Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN GEOLOGIA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN GEOLOGIA

Codi:
 C051

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 19,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

GRAU EN GEOLOGIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
PRIMER CURSO A PARTIR DE 2022
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
SEGON CURS
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
9
 
2
OBLIGATÒRIA
9
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
9
 
2
OBLIGATÒRIA
9
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
 
TERCER CURS
QUART CURS
42 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
18 crèdits
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN GEOLOGIA
SEGUNDO CURSO
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
9
 
2
OBLIGATÒRIA
9
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
9
 
2
OBLIGATÒRIA
9
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
 
TERCER CURSO
CUARTO CURSO
48 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
12 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN GEOLOGIA

 

OBJECTIUS GENERALS DEL TÍTOL

 

La Geologia és la ciència que estudia la Terra, els materials que la componen, els processos que l'han format, la seua història i la seua interacció amb els humans i amb la vida en general. L'objectiu fonamental del Grau de Geologia és doncs proporcionar als estudiants els coneixements bàsics, destreses i habilitats relatius a la Geologia i a altres ciències afins, que els capacite per a la seua inserció laboral en un context professional.

Els objectius generals per al Títol de Grau de Geologia per la Universitat d'Alacant són:

 • Donar als estudiants una base sòlida i equilibrada de coneixements geològics teòrics i pràctics.
 • Proporcionar als alumnes una formació cientificotècnica d'acord amb les metodologies científiques actuals, capacitant-li per a l'adquisició, anàlisi i interpretació de dades de camp, laboratori o bibliogràfics.
 • Capacitar els egresats per a la seua integració en el mercat laboral en qualsevol dels àmbits relacionats amb les competències professionals de la titulació, cobrint les necessitats socials de cada moment.
 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la Geologia en el context econòmic, mediambiental i social, amb una especial sensibilització en la necessitat de fer un ús sostenible dels recursos naturals.
 • Proporcionar als estudiants una base de coneixements i habilitats que li permeten continuar els seus estudis en àrees especialitzades de Geologia o àrees multidisciplinars.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2:Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3:Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4:Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5:Aprendre de manera autònoma.
 • CG6:Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG7:Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals, sempre en un marc de sostenibilitat.
 • CG8:Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions en geologia a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CG9:Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, així com la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1:Adquirir els coneixements informàtics necessaris per a l'emmagatzematge, anàlisi, síntesi i modelització de les dades pròpies de la titulació.
 • CGUA2:Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.
 • CGUA3:Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana tant oralment com per escrit.
 • CGUA4:Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Adquirir els fonaments de la terminologia geològica, nomenclatura, convenis, escales i unitats.
 • CE2:Conèixer l'estructura i composició de la Terra.
 • CE3:Identificar i caracteritzar les propietats dels diferents materials terrestres usant mètodes geològics, amb les seues corresponents tècniques instrumentals.
 • CE4:Identificar els minerals i roques, així com els processos que els generen.
 • CE5:Relacionar les diferents estructures de la matèria mineral amb les seues propietats i els seus corresponents usos.
 • CE6:Reconèixer els fòssils, i la seua utilització en la datació i interpretació dels mitjans sedimentaris.
 • CE7:Conèixer la història de la Terra i de la vida des del seu origen fins a l'actualitat.
 • CE8:Conèixer les tècniques de datació de les roques i dels processos geològics.
 • CE9:Comprendre el significat de l'escala temporal en geologia, així com l'espacial.
 • CE10:Usar les tècniques de correlació i la seua interpretació.
 • CE11:Conèixer els diferents processos geològics que actuen en el planeta.
 • CE12:Conèixer els sistemes geomorfològics i interpretar els elements del relleu terrestre.
 • CE13:Conèixer, identificar i representar estructures tectòniques i els processos que les generen.
 • CE14:Relacionar els diferents tipus de roques amb els ambients geodinàmics.
 • CE15:Conèixer els processos mediambientals actuals i els possibles riscos associats.
 • CE16:Fer avaluacions d'impacte ambiental sobre el territori.
 • CE17:Saber explorar, avaluar, extraure i gestionar els recursos terrestres (minerals i roques industrials, hidrocarburs, aigua) en un marc de desenvolupament sostenible.
 • CE18:Saber solucionar problemes geològics en obres d'enginyeria civil.
 • CE19:Saber analitzar i mitigar els riscos geològics (inundacions, moviments de vessant, erosió, activitat volcànica, terratrèmols, subsidència...).
 • CE20:Conèixer i gestionar el patrimoni geològic, integrat en el medi natural.
 • CE21:Contribuir a l'avaluació i protecció del patrimoni geològic i paleontològic espanyol, desenvolupant activitats museístiques, recreatives i divulgatives de la geologia.
 • CE22:Saber fer recerca bàsica i aplicada en les diverses branques de la geologia.
 • CE23:Conèixer adequadament altres disciplines rellevants per a la geologia.
 • CE24:Saber aplicar els principis bàsics de la física, la química, la biologia i les matemàtiques al coneixement de la Terra i a la comprensió dels processos geològics.
 • CE25:Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE26:Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.
 • CE27:Valorar els problemes de selecció de mostres, exactitud, precisió i incertesa durant la recollida, registre i anàlisi de dades de camp i de laboratori.
 • CE28:Saber interpretar i elaborar cartografies geològiques d'índole diversa (map+B1823es geològics, geomorfològics, geoambientals, geotècnics, metal·logenètics, hidrogeològics, etc.), i altres tipus de representació (columnes estratigráficas, corts geològics, etc.).
 • CE29:Fer el treball de camp i laboratori de manera responsable i segura, prestant l'atenció deguda a l'avaluació dels riscos, els drets d'accés, la legislació sobre salut i seguretat, i l'impacte que puga tenir en el medi ambient.
 • CE30:Comprendre les interaccions passades, presents i futures entre el mitjà natural i els éssers humans, així com analitzar i predir el seu futur.
 • CE31:Conèixer les fonts bibliogràfiques en geologia.
 • CE32:Aprendre les tècniques bàsiques de digitalització de cartografia i d'integració de dades de sistemes de posicionament (GPS) en sistemes d'informació geogràfica (SIG) aplicats a la geologia.
 • CE33:Estudiar i planificar l'explotació racional dels recursos geològics i energètics.
 • CE34:Participar en estudis del medi físic en l'obra civil i edificació.
 • CE35:Dirigir i supervisar sondejos d'investigació i reconeixement, així com dirigir i dur a terme tasques de mostreig, assajos in situ i de laboratori.
 • CE36:Elaborar informes i estudis dirigits a l'exploració, investigació, producció, transformació i control de recursos geològics i hidrogeològics.
 • CE37:Desenvolupar tasques d'assessorament científic i tècnic sobre problemes d'índole geològica i geominera.
 • CE38:Elaborar estudis oceanogràfics i de geologia marina.
 • CE39:Dirigir i redactar informes sobre estudis geològics i ambientals en relació amb plans i directrius d'ordenació per a diversos àmbits de l'administració o per a entitats privades.
 • CE40:Dur a terme totes aquelles activitats professionals pròpies de la geologia i les ciències de la terra i el seu desenvolupament científic, tècnic i docent.
 • CE41:Conèixer els recursos per a exercir la docència en geologia en els termes que estableix la legislació educativa.

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El Pla d'Estudis del grau en Geologia per la Universitat d'Alacant té un total de 240 crèdits distribuïts en quatre cursos amb 60 crèdits ECTS en cadascun, i una organització temporal amb una distribució homogènia del treball, que s'ha de dur a terme en 30 ECTS per semestre. Els 240 crèdits inclouen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir, d'acord amb la distribució de matèries bàsiques, obligatòries, optatives i treball de finalització de grau.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic. Se n'exclouen els alumnes de nou ingrés en primer curs que, d'acord amb la legislació vigent, s'han de matricular del curs complet o del total de crèdits corresponents a la càrrega lectiva assignada al primer curs en el Pla d'Estudis, o, si aquesta no està especificada, un mínim de 60 crèdits (article 145 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana).

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA


Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

144

Optatives

18

Treball de final de grau

18

Crèdits totals

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El Pla d'Estudis s'estructura en quatre mòduls (bàsic, fonamental, complementari i avançat).

 • El mòdul bàsic comprèn el primer curs, amb 60 crèdits, dels quals 54 són bàsics de la branca de ciències i està compost per les matèries: Matemàtiques, Física, Química, Biologia i Geologia. Al costat d'aquestes s'ha dissenyat la matèria Operacions Bàsiques de Laboratori, que es considera bàsica i d'interès transversal dins de la titulació, de 6 crèdits. El seu objectiu és l'adquisició d'habilitats pràctiques de gabinet i laboratori (bases de la projecció de plànols acotats i la seua aplicació als mapes geològics; tractament de dades, etc.), així com competències transversals com són les competències informàtiques i informacionales, les de comunicació oral i escrita, la lectura de documentació en anglès (competències transversals destacades com a prioritàries en la Universitat d'Alacant), així com el treball en equip.
 • El mòdul fonamental, de caràcter obligatori, s'imparteix en els cursos segon, tercer i quart. L'alumnat cursa un total de 114 crèdits repartits en dues matèries (Materials i Processos Geològics, i Geologia Econòmica), en què estan representats continguts de les sis àrees de coneixement fonamentals de la geologia (Cristal·lografia i Mineralogia, Estratigrafia, Geodinàmica Externa, Geodinàmica Interna, Paleontologia i Petrologia, i Geoquímica). La matèria de Materials i Processos Geològics s'estructura en set assignatures de 6 crèdits i sis de 9 crèdits, amb la impartició de 24 crèdits en cadascun dels semestres tercer, quart, cinquè i sisè del grau. La matèria Geologia Econòmica s'imparteix íntegrament durant el quart curs (semestre setè) i està composta per tres assignatures de 6 crèdits cadascuna.
 • Temporalment, en paral·lel al Mòdul Fonamental, es distribueix el Mòdul Complementari, el qual està format per tres matèries: Tècniques de Gabinet, Tècniques de Camp i Projectes en Geologia i Geologia Ambiental. Les dues primeres matèries estan enfocades a fer que l'alumne adquirisca els coneixements i destreses bàsiques de la cartografia geològica i geocientífica, i totes les assignatures que les componen tenen un marcat caràcter pràctic. El mòdul es completa amb la matèria Projectes en Geologia i Geologia Ambiental, amb la qual es complementa la formació del graduat en Geologia i que possibilita l'adquisició de les competències necessàries per a exercir totes les atribucions professionals dels geòlegs.
 • El mòdul avançat consta de les matèries "optatives” de 42 crèdits i treball de final de grau (18 crèdits).
  • La matèria "optatives" està constituïda majoritàriament per assignatures de caràcter aplicat i té com a objectiu complementar la formació dels futurs graduats proporcionant una visió de la geologia aplicada a diferents àmbits. S'oferiran un total de 7 assignatures, incloent-hi l'assignatura optativa Pràctiques Externes (6 crèdits). L'oferta del semestre 7è està composta per dues assignatures de les quals l'alumne  en tria una, i en el semestre 8è l'oferta és de 4 assignatures de les quals l'alumne n'ha de cursar dues. L'assignatura Pràctiques Externes pot ser cursada per l'estudiant en qualsevol dels dos semestres. Aquestes assignatures són: Ampliació d'Hidrogeologia, Ampliació de Geologia Aplicada a l'Enginyeria. Riscos Geològics. Micropaleontologia. Tectònica. Petrologia Aplicada. Pràctiques externes.
  • L'alumne podrà fer pràctiques externes en blocs de 6 ECTS segons les següents modalitats: pràctiques no vinculades al TFG: les pràctiques externes, una vegada fetes i aprovades, podran ser reconegudes per 6 crèdits optatius. Pràctiques externes relacionades amb el treball de finalització de grau: Es poden fer 6 crèdits optatius com a pràctiques en empresa i continuar amb un dels blocs experimentals del treball de finalització de grau amb un màxim de 18 ECTS. L'alumne podrà fer 6 crèdits de pràctiques externes lligades exclusivament a un dels blocs experimentals del treball de finalització de grau. En aquest cas, el suplement al títol especificarà que l'alumne ha fet part del treball de finalització de grau en pràctiques externes o la Facultat de Ciències determinarà els requisits necessaris per a cursar l'assignatura Treball de Finalització de Grau (TFG) d'acord amb la normativa de permanència i promoció que establisca la Universitat d'Alacant.   
   
 •  El treball final de grau (TFG), que constitueix la fase final del Pla d'Estudis, s'ha dividit en tres blocs de 6 ECTS: dos blocs que s'han denominat experimentals i un bloc de redacció.  

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Ciències.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Geologia

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2   x x
x  
x xx x   x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1
x 
x 
 
    
x    x
0.2      x      
   x            
 

 x      

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

Es considera desitjable que els alumnes que pretenguen cursar estudis de Grau en Geologia tinguen un perfil cientificotècnic, sent convenient que disposen de coneixements en les matèries Matemàtiques, Física, Química Biologia i Geologia. Entre les qualitats desitjables del futur estudiant de Geologia es pot destacar:

 • Capacitat de treball (constància, mètode i rigor). 
 • Capacitat de raonament i anàlisi crítica. 
 • Esperit científic:inquietud i ganes d'aprendre sobre el medi que ho rodea.
 • Interès per la naturalesa i per la realització d'activitats a l'aire lliure.
 • Capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements. 
 • Habilitat en la resolució de problemes. 
 • Capacitat de síntesi i abstracció. 
 • Formació complementària recomanable: Anglès i Informàtica a nivell d'usuari. 


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

50

5,738

5,710

5,900

---

6,700

---

---

2011-12

50

6,032

6,746

5,000

---

7,600

---

---

2012-13

50

6,091

7,235

---

---

---

---

---

2013-14

50

5,000

7,415

---

---

---

---

---

2014-15

50

5,000

---

---

---

5,000

---

---

2015-16

50

5,833

6,260

---

---

6,150

---

---

2016-17

50

6,286

---

---

---

---

---

---

2017-18

50

5,000

---

---

---

5,000

---

---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

L'oferta d'ocupació per als graduats en Geologia és molt àmplia. Els objectius de caràcter professional d'un Geòlec són els següents:

* Elaboració de cartografies geològiques de diversa índole (mapes geològics, geomorfològics, temàtics i geoambientals, geotècnics, metalogenètics, hidrogeològics, etc.).

* Exploració, explotació i gestió de recursos (p.i. minerals i roques industrials, hidrocarburs, aigua).

* Investigacions geològiques aplicades a diverses obres d'enginyeria civil incloent infraestructures lineals, edificacions, preses, emmagatzematge de residus, etc.

* Anàlisis i mitigació de riscos geològics (inundacions, erosió, lliscaments, terratrèmols i tsunamis, activitat volcànica, subsidencia, etc.).

* Avaluacions ambientals de plans i projectes, seguiment i correcció dels impactes sobre el territori generats per activitats i plans d'ocupació.

* Estudi, conservació i gestió del patrimoni geològic i paleontològic.

* Activitats museísticas, recreatives i divulgatives en Ciències de la Terra.

* Investigació bàsica i aplicada en les diverses branques de la Geologia.

* Docència en l'àmbit de la Geologia i de les Ciències Naturals i Ambientals, tant a nivell d'educació secundària com d'educació superior.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau en Geologia

2010-2011

1r curs

2011-2012

2n curs

2012-2013

3r curs

2013-2014

4t curs

 

El grau en Geologia, que es presenta en aquesta memòria, s'implantarà a partir del curs 2010-2011, si resulta verificat per l'ANECA. En aquest cas, el curs acadèmic 2013-2014 s'estaran impartint tots els cursos del grau.

 

ADAPTACIÓ ENTRE TÍTOLS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA UA

 

La Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant ha presentat cinc títols de grau de la branca de Ciències (Biologia, Ciències del Mar, Geologia, Química i Matemàtiques) i un títol de la branca de Ciències de la Salut (Òptica i Optometria). Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat entre estudis en acabar el primer curs s'ha acordat que als alumnes que ingressen en el grau en Química procedents d'un altre dels títols de la Facultat de Ciències se'ls reconeixeran tots els crèdits de primer curs que hagen superat, pertanguen o no a la branca de ciències.

D'aquesta manera, podrien haver en segon curs de la titulació alumnes amb deficiències en matèries bàsiques que els impedirien continuar amb normalitat els estudis. En aquest cas, a través de l'acció tutorial s'orientaria els alumnes en el sentit adequat per a esmenar les deficiències de formació cursant alguna matèria bàsica.

GRAU EN GEOLOGIA. PLA RESUMIT

geologia

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares