Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL

Codi:
 D046

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 30/07/2010

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL

 

OBJECTIUS

 

Els objectius generals del màster en Desenvolupament Local i Innovació Territorial són:

 1. La formació especialitzada d'experts i personal tècnic qualificat en desenvolupament local per a satisfer la demanda actual d'administracions públiques i institucions privades sense ànim de lucre (fundacions, organitzacions no governamentals, etc.).
 2. L'anàlisi dels processos de desenvolupament local cada vegada més relacionats amb els fenòmens globals de caràcter no solament econòmic sinó també social, cultural i formatiu.
 3. La difusió de l'Estratègia Europea per l'Ocupació i la Gestió del Territori i l'aplicació a l'àmbit local.
 4. L'estudi de les estratègies i instruments útils i eficaços capaços de diversificar el teixit productiu, revaloritzar els recursos endògens i generar una dinàmica de creixement sostenible del territori a escala comarcal i local en qualsevol país o regió del planeta, amb especial interès en les zones més desfavorides.
 5. La iniciació a l'activitat investigadora en el camp del desenvolupament local i la innovació territorial, siga amb una perspectiva sectorial o integrada.

En definitiva, es tracta de proporcionar als estudiants, des d'una perspectiva aplicada, els instruments necessaris per a incentivar i promoure el desenvolupament endogen sostenible, mitjançant l'aprofitament i revalorització dels recursos territorials existents.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2:Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3:Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, mitjançant l'ús de les TIC.
 • CG4:Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG5:Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG6:Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball.
 • CG7:Capacitat per a integrar-se o liderar equips interdisciplinaris segons el context i la situació.
 • CG8:Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Comprendre els fonaments teòrics i dimensions del desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE2.:Capacitat per a usar adequadament els conceptes, els mètodes i les tècniques aplicades al desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE3:Capacitat per a analitzar i interpretar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE4:Capacitat per a fer un diagnòstic dels recursos endògens disponibles en un territori.
 • CE5:Capacitat per a actuar com a mediador entre els diferents agents i administracions implicats en els processos de desenvolupament local i innovació territorial.
 • CE6:Capacitat per a assessorar i coordinar als diferents agents i administracions implicats en els processos de desenvolupament local i innovació territorial.
 • CE7:Capacitat per a prendre decisions, resoldre problemes i gestionar imprevistos en el camp del desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE8:Capacitat per a exposar i transmetre coneixements i accions en matèria de desenvolupament territorial de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.
 • CE9:Capacitat per a fer propostes de planificació estratègica, ordenació territorial o localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament local sostenible.
 • CE10:Capacitat per a convertir un problema empíric relacionat amb el desenvolupament local i la innovació territorial en un objecte d'investigació.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OBL)

48

Treball Final de Màster (OBL)

12

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ DE LES ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES

 

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

INTRODUCCIÓ Al DESENVOLUPAMENT LOCAL I LA INNOVACIÓ TERRITORIAL

OBL

6

LES ACTIVITATS INDUSTRIALS I COMERCIALS. IMPLICACIONS TERRITORIALS

OBL

6

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA APLICADA Al DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL

OBL

6

EL TURISME I LES SEUES IMPLICACIONS TERRITORIALS

OBL

6

ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

OBL

6

DINÀMIQUES I ESTRUCTURES DE LA POBLACIÓ. ELS NOUS JACIMENTS D'OCUPACIÓ

OBL

6

LES ACTIVITATS AGROPECUÀRIES I LES SEUES IMPLICACIONS TERRITORIALS

OBL

6

MERCATS LOCALS I PROMOCIÓ D'OCUPACIÓ

OBL

6

 

 TREBALL FINAL DE GRAU

OBL

12

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El pla d'estudis del màster universitari en Desenvolupament Local i Innovació Territorial compta amb un total de 60 ECTS a impartir en un curs acadèmic, distribuïts en dos quadrimestres de 30 ECTS cadascun.

El pla d'estudis s'ha estructurat en tres mòduls que coincideixen amb les matèries obligatòries. Els dos primers mòduls s'imparteixen el primer quadrimestre, mentre que el tercer, juntament amb el treball final de master, es desenvolupa el segon quadrimestre.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

1. Sistema d'admissió

El perfil acadèmic i personal d'ingrés recomanat seria, d'una banda, titulats universitaris que estiguen fent la seua activitat laboral en empreses o institucions de desenvolupament local i innovació territorial; i, per una altra, egressats de titulacions de grau de la branca de ciències socials més vinculades amb el desenvolupament local i la innovació territorial, com són Geografia, Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Turisme o Sociologia.

 

2. Criteris de valoració

Únicament en el cas que el nombre de preinscrits supere el nombre de places oferides, la Comissió Acadèmica del màster baremarà els candidats mitjançant el sistema següent:

CONCEPTE  A  VALORAR

Puntuació màxima

Expedient acadèmic en titulacions de grau prioritàries

4 punts

Expedient acadèmic en altres titulacions de grau

2 punts

Possessió de titulacions de postgrau o cursos d'especialització en desenvolupament local i innovació

2 punts

Experiència professional en el camp del desenvolupament local i innovació territorial

2 punts

Entrevista personal

2 punts

 

Els estudiants procedents de titulacions de grau no prioritàries i que no acrediten activitat professional prèvia en el camp del desenvolupament local i innovació territorial per a poder ser admesos en el màster han d'haver adquirit prèviament una formació complementària de 12 crèdits de Geografia i 12 crèdits d'Economia. En cas de no haver cursat en les seues titulacions d'origen crèdits suficients d'aquestes matèries, els crèdits pendents de superar es podran escollir d'entre l'oferta d'assignatures que el coordinador del màster seleccionarà cada curs acadèmic en les titulacions dels graus de Geografia i Economia de la Universitat d'Alacant.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

OFERTA DE PLACES

Oferta de places: 25

 

Orientació

 

Acadèmica i d'investigació


  Perfil d'especialització del títol

 

D'acord amb els objectius generals, hi ha dos possibles perfils d'especialització per als egressats: un d'acadèmic i un altre d'iniciació a la investigació.

1) Perfil acadèmic, ja que als egresados se'ls faciliten els instruments i coneixements més actualitzats en el camp del desenvolupament local i la innovació territorial. Aquesta especialització pot ajudar-los a millorar en la seua activitat professional en el camp del desenvolupament local i la innovació territorial quan facen tasques com a consultors, documentalistes, mediadors i assessors en relacions amb organismes nacionals i supranacionals, experts en avaluació de projectes, programes i plans de desenvolupament regional, o bé com a tècnics de l'administració pública en institucions de planificació o desenvolupament territorial, tècnics o responsables d'organismes públics o privats de desenvolupament local i innovació territorial, o com a docents en cursos de formació ocupacional.

2)  Perfil d'iniciació a la investigació, ja que el màster es concep com el període de formació del Programa de Doctorat de Desenvolupament Local i Innovació Territorial de la Universitat d'Alacant.

 

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ


 

1. Cronograma d'implantació del títol  

 

Curs acadèmic

Implantació del màster

 

2010-2011

Primer curs acadèmic

 


2. Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

El procediment d'adaptació dels estudiants matriculats en el màster en Desenvolupament Local i Innovació Territorial (Pla 2007) s'estableix d'acord amb aquest quadre en què s'indica la relació entre assignatures aprovades del Pla 2007 i les matèries a les quals equivalen del nou Pla:

MÀSTER EN DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL (PLA 2007)

MASTER EN DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL (PLA 2010)  

CODI

ASSIGNATURA

CRÈDITS

MATÈRIA 

ECTS  

11683

INTRODUCCIÓ Al DESENVOLUPAMENT LOCAL I LA INNOVACIÓ TERRITORIAL

6

TEORIA, MÈTODES I TÈCNIQUES  

12

11552

TÈCNICA I INNOVACIÓ: EL PAPER DE LA TELEMÀTICA I ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCAL 

3

11553

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL

4

11545

ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MODELS DE DESENVOLUPAMENT URBÀ

4

ACTIVITATS SOCIOECONÒMIQUES I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLES

24

11684

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I INSTRUMENTS DE GESTIÓ INTEGRADA DEL MEDI AMBIENT

4

11547

EL DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAT I LES POLÍTIQUES DE BOTTOM UP DE LA UNIÓ EUROPEA

4

11548

DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL I INNOVACIÓ SOCIOTERRITORIAL

4

11549

ACTIVITATS COMERCIALS. SERVEIS BÀSICS PER Al DESENVOLUPAMENT LOCAL

4

11550

ACTIVITATS TURÍSTIQUES, INSTRUMENTS TÈCNICS I POSADA EN VALOR DELS RECURSOS ENDOGENS

4

11542

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ, QUALIFICACIÓ, IMMIGRACIÓ I BENESTAR SOCIAL

4

POBLACIÓ, QUALIFICACIÓ I PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ

12

11551

MERCATS LOCALS D'OCUPACIÓ. TÈCNIQUES DE DINAMITZACIÓ I HABILITATS SOCIALS DELS ADL

4

11546

PROMOCIÓ D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES I CREACIÓ D'OCUPACIÓ

4


3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Amb la implantació del nou màster en Desenvolupament Local i Innovació Territorial s'extingirà el títol oficial de màster en Desenvolupament Local i Innovació Territorial de la Universitat d'Alacant (Pla 2007).

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 • Facultat de Filosofia i Lletres

      Campus de San Vicente del Raspeig
      Ctra. de Alicante s/n 03690
      San Vicente del Raspeig (Alicante)
      Telèfon:+ 34 96
590 3448
      Fax:+ 34 96 590 3449
      facu.lletres@ua.es 
      http://lletres.ua.es/va/


 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares