç de llegir i d'utilitzar de manera pertinent bibliografia especialitzada, terminologia i eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.
  • CPE13:Aplicar els coneixements adquirits en la planificació i desenvolupament de programes docents que seran implementats en les pràctiques del Màster, així com a l'anàlisi d'actuacions i contextos docents.

  actitudinals

  • CAE14:Tenir una actitud flexible i crítica davant de la diversitat de teories, tendències i metodologies en la investigació sobre ensenyament de segones llengües (espanyol o anglès).
  • CAE15:Ser capaç d'actualitzar i desenvolupar, de manera autònoma, els coneixements relacionats amb l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com L2/L1.
  • CAE16:Demostrar capacitat per a la col·laboració, el compromís i la responsabilitat en les tasques individuals i conjuntes que es requereixen per a formar-se com a futur docent i investigador en anglès / espanyol.
  • CAE17:Mostrar una actitud positiva davant del multilingüisme i multiculturalisme de l'Europa actual partint de l'ensenyament de l'anglès/espanyol.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OBL)

15

  Optatives (OPT)

30

    Pràctiques externes (OBL) 3

  Treball Final de Màster (OBL)

  12

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


SEMESTRE 1

30 ECTS

SEMESTRE 2

30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE SEGONES LLENGÜES/LLENGÜES ESTRANGERES I METODOLOGIA INVESTIGADORA

OBL

6

NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE SEGONES LLENGÜES / LLENGÜES ESTRANGERES

OBL

6

BASES LINGÜÍSTIQUES PER A LA PROGRAMACIÓ I AVALUACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE SEGONES LLENGÜES / LLENGÜES ESTRANGERES

OBL

3

ITINERARI D'ESPECIALITZACIÓ

ITINERARI ESPANYOL L2/LI

ITINERARI ANGLÈS L2/LI

ITINERARI ESPAÑOL/INGLÉS L2/LI

OPT

9

ITINERARI D'ESPECIALITZACIÓ

ITINERARI ESPANYOL L2/LI

ITINERARI ANGLÈS L2/LI

ITINERARI ESPANYOL/ANGLÈS L2/LI

OP

21

PRÀCTIQUES EXTERNES

OBL

3

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OBL

12

 

Itineraris:

Els tres itineraris que planteja el màster estan dissenyats per a donar resposta als interessos específics de l'alumnat potencial en matèria d'especialització.

 • L'itinerari Espanyol L2/LI està dissenyat per als alumnes interessats en la formació especialitzada en l'ensenyament de l'espanyol com a segona llengua / llengua estrangera i, per tant, a seguir aquesta línia en el període d'investigació que permet elaborar la tesi doctoral. Per això, l'alumne que vulga continuar aquesta línia d'especialització haurà de cursar obligatòriament el conjunt de matèries que proporcionen formació avançada sobre aspectes lingüístics pertinents per a l'ensenyament de l'espanyol en els diferents nivells (fonètica, gramàtica, lèxic) i destreses comunicatives (comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita), sobre mètodes, tipus d'activitats, etc., específics per a l'ensenyament/aprenentatge de l'espanyol en relació amb els diferents nivells i destreses, sobre la integració de la literatura i la cultura espanyola en l'ensenyament de l'espanyol L2/LI i l'aproximació al context sociocultural d'aquesta llengua, així com sobre línies i mètodes específics d'investigació en aquestes matèries.
 • L'itinerari Anglès L2/LI està plantejat per als alumnes interessats en la formació especialitzada en l'ensenyament de l'anglès com a segona llengua / llengua estrangera i, per tant, a seguir aquesta línia en el període d'investigació que permet elaborar la tesi doctoral. Per això, l'alumne que vulga seguir aquesta línia d'especialització haurà de cursar obligatòriament el conjunt de matèries que proporcionen formació avançada sobre aspectes lingüístics pertinents per a l'ensenyament de l'anglès en els diferents nivells (fonètica, gramàtica, lèxic) i destreses comunicatives (comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita) sobre mètodes, tipus d'activitats, etc., específics per a l'ensenyament/aprenentatge de l'anglès en relació amb diferents nivells i destreses, sobre la integració de la literatura i la cultura anglesa en l'ensenyament de l'anglès L2/LI i l'aproximació al context sociocultural de la llengua, així com sobre línies i mètodes específics d'investigació en aquestes matèries.
 • L'itinerari Espanyol/Anglés L2/LI combina la formació sobre nivells en una de les llengües (espanyol o anglès) amb la formació sobre les destreses, així com sobre la incorporació de la literatura i la cultura, en l'altra llengua; per tant, l'estudiant que curse aquest últim itinerari obtindrà una visió completa sobre mètodes, tipus de materials, tipus d'activitats, estratègies, etc., en el que concerneix tots els components, destreses i a la integració de la literatura i la cultura en l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres, així com sobre línies i mètodes específics d'investigació en aquestes matèries, similar als itineraris monolingües, al mateix temps que els elements lingüístics de les dues llengües s'enfoquen des de dues perspectives que es complementen: la dels nivells i la de les destreses. Afegeix el plus que aporta una educació bilingüe i una doble perspectiva d'anàlisi lingüística, així com l'avantatge que proporciona estudiar aquests mateixos continguts des de dues llengües i cap a dues llengües diferents.

Els tres itineraris proporcionen la mateixa formació des del punt de vista del domini de les eines conceptuals que l'alumne necessita per a enfrontar-se als reptes que planteja la investigació en l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres i la recerca de respostes adequades per als interrogants que poden plantejar els factors implicats en el procés del seu aprenentatge i ensenyament, Cadascun dels quals, d'altra banda, intensifica els interessos lingüístics de l'alumne. D'aquesta manera, qui accedisca a un itinerari monolingüe s'especialitzarà en la llengua triada; per la seua banda, qui accedisca a l'itinerari bilingüe compensarà la menor especialització en una de les llengües amb una perspectiva de reflexió lingüística més rica i més àmplia, idònia en l'Europa multilingüe i multicultural actual per al procés d'ensenyament d'una llengua estrangera.

ITINERARI ESPANYOL L2/LI

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

FONÈTICA. ESPANYOL L2/LI

OPT

6

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITA. ESPANYOL L2/LI

OPT

6

GRAMÀTICA. ESPANYOL L2/LI

OP

6

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES EN L'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL L2/LI

OP

3

LÈXIC. ESPANYOL L2/LI

OP

3

 

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL. ESPANYOL L2/LI

OP

6

 

 

ITINERARI ANGLÈS L2/LI

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

FONÈTICA. ANGLÈS  L2/LI

OPT

6

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITA. ANGLÈSL2/LI

OPT

6

GRAMÀTICA. ANGLÈS L2/LI

OPT

6

LITERATURA I CULTURA ANGLESES EN L'ENSENYAMENT DE L'ANGLÈS L2/LI

OPT

3

LÈXIC. ANGLÈS L2/LI

OPT

3

 

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL. ANGLÈS L2/LI

OPT

6

 

 

ITINERARI ESPANYOL I ANGLÈS L2/LI

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

OPCIÓ A

FONÈTICA. ESPANYOL L2/LI

OPT

6

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITA. ANGLÈS L2/LI

OPT

6

GRAMÀTICA. ESPANYOL L2/LI

OPT

6

LITERATURA I CULTURA ANGLESES EN L'ENSENYAMENT DE L'ANGLÈS L2/LI

OPT

3

LÈXIC. ESPANYOL L2/LI

OPT

3

 

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL. ANGLÈS L2/LI

OPT

6

 

OPCIÓ B

FONÈTICA. ANGLÈS L2/LI

OPT

6

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITA. ESPANYOL L2/LI

OPT

6

GRAMÀTICA. ANGLÈS L2/LI

OPT

6

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES EN L'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL L2/LI

OPT

3

LÈXIC. ANGLÈS L2/LI

OPT

3

 

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL. ESPANYOL L2/LI

OPT

6

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

 • El Mòdul Comú (15 ECTS), que els alumnes hauran de cursar obligatòriament, inclou matèries relacionades amb aspectes comuns en l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres, aplicables tant a l'espanyol com a l'anglès. Proporcionen formació avançada sobre models i teories lingüístiques referits a l'ensenyament i adquisició de segones llengües / llengües estrangeres, sobre els processos del treball investigador i els mètodes d'investigació en aquesta àrea, sobre fonamentació de modalitats i instruments de planificació i desenvolupament en el procés d'ensenyament i aprenentatge de segones llengües / llengües estrangeres, i sobre les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació  com a eina per a la investigació, l'aprenentatge autònom i el desenvolupament del procés d'ensenyament i aprenentatge de segones llengües / llengües estrangeres.
 • El Mòdul Espanyol L2/LI (30 ECTS) proporciona formació avançada sobre aspectes lingüístics pertinents per a l'ensenyament de l'espanyol en els diferents nivells (fonètica, gramàtica, lèxic) i destreses (comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita), sobre mètodes, tipus d'activitats, etc. específics per a l'ensenyament i l'aprenentatge de l'espanyol en diferents nivells i destreses, sobre la integració de la literatura i la cultura espanyola en l'ensenyament de l'espanyol L2/LI i l'aproximació al context sociocultural de la llengua, així com sobre línies i mètodes específics d'investigació referits a aquestes matèries
 • El Mòdul Anglès L2/LI (30 ECTS) proporciona formació avançada sobre aspectes lingüístics pertinents per a l'ensenyament de l'anglès en els diferents nivells i destreses, sobre mètodes, tipus d'activitats, etc. específics per a l'ensenyament i l'aprenentatge de l'anglès en diferents nivells (fonètica, gramàtica, lèxic) i destreses (comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita), sobre la integració de la literatura i la cultura angleses en l'ensenyament de l'anglès L2/LI i l'aproximació al context sociocultural de la llengua, així com sobre línies i mètodes específics d'investigació referits a aquestes matèries.
 • Mòdul de Pràctiques Externes (3 ECTS). Pràctiques en un centre docent, amb la possibilitat que es duguen a terme en una universitat  estrangera de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Les pràctiques es duran a terme en el segon quadrimestre. Amb aquesta finalitat s'han signat convenis amb diverses universitats estrangeres. No obstant això, tenint en compte la possibilitat que no tot l'alumnat puga, per raons familiars o d'un altre tipus, desplaçar-se a un centre estranger, el màster compta, així mateix, amb la col·laboració per a les pràctiques de la mateixa Universitat i d'altres centres col·laboradors a Alacant. Durant aquest període de pràctiques, l'alumne haurà de fer activitats com ara l'anàlisi del marc institucional i el projecte curricular, observació de classes (mètodes utilitzats, materials i activitats, programació, etc.), així com el disseny i desenvolupament d'activitats docents supervisades pel tutor. Aquest període de pràctiques, a més de promoure la mobilitat en l'Espai Europeu d'Educació superior, permetrà als alumnes entrar en contacte amb els protagonistes del procés d'ensenyament i aprenentatge i el seu entorn social i cultural, adquirir experiència de primera mà sobre l'ensenyament de l'espanyol o de l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres en un altre país de l'Espai Europeu d'Educació Superior, provar la rellevància i aplicabilitat d'alguns dels conceptes, teories, estratègies, eines apresos, i perfilar el seu projecte per al Treball Final de Màster, en la mesura que, com s'ha assenyalat en altres apartats, també de la pràctica docent sorgeixen els interrogants que condueixen a les línies d'investigació. Aquest mòdul, a més, respon a les recomanacions del MCE quant al foment de la cooperació internacional d'institucions que es dediquen al desenvolupament de mètodes d'ensenyament i avaluació en el camp de l'aprenentatge de llengües modernes i a promoure el desenvolupament d'enllaços i intercanvis educatius.

Quan s'acabe el període de pràctiques, els alumnes hauran d'elaborar i presentar una memòria que reculla les activitats dutes a terme, les seues observacions sobre mètodes, programes, etc. i les seues experiències culturals més destacades.

A l'alumne se li assignaran dos tutors: un de la UA, un altre del centre en el qual faça les pràctiques, que haurà d'elaborar un informe sobre l'activitat de l'alumne durant les pràctiques.

 • Mòdul Treball Final de Màster (12 ECTS). D'acord amb la normativa, els estudis del màster en Ensenyament d'Espanyol i Anglès L2/LI inclouen un treball de finalització del màster amb una extensió de 12 ECTS (20% dels crèdits ECTS totals). Consistirà en el disseny i desenvolupament d'un treball d'iniciació a la investigació sobre algun aspecte relacionat amb les matèries cursades en el màster i té per objectiu que l'alumne mostre la seua capacitat per a aplicar els coneixements adquirits en el màster, per a exposar els seus coneixements, arguments i conclusions d'una manera clara i, per tant, per a accedir al període d'investigació. El treball estarà tutoritzat per professors doctors i, d'acord amb les normatives, serà presentat i defensat públicament davant d'un tribunal una vegada concloses la resta de les assignatures previstes.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

1.     Perfil d'ingrés:

D'acord amb els continguts i els objectius de l'oferta formativa, el màster resulta particularment adequat per a estudiants i professionals que tinguen una llicenciatura, diplomatura o grau que proporcione formació lingüística (Filologia, Traducció, Lingüística, Mestre Llengua Estrangera, estudis de grau de Llengües Modernes, etc.), especialment si s'aplica a l'espanyol o a l'anglès, i estiguen interessats en una formació especialitzada d'alt nivell en ensenyament d'espanyol o anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.

Això no obsta perquè puguen accedir al màster estudiants i professionals amb altres especialitats que vulguen adquirir una formació avançada, d'alt nivell, en ensenyament d'espanyol o d'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.

 

2.     Criteris de valoració:

Per a la selecció de l'alumnat, en cas que es produïsca un excés de demanda, la Comissió del Màster aplicarà els criteris següents:

 1. Titulació relacionada amb els estudis de llengües: 2 punts
 2. Altres titulacions: 1 punt
 3. Expedient acadèmic global: 2 punts
 4. Expedient acadèmic específic: 1 punt
 5. Currículum (cursos de formació rebuts relacionats amb els continguts del màster; experiència en tasques relacionades amb els continguts del màster; altres idiomes, etc.): fins a 2 punts.

Atès que el màster ofereix tres itineraris d'especialització, Espanyol L2/LI, Anglès L2/LI, Espanyol i Anglès L2/LI, s'exigirà com a requisit, depenent de l'itinerari triat:

 • Ser parlant nadiu o tenir aptitud acreditada en l'idioma anglès (C1, C2, B2).
 • Ser parlant natiu o tenir aptitud acreditada en l'idioma espanyol (Domini C1, C2, B2; DELE Intermedi, Superior, etc.).

El nivell de competència exigit en la segona llengua per als alumnes que vulguen lcursar aquest màster serà el B2. Aquest nivell de competència està considerat com un requisit d'accés imprescindible per a seguir amb aprofitament les assignatures i classes del màster.

L'acreditació oficial del coneixement de la segona llengua per part de l'alumne no nadiu podrà fer-se a través d'un dels procediments següents:

1. Mitjançant certificat oficial (DELE o CELU per a l'espanyol; Cambridge o TOEFL per a l'anglès).

2. Demostrant, a través de la certificació acadèmica, tenir aprovats un mínim de 18 crèdits de la llengua estrangera en estudis universitaris.

3. O superant una prova de nivell pròpia del màster.

La direcció del màster proporcionarà una prova de nivell objectiva als alumnes que no puguen acreditar oficialment el coneixement de l'anglès o espanyol. El tribunal per a l'avaluació de cada llengua (tant espanyol com anglès) estarà compost per dues professores del màster amb experiència en avaluació de competències comunicatives.

La prova serà d'orientació comunicativa, inclourà les destreses del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) i estarà tutelada pel professorat expert del màster oficial en Ensenyament d'Espanyol i Anglès com a segona llengua / llengua estrangera.

Per a aquesta prova conjunta, els criteris d'avaluació i metodologia s'atindran als referits a la competència comunicativa d'un B2, d'acord amb les directrius del Marc (MCER)21, segons el qual un parlant competent en aquest nivell demostra tenir:

 • ABAST. Té un nivell de llengua prou ampli per a poder oferir descripcions clares i expressar punts de vista sobre temes generals sense evidenciar la recerca de paraules i sap utilitzar oracions complexes per a aconseguir-ho.
 • CORRECCIÓ. Demostra un control gramatical relativament alt. No comet errors que provoquen la incomprensió i corregeix quasi totes les seues incorreccions.
 • FLUÏDESA. És capaç de produir fragments de discurs amb un ritme bastant uniforme; encara que pot dubtar mentre busca estructures o expressions. S'observen poques pauses llargues.
 • INTERACCIÓ. Inicia el discurs, pren el seu torn de paraula en el moment adequat i finalitza una conversa quan ha de fer-ho, encara que pot ser que no ho faça sempre amb elegància. Col·labora en debats que tracten temes quotidians, confirma que els comprèn, convida els altres a participar, etc.
 • COHERÈNCIA. Utilitza un nombre limitat de mecanismes de cohesió per a convertir les seues frases en un discurs clar i coherent, encara que pot mostrar cert «nerviosisme» si la intervenció és llarga.
 • COMPRENSIÓ AUDITIVA. Comprèn discursos i conferències extensos i fins i tot segueix línies argumentals complexes sempre que el tema siga relativament conegut. Comprèn quasi totes les notícies de la televisió i els programes sobre temes actuals. Comprèn la majoria de les pel·lícules en les quals es parla en un nivell de llengua estàndard.
 • COMPRENSIÓ DE LECTURA. És capaç de llegir articles i informes relatius a problemes contemporanis en els quals els autors adopten postures o punts de vista concrets. Comprèn la prosa literària contemporània.
 • INTERACCIÓ ORAL. Pot participar en una conversa amb certa fluïdesa i espontaneïtat, i això possibilita la comunicació normal amb parlants natius. Pot prendre part activa en debats que es generen en situacions quotidianes explicant i defensant els seus punts de vista.
 • EXPRESSIÓ ORAL. Presenta descripcions clares i detallades d'una àmplia sèrie de temes relacionats amb la seua especialitat. Sap explicar un punt de vista sobre un tema exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.
 • EXPRESSIÓ ESCRITA. És capaç d'escriure textos clars i detallats sobre una àmplia sèrie de temes relacionats amb els seus interessos. Pot escriure redaccions o informes transmetent informació o proposant motius que sustenten o refuten un punt de vista concret. Sap escriure cartes que destaquen la importància que dóna a determinats fets i experiències.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

Oferta de places: 25

 

 

Orientació

 

Professional i d'investigació

El màster ha de constituir el període formatiu per al doctorat en Espanyol i Anglès com a Segones Llengües / Llengües Estrangeres. Amb aquesta finalitat incorpora formació sobre la metodologia investigadora en l'àmbit de la lingüística aplicada a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres, com també sobre les teories que han modelat o modelen la investigació en aquesta àrea; proporciona formació sobre l'aplicació de les noves tecnologies en aquest domini, i dota de coneixements avançats i actualitzats sobre els nivells lingüístics i els diferents aspectes de la competència comunicativa en anglès o en espanyol, sobre els problemes específics que, per les seues peculiaritats, es poden plantejar sobre la integració de la literatura i la cultura en el desenvolupament de la competència lingüística en espanyol o en anglès, així com sobre les línies i mètodes d'investigació específics per a aquestes matèries.

Per tant, l'alumne que curse els 60 crèdits del màster podrà accedir a l'elaboració de la tesi doctoral en una de les línies d'investigació següents:

 • Espanyol L2/LI
 • Anglès L2/LI
 • Espanyol/anglès L2/LI
 • Perspectives teòriques en l'ensenyament i adquisició segones llengües / llengües estrangeres (amb especial aplicació a l'espanyol o a l'anglès).

Així mateix, la formació que proporciona el màster sobre aquestes matèries dotarà els alumnes de recursos per a exercir amb eficàcia una labor professional en la docència de l'espanyol o de l'anglès L2/LI, o en altres àmbits, com el disseny de materials relacionats amb l'ensenyament de l'espanyol o de l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.


  Perfil d'especialització del títol

 

Iniciació a la investigació en espanyolo anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.

 

 

Perfils professionals del títol

 

Professions per a les quals capacita

1. D'acord amb l'orientació acadèmica i investigadora indicada anteriorment, el màster ha de capacitar, en primer lloc, per a la investigació en l'àmbit de la lingüística aplicada a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres amb aplicació a l'espanyol o l'anglès.

2. Encara que aquest siga el seu primer objectiu, la formació actualitzada que proporciona sobre els avanços entorn de models lingüístics, mètodes, aspectes específics de l'espanyol o l'anglès L2/LI, etc., dotarà els alumnes de recursos per a exercir amb eficàcia una activitat professional en la docència de l'espanyol o de l'anglès L2/LI, o en altres àmbits, com el disseny de materials, relacionats amb l'ensenyament de l'espanyol o de l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ


 

1. Cronograma d'implantació del títol  

 

Curs acadèmic

Implantació del màster

 

2010-2011

1r curs

 

2. Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

Als alumnes que a l'entrada en vigor del nou pla d'estudis hagen superat els 18 crèdits corresponents al bloc comú de l'antic pla d'estudis (s'imparteix en el primer quadrimestre), més 36-42 ECTS corresponents a les assignatures d'espanyol i d'anglès impartides en el primer curs, i vulguen incorporar-se al nou pla, se li podran considerar els estudis cursats com a equivalents a l'itinerari Espanyol i Anglès L2/LI de el nou pla d'estudis, però per a l'obtenció del títol hauran de cursar la matèria Treball Final de Màster 12 ECTS del nou títol.

Com que la casuística pot ser variada, tant en el que concerneix al nombre de crèdits i a les matèries que s'han cursat, com als interessos de l'alumnat (particularment en el que concerneix a la possibilitat d'incorporar-se al pla nou en un determinat itinerari), s'hauria d'estudiar en cada cas l'equivalència de les assignatures i els crèdits que haurien de ser cursats en funció de l'itinerari d'especialització triat.

Els alumnes del pla antic que, en el curs 2010-2011, a l'entrada en vigor del nou pla d'estudis, vulguen continuar la seua formació segons aquest pla antic fins a completar els 90 crèdits, també podran fer-ho. Si donen la seua conformitat podran incorporar-se a les classes de les assignatures del nou pla equivalents en continguts i nombre de crèdits a les del pla que s'extingeix, amb activitats docents complementàries per a aquelles assignatures que es redueixen de 6 a 3 crèdits.


3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat  

Màster en Ensenyament d'Espanyol i Anglès com a Segones Llengües (L2)/ Llengües Estrangeres (LI) (90 ECTS), regulat pel Reial Decret 56/2005, que s'ha impartit des del curs 2006-2007.

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 • Facultat de Filosofia i Lletres
      Campus de San Vicente del Raspeig
      Ctra. de Alicante s/n 03690
      San Vicente del Raspeig (Alicante)
      Telèfon:+ 34 96
590 3448
      Fax:+ 34 96 590 3449
      facu.lletres@ua.es 
      http://lletres.ua.es/va/

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares