Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

Codi:
 C252

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 14,21
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat d'Educació

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
PRIMER CURS ALCOI
SEGON CURS
TERCER CURS
18 crèdits
 
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
 
 
QUART CURS
6 crèdits
 
24 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
 
 
 
12 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN MESTRE. EDUCACIÓ INFANTIL
MENCIÓ 1. LLENGUA ESTRANGERA. ANGLÉS
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MENCIÓ 1. LLENGUA ESTRANGERA. ANGLÉS
MENCIÓ 2. EDUCACIÓ FÍSICA
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MENCIÓ 2. EDUCACIÓ FÍSICA
MENCIÓ 3. MÚSICA
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MENCIÓ 3. MÚSICA
MENCIÓ 4. EDUCACIÓ ESPECIAL / PEDAGOGIA TERAPÈUTICA
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MENCIÓ 4. EDUCACIÓ ESPECIAL / PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

 

OBJETIUS DEL TÍTOL

 

L'objectiu fonamental del títol és formar mestres en educació infantil capaços de contribuir al desenvolupament integral dels xiquets i xiquetes, tenint en compte el seu context familiar i sociocultural i que, en conseqüència, sàpien donar resposta a les necessitats de l'alumnat.

Els objectius que es plantegen en aquest títol són les següents:

• Adquirir i comprendre els coneixements necessaris de les diferents àrees d'estudi que inclou el títol perquè capaciten per a la professió de mestre en educació infantil.

• Saber aplicar aquests coneixements al treball d'una forma professional, demostrant el domini de les competències mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes en aquestes àrees d'estudi.

• Ser capaços de recollir i interpretar dades rellevants de les diferents àrees d'estudi i d'emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants de tipus socioeducatiu, científic i ètic.

• Ser capaços de transmetre informació, idees, problemes i solucions al personal especialitzat i vinculat amb la seua formació, i a persones amb vinculació indirecta.

• Adquirir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a ampliar els seus estudis amb autonomia.

• Promoure el respecte als drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones.

• Promoure el respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tots de conformitat amb la disposició final desena de la Llei 51/2003, del 2 de desembre, d'Igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

• Promoure els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG2:Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3:Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG4:Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG5:Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG6:Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7:Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG8:Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les pròpies actuacions i de les de l'entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.
 • CG9:Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.
 • CG10:Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1:Competències en un idioma estranger.
 • CGUA2:Competències informàtiques i informacionals.
 • CGUA3:Competències en comunicació oral i escrita.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE2:Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3:Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE4:Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5:Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE6:Dinamitzar la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • CE7:Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.
 • CE8:Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació.
 • CE9:Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.
 • CE10:Fomentar el creixement i el desenvolupament infantil, amb especial atenció als fonaments d'higiene, salut i nutrició, i als fonaments dels processos d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància. Reconèixer els fonaments de l'atenció primerenca.
 • CE11:Implicar-se en la diversitat d'accions que comprèn el funcionament de les escoles d'educació infantil, basant-se en el coneixement de la seua organització.
 • CE12:Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE13:Comprendre la importància del paper del mestre per a poder actuar com a col·laborador i orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període de 0-6 anys i dominar les habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada xiquet i amb el conjunt de les famílies.
 • CE14:Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure-ho entre els docents i entre els xiquets.
 • CE15:Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els centres d'educació infantil i els seus professionals. Capacitat d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-societat i el paper de l'escola per a reproduir-les o transformar-les. Aplicar en els centres educatius elements de millora segons diferents models de qualitat.

Competencias Módulo optatividad:

  Mención en Lengua extranjera: Inglés

  • M-ING-01:Conocer los principios y procesos básicos del aprendizaje del inglés en los distintos niveles del currículo.
  • M-ING-02:Conocer el currículo escolar de inglés, desarrollar y evaluar sus contenidos mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes entre los alumnos.
  • M-ING-03:Reflexionar sobre la enseñanza del inglés en el aula para innovar y mejorar la práctica docente.
  • M-ING-04:Conocer y valorar la cultura inglesa y las formas de vida de los principales países de habla inglesa.
  • M-ING-05:Ser capaz de ofrecer al alumnado modelos correctos de pronunciación, ritmo y entonación en inglés.

  Mención en Educación Física

  • M-EF-01:Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para evaluar el acondicionamiento físico y prescribir ejercicios correctivos.
  • M-EF-02:Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre el conocimiento y control del cuerpo en el ejercicio físico.
  • M-EF-03:Dominio para evaluar las habilidades motrices básicas de los diferentes juegos y deportes.
  • M-EF-04:Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre el juego y deporte escolar.
  • M-EF-05:Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para la docencia y el aprendizaje de la actividad física en el medio natural.
  • M-EF-06:Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos para evaluar el acondicionamiento físico con alumnos en los distintos niveles del currículo.
  • M-EF-07:Dominio para utilizar eficientemente los recursos expresivos del cuerpo en los diferentes entornos de prácticas.
  • M-EF-08:Dominio para planificar, evaluar y controlar los aprendizajes motrices y la eficacia de los mismos en los juegos y deportes.
  • M-EF-09:Destreza para diseñar programas de actividades físico-deportivas de carácter recreativo en contextos sociales, culturales y de atención a la diversidad.

  Mención en Música

  • M-MU-01:Introducir a los alumnos en el lenguaje musical comprensivo desarrollando de forma consciente, la capacidad rítmica, melódica, tímbrica y armónica.
  • M-MU-02:Asimilar los conceptos de teoría de la música desde ámbito reflexivo y conocer y practicar los elementos fundamentales de música interiorizando todos sus elementos, potenciando la lectura, la memorización y la interpretación comprensiva.
  • M-MU-03:Aproximar al alumno a los distintos enfoques metodológicos relacionados con el aprendizaje del lenguaje musical.
  • M-MU-04:Desarrollar y evaluar los contenidos de educación musical del currículo mediante los recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en el alumnado.
  • M-MU-05:Desarrollar y estimular la capacidad auditiva, la capacidad creativa demostrando competencias para trabajar la creatividad y la improvisación musical.
  • M-MU-06:Mostrar capacidad para interpretar con musicalidad las piezas musicales de distintos estilos y épocas.
  • M-MU-07:Realizar programaciones y desarrollo de sus unidades didácticas teniendo en cuenta el lenguaje musical para la en los distintos niveles del currículo.

  Mención en Educación Especial/Pedagogía Terapéutica

  • M-EE-01:Identificación de las necesidades educativas especiales, definición de los ámbitos de actuación prioritarios y elaboración de los programas de apoyo pedagógico.
  • M-EE-02:Intervención directa especializada, de carácter psicopedagógico, a los alumnos con necesidades educativas especiales, en su grupo clase y/o de forma individual o en pequeño grupo, evaluando el proceso de aprendizaje, junto con el tutor o tutora y los demás maestros.
  • M-EE-03:Coordinarse con el orientador y con los tutores para el asesoramiento al profesorado sobre la respuesta educativa, la evaluación y el seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales.
  • M-EE-04:Coordinación con todos los profesionales de apoyo para dar respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales.
  • M-EE-05:Colaboración y participación con el profesorado del centro en el desarrollo de estrategias de individualización de la respuesta educativa para la atención a la diversidad y a las dificultades manifiestas de aprendizaje en las áreas instrumentales, tales como agrupamientos flexibles, diversificación curricular, adaptaciones curriculares, planes de trabajo individualizados en el marco de la programación didáctica ordinaria, clases de apoyo, etc.
  • M-EE-06:Atención al alumnado que presenta necesidades educativas específicas derivadas de sobredotación intelectual.
  • M-EE-07:Participación en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes del centro, contribuyendo asimismo a la creación de un aula de recursos en sus diferentes ámbitos de actuación, los centros específicos de educación especial, los centros de educación infantil y primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional.
  • M-EE-08:Informar y orientar a los padres, madres o tutores legales del alumnado que atiende para conseguir la mayor colaboración e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
  • M-EE-09:Mostrar actitudes de respecto y valoración hacia la diversidad del alumnado y promover dicha actitud en la comunidad educativa.

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El grau en Mestre en Educació Infantil s'organitza en assignatures semestrals de 6 i 9 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar cada semestre 30 crèdits ; d'aquesta manera aconseguiran els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Mòdul

Crèdits 

Formació bàsica (FB)

102

Didàctic disciplinari (OB)

60

Optativitat (OP)

24

Pràctiques externes (PEX)

48

Treball final de grau

6

Crèdits totals

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

La proposta de pla d'estudis del títol de Grau en Mestre en Educació Infantil està basada en el RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació de les ensenyament universitàries oficials (art. 12.9), en la Resolució de 17 de desembre de 2007 de la Secretaria d'Universitats i Recerca, en l'ORDRE ECI/3854/2007, de 27 de desembre i en la Normativa per al Disseny, Elaboració i Aprovació dels Planes d'Estudi de Grau de la Universitat d'Alacant.

D'aquesta manera, aquest pla d'estudis s'adscriu a la branca de les Ciències Socials i Jurídiques per tenir 36 crèdits en matèries bàsiques incloses en aquesta branca. Així, les matèries incloses en la planificació del títol estan en relació directa amb les competències que ha d'adquirir l'alumnat, que fixa l'Ordre Ministerial indicada i que estan contemplades en les competències generals i específiques del grau.

El nostre títol s'estructura en quatre mòduls:

1. Formació Bàsica, al que se li han assignat 102 crèdits.
2. Didàctic i Disciplinar, els crèdits del qual són 60.
3. Optativitat amb 24 crèdits, amb possibilitat d'opció als Esments en Llengua estrangera: Inglés, Educació Física, Música o Educació Especial/Pedagogia, si es cursen els 24 crèdits en les optatives vinculades a aquests esments.
4. Practicum i Treballe Fi de Grau, al que li corresponen 54 crèdits, completant així els 240 del Grau. El Practicum 3 i Treballe Fi de Grau poden vincular-se a una dels esments contemplats en el present pla d'estudis, realitzant pràctiques en un centre educatiu sota la tutorización d'un professional de l'especialitat corresponent.

Una vegada que la La ORDRE ECI/3854/2007, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió de Mestre en Educació Infantil, estableix que en aquests ensenyaments podran proposar-se esments qualificadores, adequades als objectius, cicles i àrees de l'Educació Infantil, que s'estableixen en els articles 13 i 14 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació; en el present Pla d'Estudis de Grau de Mestre en Educació Infantil es proposen els següents esments:

1. Esment en Llengua Estrangera: Anglès
2. Esment en Educació Física
3. Esment en Música
4. Esment en Educació Especial/Pedagogia Terapèutica


Per a aconseguir qualsevol dels esments cualificadoras cal que l'estudiant curse 24 crèdits d'assignatures del Mòdul d'Optativitat corresponents a l'esment i els crèdits del Practicum 3 i Treball Fi de Grau.

Les assignatures optatives que conformen els esments es cursaran a partir del tercer any.
A continuació passem a detallar els mòduls Practicum i Treball Final de Grau i el de Optativitat per les seues característiques específiques:

Practicum i Treballe Fi de Grau


Practicum:

Aquesta Universitat, per a la realització de les pràctiques dels estudis de mestres, té establit un conveni amb la Conselleria Educació de la Generalitat Valenciana.

Aquest Conveni Marque, subscrit l'1 de març de 2007, estableix l'acceptació d'estudiants dels plans de la Facultat d'Educació en els centres educatius dependents d'aquesta Conselleria i sostinguts amb fons públics. Així mateix, es fixa la composició d'una Comissió Mixta com a òrgan encarregat de l'organització i el seguiment. A més, mitjançant una Ordre, es regula el desenvolupament de les pràctiques dels estudiants.

Òbviament, davant el desenvolupament d'aquest nou Prácticum, s'està en una fase d'ampliació i adequació del referit conveni.

Per tant, el Practicum d'aquest grau es desenvoluparà en centres d'Educació Infantil, en els dos cicles, reconeguts com a centres de formació en pràctiques mitjançant el Conveni més amunt esmentat. Tindrà caràcter presencial i estarà tutelat per professors universitaris i mestres d'educació infantil acreditats com a tutors de pràctiques per la Conselleria d'Educació.

A part d'aquest Conveni Marque la Facultat podrà establir convenis amb diferents empreses, institucions o col·legis privats, subscrits a títol individual.

Aquest conveni marque, a través d'una comissió mixta, estableix que anualment la Conselleria d'Educació designarà els centres i mestres participants en el desenvolupament de les pràctiques. En qualsevol cas, la cooperació, la col·laboració i les bones pràctiques procedimentals han sigut la tradició i la història entre ambdues institucions i Conselleria- i entre la Facultat d'Educació i els centres escolars, la qual cosa assegura l'adequació d'aquest tipus de professionals a les necessitats formatives del nostre alumnat.

El Practicum s'organitza en tres períodes que les seues principals característiques són:

Període de Pràctiques 1.
El context de la pràctica serà una escola o un col·legi amb l'etapa d'educació infantil. Els aprenentatges es faran sobretot a partir de a) l'observació, l'anàlisi i la reflexió dels diferents elements de la realitat de l'escola infantil, i b) la participació col·laborativa amb el supervisor en les accions pròpies del docent, tant en el centre com en l'aula, especialment en el treball en racons. Inclouria sobretot la part del Practicum corresponent a la Formació Bàsica.

Període de Pràctiques 2.
El context de la pràctica serà una escola o un col·legi amb l'etapa d'educació infantil. Els aprenentatges es faran sobretot a partir de a) l'observació, l'anàlisi i la reflexió dels diferents elements de l'aula en el segon cicle d'educació infantil, tant en el centre com en l'aula, i b) l'actuació docent en els processos d'interacció d'aprenentatge amb alumnes, especialment en el format de projecte de treball i en propostes específiques de tallers. Inclouria sobretot la part del Practicum Didàctic-Disciplinar.

Període de Pràctiques 3.
En el tercer període els aprenentatges se centraren en una proposta o intervenció específica. Inclouria un major grau de professionalització docent. El Practicum 3 podrà vincular-se a un esment. Per a obtenir un esment s'hauran de cursar els crèdits corresponents al Practicum 3 vinculats a l'esment corresponent, realitzant pràctiques en un centre educatiu sota la tutorització d'un professional de l'especialitat corresponent.

Treballe Fi de Grau.
Té caràcter obligatori i consta de 6 crèdits. El Treball Fi de Grau es concep com el treball final a través del com l'estudiant demostra i defensa que ha adquirit totes les competències requerides per a l'obtenció del títol de Maestro en Educació Infantil per la Universitat d'Alacant El Treball Fi de Grau podrà vincular-se a un esment. Per a obtenir un esment s'hauran de cursar els crèdits corresponents al Treballe Fi de Grau vinculats a l'esment corresponent.

 

 

RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ESMENTS

 

L'alumne o alumna haurà de cursar 24 crèdits d'optativitat que haurà d'escollir entre les assignatures que s'ofereixen com a optatives. Per a obtenir un Esment s'hauran de cursar els 24 crèdits de les assignatures optatives vinculades a l'Esment corresponent.
A més, l'estudiant haurà de tenir garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius del total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic.

 

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA FRANCESA

OP

6

EDUCAR EN IGUALTAT DE GÈNERE

OP

6

LITERATURA CASTELLANA INFANTIL I JUVENIL I ANIMACIÓ A LA LECTURA

OP

6

DRAMATITZACIÓ I TEATRE EN L'AULA (CASTELLÀ)

LLENGUA CATALANA II PER A L'EDUCACIÓ INFANTIL


OP


6

TALLER DE CREACIÓ VERBAL EN CATALÀ

LITERATURA CATALANA INFANTIL

EDUCACIÓ CIENTÍFICA PER A MESTRES

OP

6

TALLER DE MATEMÀTIQUES

OP

6

PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ EN L'ESCOLA

OP

6

ASSIGNATURES VINCULADES A l'ESMENT EN LLENGUA ESTRANGERA ANGLÈS

ANGLÈS: LECTO-ESCRIPTURA I METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT BASAT EN EL TEXT

OP

6

INTEGRACIÓ DE LES HABILITATS COMUNICATIVES (INTEGRATING SKILLS)

OP

6

CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL)

OP

6

INDEPENDENT ENGLISH USER

OP

6

ASSIGNATURES VINCULADES A l'ESMENT EN EDUCACIÓ FÍSICA

ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI NATURAL

OP

6

JOC I ESPORT ESCOLAR

OP

6

BASES KINESIOLÒGIQUES DE L'ACTIVITAT FÍSICA

OP

6

TEORIA I PRÀCTICA DEL CONDICIONAMENT FÍSIC AMB JOVES

OP

6

ASSIGNATURES VINCULADES A l'ESMENT EN MÚSICA

EDUCACIÓ VOCAL I AUDITIVA

OP

6

EDUCACIÓ RÍTMICA I MOVIMENT

OP

6

L'AUDICIÓ COM A ELEMENT EDUCATIU. HISTÒRIA DE LA MÚSICA, PATRIMONI MUSICAL I FOLKLORE

OP

6

EDUCACIÓ MUSICAL I LA SEUA DIDÀCTICA

OP

6

ASSIGNATURES VINCULADES A l'ESMENT EN EDUCACIÓ ESPECIAL/PEDAGOGÍA TERAPÈUTICA

DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, TRASTORNS DE L'ESPECTRE AUTISTA I ALTES CAPACITATS

OP

6

DISCAPACITATS SENSORIALS I MOTRIUS: DESENVOLUPAMENT, COMUNICACIÓ I INTERVECIÓ

OP

6

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA

OP

6

PROBLEMES I TRASTORNS DE CONDUCTA

OP

6

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): Es pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Mestre Infantil

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1

     
 
 


 
0.2 x
 x  x  x  x  x x   x
x  x x
 x   x  x x x x
x
 x  

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

El perfil d'ingrés del futur Mestre en Educació Infantil podria resumir-se en un model ideal d'alumnat que tinga inquietud pels temes educatius, que siga crític amb les situacions de l'entorn, que tinga capacitat d'anàlisi dels contextos educatius i que siga capaç d'iniciar-se en la creació de propostes educatives eficaces.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

360

9,123

8,080

---

7,975

7,120

8,267

9,075

2011-12

360

8,000

7,943

---

5,000

7,360

5,000

5,000

2012-13

360

7,792

7,260

---

5,000

7,460

5,000

---

2013-14

360

7,250

6,315

---

5,000

7,420

---

5,000

2014-15

360

7,250

6,235

---

---

7,020

5,000

5,000

2015-16

360

7,309

5,380

---

5,700

7,160

5,630

---

2016-17

360

7,500

5,120

---

---

6,950

5,000

5,000

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

Professions per a les quals capacita:

D'acord amb l'establit en l'Ordre ECI/3854/2007, de 27 de desembre, la titulació habilita per a l'exercici de la professió de Mestre en Educació Infantil.

Cas de professions regulades:

L'exercici de la professió de mestre està regulat per la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig. Atesa la regulació a la qual està sotmesa la professió de mestre d'educació infantil, s'han tingut presents les indicacions que recull l'Ordre ECI/3854/2007, de 27 de desembre.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs d'inici de la titulació: 2010.

Es farà una implantació progressiva de la titulació.

 

Calendari d'extinció (mestre) / implantació (grau)

 

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

MESTRE

Docència completa

Només docència 2n i 3r

Només docència 3r

Només dret exàmens

Només dret exàmens

GRAU

 

Ofereix 1r

Ofereix 1r i 2n

Ofereix 1r, 2n i 3r

Docència completa

 

 

TAULA D'ADAPTACIONS DEL GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL A LA MODIFICACIÓ DEL PLA D'ESTUDIS QUE INCLOU MENCIONS

 

La taula de reconeixement de crèdits entre els estudis de Grau en Educació Infantil existents i la modificació del pla d'estudis incloent Mencions es fa prenent com a referència els continguts, competències i habilitats que s'han desenvolupat en el pla d'estudis cursat i els que estan prevists en la modificació del pla d'estudis que inclou Mencions.

En la següent taula de reconeixement es relacionen les assignatures amb els crèdits de cadascuna d'elles en l'actual pla d'estudis i la seua equivalència, quan així corresponga, en la modificació del pla d'estudis incloent Mencions.

 

Codi

Assignatura pla estudis grau actual

Crèdits Equivalència assignatura inclosa en la modificació del pla d'estudis incloent mencions Crèdits
17804

Formació instrumental i formació vocal

6

Educació vocal i auditiva

6
17010

Desenvolupament didàctic de la música en educació infantil

6

Educació rítmica i moviment

6
17019

Psicomotricitat i expressió corporal en l'Educació Física

6

Joc i esport escolar

6
17018

Fonaments de l'Atenció Primerenca

6

Discapacitat intel·lectual, trastorns de l'espectre autista i altes capacitats

6
17805

Metodologies, recursos i suports a les necessitats educatives especials

6

Discapacitats sensorials i motrius: Desenvolupament, comunicació i intervenció

6
17012

Ús interdisciplinari de la Llengua Anglesa

6

Anglès: Lecto-escriptura i metodologia de l'ensenyament basat en el text

6
17105

Llengua catalana parell l'educació infantil

6

Llengua Catalana I per a l'educació infantil

6
17015

Taller d'Animació Lectora i Biblioteca (en català)

6

Literatura Catalana Infantil

6
17016

Taller d'Expressió Oral i Lectoescriptura (en català)

6

Taller de creació verbal en catalàInfantil

6
17013

Literatura Popular Castellana

6

Literatura castellana infantil y juvenil y animación a la lectura

6
17014

Tècniques de Comunicació Oral i Escrita

6

Dramatització i teatre en l'aula (castellà)

6
17021

Taller de matemàtiques en Educació Infantil

6

Taller de matemàtiques

6

 

TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE EL GRAU DE MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL I LA DIPLOMATURA DE MESTRE, ESPECIALITAT EDUCACIÓ INFANTIL

 

EQUIVALÈNCIES ENTRE EL GRAU DE MAESTRO EN EDUCACIÓ INFANTIL

I LA DIPLOMATURA DE MAESTRO, ESPECIALITAT EDUCACIÓ INFANTIL

CURS

GRAU D'INFANTIL.

TIPOLOGIA

ECTS

MESTRE ESPECIALITAT INFANTIL

TIPOLOGIA

CRÉD

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 0 A 3 ANYS

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

 

 

 

ORGANITZACIÓ DE L'AULA D'EDUCACIÓ INFANTIL (0-3,3-6)

BÀSICA

6

PEDAGOGIA DE 0 A 6 ANYS

OBLIGATÒRIA

4.5

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA EN EDUCACIÓ INFANTIL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

LLENGUA CATALANA PER A l'EDUCACIÓ INFANTIL

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA CATALANA

OBLIGATÒRIA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

 

 

 

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 3 A 6 ANYS

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL

OBLIGATÒRIA

6

DESENVOLUPAMENT DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL I LA SEUA DIDÀCTICA

TRONCAL

6

LLENGUA ESTRANGERA PER A MESTRES EN EDUACIÓN INFANTIL. FRANCÈS

OBLIGATÒRIA

(A TRIAR)

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ANGLESA EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT: RESPOSTES ESPECÍFIQUES EN CONTEXTOS INCLUSIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

9

BASES PEDAGÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4.5

DIFICULTATS DE L'APRENENTATGE I DEL DESENVOLUPAMENT: CARACTERÍSTIQUES EVOLUTIVES

BÀSICA

9

BASES PSICOLÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4.5

DESENVOLUPAMENT CURRICULAR I AULES DIGITALS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

NOVES TECNOLÓGIAS APLICADES A l'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

APRENENTATGE DE L'ARITMÈTICA

OBLIGATÒRIA

6

DESENVOLUPAMENT DEL PENSAMENT MATEMÀTICA I LA SEUA DIDÀCTICA

TRONCAL

6

HABILITATS COMUNICATIVES I LECTOESCRITURA EN CASTELLÀ

BÀSICA

9

DICCIÓ REDACCIÓ I COMUNICACIÓ

+

DESENVOLUPAMENT D'HABILITATS LINGÜÍSTIQUES I LA SEUA DIDÀCTICA (CASTELLÀ)

 

OBLIGATÒRIA

+

TRONCAL

4.5

+

6

HABILITATS COMUNICATIVES I LECTOESCRITURA EN CATALÀ

BÀSICA

9

DESENVOLUPAMENT D'HABILITATS LINGÜÍSTIQUES I LA SEUA DIDÀCTICA (VALENCIÀ)

+

ESCOLA I LLENGUA Al PAIS VALENCIÀ

OBLIGATÒRIA

+

OPTATIVA

6

+

4.5

DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MITJÀ SOCIAL I CULTURAL

OBLIGATÒRIA

6

CONEIXEMENT DEL MITJÀ NATURAL SOCIAL I CULTURAL

+

INICIACIÓ INFANTIL A l'ENTORN SOCIAL

TRONCAL

+

OBLIGATÒRIA

6

+

4.5

DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MITJÀ NATURAL

OBLIGATÒRIA

6

CONEIXEMENT DEL MITJÀ NATURAL SOCIAL I CULTURAL

+

FONAMENTS DE BIOLOGIA

TRONCAL

+

OBLIGATÒRIA

6

+

4.5

TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

OBSERVACIÓ AVALUACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA

BÀSICA

6

 

 

 

EDUCACIÓ PER Al DESENVOLUPAMENT PERSONAL, SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

BÀSICA

6

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

+

EDUCACIÓ PER A la SALUT

 

OBLIGATÒRIA

+

OPTATIVA

4.5

+

4.5

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL

OBLIGATÒRIA

6

DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR

TRONCAL

6

APRENENTATGE DE LA GEOMETRIA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRACTICUM 1

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

PRACTICUM

PRÀCTIQUES

 

INNOVACIONS EN ELS PROJECTES EDUCATIUS DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR

 

 

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OBLIGATÒRIA

6

DESENVOLUPAMENT DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I LA SEUA DIDÀCTICA

 

 

PRACTICUM 2

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

PRACTICUM

 

 

PRATICUM 3

PRÀCTIQUES EXTERNES

12

 

 

 

TREBALLE FI DE GRAU

 

6

 

 

 

OPTATIUS

24 ECTS

DESENVOLUPAMENT DIDÀCTIC DE LA MÚSICA EN EDUCACIÓ INFANTIL

OPTATIVA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA FRANCESA

OPTATIVA

6

 

 

 

ÚS INTERDISCIPLINARI DE LA LLENGUA ANGLESA

OPTATIVA

6

 

 

 

LITERATURA POPULAR CASTELLANA

OPTATIVA

6

LITERATURA INFANTIL (CASTELLÀ)

TRONCAL

4.5

TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL  ESCRITA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'ANIMACIÓ LECTORA I BIBLIOTECA (EN CATALÀ)

OPTATIVA

6

LITERATURA INFANTIL (VALENCIÀ)

TRONCAL

4.5

TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL I LECTOESCRITURA (EN CATALÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCACIÓ CIENTÍFICA PER A MESTRES

OPTATIVA

6

 

 

 

FONAMENTS D'ATENCIÓ PRIMERENCA

OPTATIVA

6

 

 

 

PSICOMOTRICITAT I EXPRESSIÓ CORPORAL EN L'EDUCACIÓ FÍSICA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OPTATIVA

6

DRAMATIZACIÓN I TITELLES

+

EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OBLIGATÒRIA

+

OBLIGATÒRIA

4.5

+

6

TALLER DE MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL

OPTATIVA

6

 

 

 

ACTIVITAT FÍSICA EN EL MITJÀ NATURAL

OPTATIVA

6

 

 

 

LLENGUA FRANCESA I LA SEUA DIDÀCTICA

OPTATIVA

6

 

 

 

INTEGRACIÓ DE LES HABILITATS COMUNICATIVES (INTEGRATING SKILLS)

OPTATIVA

6

 

 

 

FORMACIÓ INSTRUMENTAL I FORMACIÓ VOCAL

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCAR EN IGUALTAT DE GÈNERE

 

6

 

 

 

METODOLOGIES, RECURSOS I SUPORTS A les NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

OPTATIVA

6

 

 

 

PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ EN L'ESCOLA

OPTATIVA

6

 

 

 

RELIGIÓ CULTURA I VALORS

OPTATIVA

6

FONAMENTS DE MORAL CATÒLICA

OPTATIVA

4.5

 

TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE EL GRAU DE MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL I LA DIPLOMATURA DE MESTRE, ESPECIALITAT LLENGUA ESTRANGERA

 

CURS

GRAU DE INFANTIL

TIPOLOGIA

ECTS

MESTRE LLENGUA ESTRANGERA

TIPOLOGIA

CRÈD

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 0 A 3 ANYS

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

 

 

 

ORGANITZACIÓ DE L'AULA D'EDUCACIÓ INFANTIL (0-3,3-6)

BÀSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA EN EDUCACIÓ INFANTIL

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA I LITERATURA I LA SEUA DIDÀCTICA CASTELLANA

TRONCAL

4.5

LLENGUA CATALANA PER A L'EDUCACIÓ INFANTIL

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA CATALANA

OBLIGATÒRIA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

DIDÀCTICA GENERAL

TRONCAL

9

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 3 A 6 AÑOS

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

LLENGUA ESTRANGERA PER A MESTRES EN EDUACIÓ INFANTIL. FRANCÈS

OBLIGATÒRIA

(A TRIAR)

6

IDIOMA ESTRANGER I LA SEUA DIDÀCTICA ANGLÈS

 

TRONCAL

4.5

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ANGLESA EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

IDIOMA ESTRANGER I LA SEUA DIDÀCTICA FRANCÈS

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT: RESPOSTES ESPECÍFIQUES EN CONTEXTOS INCLUSIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

9

BASES PEDAGÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4.5

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT:

CARACTERÍSTIQUES EVOLUTIVES

BÀSICA

9

BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

TRONCAL

4.5

DESENVOLUPAMENT CURRICULAR I AULES DIGITALS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

NOVES TECNOLÒGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

APRENENTATGE DE L'ARITMÈTICA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

HABILITATS COMUNICATIVES I LECTOESCRIPTURA EN CASTELLÀ

BÀSICA

9

 

 

 

HABILITATS COMUNICATIVES I LECTOESCRIPTURA EN CATALÀ

BÀSICA

9

 

 

 

DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

OBSERVACIÓ EVALUACIÓ E INNOVACIÓ EDUCATIVA

BÀSICA

6

 

 

 

EDUCACIÓ PER A EL DESENVOLUPAMENT PERSONAL, SOCIAL I MEDIOAMBIENTAL

BÀSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA EXPRESSIÓ CORPORAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

APRENENTATGE DE LA GEOMETRIA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRACTICUM 1

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

 

 

 

INNOVACIONS EN ELS PROJECTES EDUCATIUS DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR

TRONCAL

4.5

DIDÀCTICA DE LA EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRACTICUM 2

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

 

 

 

PRATICUM 3

PRÀCTIQUES EXTERNES

12

 

 

 

TREBALL FI DE GRAU

 

6

 

 

 

OPTATIUS

24 ECTS

DESENVOLUPAMENT DIDÀCTIC DE LA MÚSICA EN EDUCACIÓ INFANTIL

OPTATIVA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA FRANCESA

OPTATIVA

6

 

 

 

ÚS INTERDISCIPLINARI DE LA LLENGUA ANGLESA

OPTATIVA

6

 

 

 

LITERATURA POPULAR CASTELLANA

OPTATIVA

6

 

 

 

TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL  ESCRITA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'ANIMACIÓ LECTORA I BIBLIOTECA (EN CATALÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL I LECTOESCRIPTURA (EN CATALÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCACIÓ CIENTÍFICA PER A MESTRES

OPTATIVA

6

 

 

 

FONAMENTS D'ATENCIÓ PRIMERENCA

OPTATIVA

6

 

 

 

PSICOMOTRICIDAD I EXPRESSIÓ CORPORAL EN L'EDUCACIÓ FÍSICA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER DE MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL

OPTATIVA

6

 

 

 

ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI NATURAL

OPTATIVA

6

 

 

 

LLENGUA FRANCESA I LA SEUA DIDÀCTICA

OPTATIVA

6

IDIOMA ESTRANGER I LA SEUA DIDÀCTICA I (FRANCÈS)

TRONCAL/OPT

9

INTEGRACIÓ DE LES HABILITATS COMUNICATIVES (INTEGRATING SKILLS)

OPTATIVA

6

IDIOMA ESTRANGER I LA SEUA DIDÀCTICA I (ANGLÈS)

TRONCAL/OPT

9

FORMACIÓ INSTRUMENTAL I FORMACIÓ VOCAL

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCAR EN IGUALTAT DE GÈNERE

 

6

 

 

 

METODOLOGIES, RECURSOS I SUPORTS A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

OPTATIVA

6

 

 

 

PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ EN L'ESCOLA

OPTATIVA

6

 

 

 

RELIGIÓ CULTURA I VALORS

OPTATIVA

6

 

 

 

 

 

TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE EL GRAU DE MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL I LA DIPLOMATURA DE MESTRE, ESPECIALITAT EDUCACIÓ FÍSICA

 

CURS

GRAU D'INFANTIL

TIPOLOGIA

ECTS

MESTRE ESPECIALITAT FÍSICA

TIPOLOGIA

CRÈD

1er

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 0 A 3 ANYS

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

 

 

 

ORGANITZACIÓ DE L'AULA D'EDUCACIÓ INFANTIL (0-3,3-6)

BÀSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA EN EDUCACIÓ INFANTIL

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA I LITERATURA I LA SEUA DIDÀCTICA CASTELLANA

TRONCAL

6

LLENGUA CATALANA PER A L'EDUCACIÓ INFANTIL

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA CATALANA

OBLIGATÒRIA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

DIDÀCTICA GENERAL

TRONCAL

9

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 3 A 6 AÑOS

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

LLENGUA ESTRANGERA PER A MESTRES EN EDUACIÓ INFANTIL. FRANCÈS

OBLIGATÒRIA

(A TRIAR)

6

IDIOMA EXTRANJERO Y SU DIDÁCTICA INGLÉS

 

TRONCAL

4.5

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ANGLESA EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

IDIOMA EXTRANJERO Y SU DIDÁCTICA FRANCÉS

2n

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT: RESPOSTES ESPECÍFIQUES EN CONTEXTOS INCLUSIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

9

BASES PEDAGÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4.5

DIFICULTATS DE L'APRENENTATGE I DEL DESENVOLUPAMENT: CARACTERÍSTIQUES EVOLUTIVES

BÀSICA

9

BASES PSICOLÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4.5

DESENVOLUPAMENT CURRICULAR I AULES DIGITALS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

NOVES TECNOLÒGIQUES APLICADES A L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

APRENDIZATGE DE L'ARITMÈTICA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

HABILITATS COMUNICATIVES I LECTOESCRIPTURA EN CASTELLÀ

BÀSICA

9

 

 

 

HABILITATS COMUNICATIVES I LECTOESCRIPTURA EN CATALÀ

BÀSICA

9

 

 

 

DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

3r

TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

OBSERVACIÓ EVALUACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA

BÀSICA

6

 

 

 

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL, SOCIAL I MEDIOAMBIENTAL

BÀSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

APRENENTATGE DE LA GEOMETRIA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRACTICUM 1

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

 

 

 

4t

INNOVACIONS EN ELS PROJECTES EDUCATIUS DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR

TRONCAL

4.5

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRACTICUM 2

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

 

 

 

PRATICUM 3

PRÀCTIQUES EXTERNES

12

 

 

 

TREBALL FI DE GRAU

 

6

 

 

 

OPTATIUS

24 ECTS

DESENVOLUPAMENT DIDÀCTIC DE LA MÚSICA EN EDUCACIÓ INFANTIL

OPTATIVA

6

 

 

 

DIDÀCTIC DE LA LLENGUA FRANCESA

OPTATIVA

6

 

 

 

ÚS INTERDISCIPLINARI DE LA LLENGUA ANGLESA

OPTATIVA

6

 

 

 

LITERATURA POPULAR CASTELLANA

OPTATIVA

6

 

 

 

TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL  ESCRITA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'ANIMACIÓ LECTORA I BIBLIOTECA (EN CATALÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL I LECTOESCRIPTURA (EN CATALÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCACIÓ CIENTÍFICA PER A MESTRES

OPTATIVA

6

 

 

 

FONAMENTS D'ATENCIÓ PRIMERENCA

OPTATIVA

6

 

 

 

PSICOMOTRICITAT I EXPRESSIÓ CORPORAL EN L'EDUCACIÓ FÍSICA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER DE MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL

OPTATIVA

6

 

 

 

ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI NATURAL

OPTATIVA

6

 

 

 

LLENGUA FRANCESA I LA SEUA DIDÀCTICA

OPTATIVA

6

 

 

 

INTEGRACIÓ DE LES HABILITATS COMUNICATIVES (INTEGRATING SKILLS)

OPTATIVA

6

 

 

 

FORMACIÓ INSTRUMENTAL I FORMACIÓ VOCAL

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCAR EN IGUALTAT DE GÈNERE

 

6

 

 

 

METODOLOGIES, RECURSOS I SUPORTS A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

OPTATIVA

6

 

 

 

PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ EN L'ESCOLA

OPTATIVA

6

 

 

 

RELIGIÓ CULTURA I VALORS

OPTATIVA

6

 

 

 

 

TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE EL GRAU DE MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL I LA DIPLOMATURA DE MESTRE, ESPECIALITAT EDUCACIÓ MUSICAL

 

CURS

GRAU D'INFANTIL

TIPOLOGIA

ECTS

MESTRE ESPECIALITAT MUSICAL

TIPOLOGIA

CRÈD

1er

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 0 A 3 AÑOS

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN LA EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

 

 

 

ORGANIZATCIÓ DE L'AULA D'EDUCACIÓ INFANTIL (0-3,3-6)

BÀSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA EN EDUCACIÓ INFANTIL

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA I LITERATURA I LA SEUA DIDÀCTICA CASTELLANA

TRONCAL

6

LLENGUA CATALANA PER A L'EDUCACIÓ INFANTIL

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA CATALANA

OBLIGATÒRIA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS EN LA EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

DIDÀCTICA GENERAL

TRONCAL

9

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 3 A 6 ANYS

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT  EN LA EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

LLENGUA ESTRANGERA PER A MESTRES EN EDUACIÓ INFANTIL. FRANCÈS

OBLIGATÒRIA

(A TRIAR)

6

IDIOMA ESTRANGER I LA SEUA DIDÀCTICA ANGLÈS

 

TRONCAL

4.5

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ANGLESA EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

IDIOMA ESTRANGER I LA SEUA DIDÀCTICA

FRANCÈS

2n

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT: RESPOSTES ESPECÍFIQUES EN CONTEXTOS INCLUSIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

9

BASES PEDAGÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4.5

DIFICULTATS DE L'APRENENTATGE I DEL DESENVOLUPAMENT: CARACTERÍSTIQUES EVOLUTIVES

BÀSICA

9

BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

TRONCAL

4.5

DESENVOLUPAMENT CURRICULAR I AULES DIGITALS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

NOVES TECNOLÒGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

APRENENTATGE DE L'ARITMÈTICA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

HABILITATS COMUNICATIVES I LECTOESCRIPTURA EN CASTELLÀ

BÀSICA

9

 

 

 

HABILITATS COMUNICATIVES I LECTOESCRIPTURA EN CATALÀ

BÀSICA

9

 

 

 

DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MITJÀ NATURAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

3r

TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

OBSERVACIÓ EVALUACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA

BÀSICA

6

 

 

 

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL, SOCIAL I MEDIOAMBIENTAL

BÀSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

APRENENTATGE DE LA GEOMETRIA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRACTICUM 1

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

 

 

 

4t

INNOVACIONS EN ELS PROJECTES EDUCATIUS DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR

TRONCAL

4.5

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRACTICUM 2

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

 

 

 

PRATICUM 3

PRÀCTIQUES EXTERNES

12

 

 

 

TREBALL FI DE GRAU

 

6

 

 

 

OPTATIUS

24 ECTS

DESENVOLUPAMENT DIDÀCTIC DE LA MÚSICA EN EDUCACIÓ INFANTIL

OPTATIVA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA FRANCESA

OPTATIVA

6

 

 

 

ÚS INTERDISCIPLINARI DE LA LLENGUA ANGLESA

OPTATIVA

6

 

 

 

LITERATURA POPULAR CASTELLANA

OPTATIVA

6

 

 

 

TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL  ESCRITA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'ANIMACIÓ LECTORA I BIBLIOTECA (EN CATALÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL I LECTOESCRIPTURA (EN CATALÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCACIÓ CIENTÍFICA PER A MESTRES

OPTATIVA

6

 

 

 

FONAMENTS D'ATENCIÓ PRIMERENCA

OPTATIVA

6

 

 

 

PSICOMOTRICITAT I EXPRESSIÓ CORPORAL EN LA EDUCACIÓ FÍSICA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER DE MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL

OPTATIVA

6

 

 

 

ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI NATURAL

OPTATIVA

6

 

 

 

LLENGUA FRANCESA I LA SEUA DIDÀCTICA

OPTATIVA

6

 

 

 

INTEGRACIÓ DE LES HABILITATS COMUNICATIVES (INTEGRATING SKILLS)

OPTATIVA

6

 

 

 

FORMACIÓ INSTRUMENTAL I FORMACIÓ VOCAL

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCAR EN IGUALTAT DE GÈNERE

 

6

 

 

 

METODOLOGIES, RECURSOS I SUPORT A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

OPTATIVA

6

 

 

 

PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ EN L'ESCOLA

OPTATIVA

6

 

 

 

RELIGIÓ CULTURA I VALORS

OPTATIVA

6

 

 

 

 

TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE EL GRAU DE MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL I LA DIPLOMATURA DE MESTRE, ESPECIALITAT EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

CURS

GRAU D'INFANTIL

TIPOLOGIA

ECTS

MESTRE ESPECIALITAT PRIMARIA

TIPOLOGIA

CRÈD

1r

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 0 A 3 AÑOS

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN LA EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

 

 

 

ORGANITZACIÓ DE L'AULA D'EDUCACIÓ INFANTIL (0-3,3-6)

BÀSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA EN EDUCACIÓ INFANTIL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

LLENGUA CATALANA PER A L'EDUCACIÓ INFANTIL

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA CATALANA

OBLIGATÒRIA

4.5

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

 

DIDÀCTICA GENERAL

TRONCAL

9

PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 3 A 6 ANYS

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

LLENGUA ESTRANGERA PER A MESTRES EN EDUACIÓ INFANTIL. FRANCÈS

OBLIGATÒRIA

(A TRIAR)

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ANGLESA EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

2n

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT: RESPOSTES ESPECÍFIQUES EN CONTEXTOS INCLUSIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

9

BASES PEDAGÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4.5

DIFICULTATS DE L'APRENENTATGE I DEL DESENVOLUPAMENT: CARACTERÍSTIQUES EVOLUTIVES

BÀSICA

9

BASES PSICOLÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4.5

DESENVOLUPAMENT CURRICULAR I AULES DIGITALS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

NOVES TECNOLÒGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

APRENENTATGE DE L'ARITMÈTICA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

HABILITATS COMUNICATIVES I LECTOESCRIPTURA EN CASTELLÀ

BÀSICA

9

 

 

 

HABILITATS COMUNICATIVES I LECTOESCRIPTURA EN CATALÀ

BÀSICA

9

 

 

 

DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

3r

TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

OBSERVACIÓ EVALUACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA

BÀSICA

6

 

 

 

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL, SOCIAL I MEDIOAMBIENTAL

BÁSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

APRENENTATGE DE LA GEOMETRIA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRÀCTIQUES 1

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

 

 

 

4t

INNOVACIONS EN ELS PROJECTES EDUCATIUS DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

BÀSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRÀCTIQUES 2

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

 

 

 

PRÀCTIQUES 3

PRÀCTIQUES EXTERNES

12

 

 

 

TREBALL FI DE GRAU

 

6

 

 

 

OPTATIUS

24 ECTS

DESENVOLUPAMENT DIDÀCTIC DE LA MÚSICA EN EDUCACIÓ INFANTIL

OPTATIVA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA FRANCESA

OPTATIVA

6

 

 

 

ÚS INTERDISCIPLINAR DE LA LLENGUA ANGLESA

OPTATIVA

6

 

 

 

LITERATURA POPULAR CASTELLANA

OPTATIVA

6

 

 

 

TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL  ESCRITA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'ANIMACIÓ LECTORA I BIBLIOTECA (EN CATALÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL I LECTOESCRIPTURA (EN CATALÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCACIÓ CIENTÍFICA PER A MESTRES

OPTATIVA

6

 

 

 

FONAMENTS D'ATENCIÓN PRIMERENCA

OPTATIVA

6

 

 

 

PSICOMOTRICITAT I EXPRESSIÓ CORPORAL EN L'EDUCACIÓ FÍSICA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER D'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER DE MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL

OPTATIVA

6

 

 

 

ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI NATURAL

OPTATIVA

6

 

 

 

LLENGUA FRANCESA I LA SEUA DIDÀCTICA

OPTATIVA

6

 

 

 

INTEGRACIÓ DE LES HABILITATS COMUNICATIVES (INTEGRATING SKILLS)

OPTATIVA

6

 

 

 

FORMACIÓ INSTRUMENTAL I FORMACIÓ VOCAL

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCAR EN IGUALTAT DE GÈNERE

 

6

 

 

 

METODOLOGIES, RECURSOS I SUPORTS A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

OPTATIVA

6

 

 

 

PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ EN L'ESCOLA

OPTATIVA

6

 

 

 

RELIGIÓ CULTURA I VALORS

OPTATIVA

6

FONAMENTS DE TEOLOGIA  CATÒLICA

OPTATIVA

4.5

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL. PLA RESUMIT

mestre educacio infantil

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares