Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER EN ARROSSOS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA APLICADA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER EN ARROSSOS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA APLICADA

Codi:
 9299

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 29/11/2017

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 60
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

MÀSTER EN ARROSSOS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA APLICADA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
4
 
1
OBLIGATÒRIES
4
 
1
OBLIGATÒRIES
4
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
1
OBLIGATÒRIES
6
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
1
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
10
 
1
OBLIGATÒRIES
2
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN ARROSSOS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA APLICADA

- Conocer la evolución histórica del arroz y de la alta cocina mediterránea.
- Conocer los principales productos y procesos relacionados con la preparación de los arroces y con la alta cocina mediterránea.
- Conocer y aplicar las posibilidades gastronómicas del arroz y de la alta cocina mediterránea.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Ser capaç d'organitzar i planificar projectes en l'àmbit de l'alta cuina mediterrània.
 • CG2:Ser capaç d'organitzar-se en els terminis assignats sense alterar la qualitat del producte final.
 • CG3:Aprofundir en el coneixement i aplicació de l'equipament relacionat amb l'alta cuina mediterrània.
 • CG4:Respectar els principis ètics i la diversitat.
 • CG5:Obtenir coneixements d'arrossos i alta cuina mediterrània d'altres cultures i costums que permeten treballar en un context internacional i en l'àmbit de l'alta cuina mediterrània.
 • CG6:Adaptar i ajustar els coneixements adquirits a l'activitat professional, emetent judicis que induïsquen una reflexió crítica en l'àmbit dels arrossos i l'alta cuina mediterrània.
 • CG7:Adquirir o posseir les habilitats especifiques en l'ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) que permeten gestionar adequadament els serveis en aquest sector.

Competències Específiques

 • CE1:Conèixer l'evolució històrica de l'arròs i de l'alta cuina mediterrània.
 • CE2:Comparar els sistemes de producció d'arròs i la seua gestió mediambiental.
 • CE3:Estimar i avaluar la relació entre el binomi dieta mediterrània i salut.
 • CE4:Determinar la implicació del turisme gastronòmic i de la globalització alimentària en la gastronomia mediterrània.
 • CE5:Desenvolupar habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors en arrossos i alta cuina mediterrània amb un alt grau d'autonomia.
 • CE6:Classificar, avaluar i descriure les propietats de les matèries primeres utilitzades en cuina mediterrània atenent a les seues característiques organolépticas, nutricionals, de qualitat i possibilitats d'intervenció en les ofertes gastronòmiques.
 • CE7:Distingir varietats, especejament, corts i aplicacions culinàries dels aliments implicats en els arrossos i l'alta cuina mediterrànies.
 • CE8:Conèixer les diferents tècniques culinàries, els seus principis fonamentals i els efectes que produeixen sobre els aliments, els productes alimentaris relacionats amb els arrossos i l'alta cuina mediterrània.
 • CE9:Comprendre la interrelació i interacció dels fenòmens fisicoquímicos i biològics que ocorren durant el procés de producció, preparació dels aliments.
 • CE10:Desenvolupar diferents tècniques culinàries d'alt grau d'especialització amb la inclusió de noves tecnologies adaptades als diferents grups d'aliments.
 • CE11:Conèixer i aprendre el procés de tastos d'aliments i la seua aplicació en la gastronomia mediterrània.
 • CE12:Ser capaç de distingir i classificar diferents tipus d'arrossos.
 • CE13:Adquirir el coneixement per a elaborar i crear receptaris d'arrossos.
 • CE14:Conèixer les elaboracions innovadores aplicades als arrossos.
 • CE15:Conèixer i adquirir coneixements sobre l'elaboració d'arrossos internacionals.
 • CE16:Ampliar i aprofundir en les habilitats i els coneixements de la sumillería.
 • CE17:Conèixer i familiaritzar-se amb els conceptes fonamentes de l'alta cuina mediterrània.
 • CE18:Adquirir les habilitats necessàries per a poder elaborar receptes innovadores i aplicades a l'alta cuina mediterrània.
 • CE19:Familiaritzar-se amb el concepte de gastrosofía i aplicar-ho a l'alta cuina mediterrània.
 • CE20:Identificar els processos psicològics implicats en la cuina tecnoemocional i la gastronomia artifici per a millorar la satisfacció de l'usuari.
 • CE21:Interpretar els factors cognitius i emocionals implicats en la cuina tecnoemocional i gastronomia artifici per a millorar la satisfacció de l'usuari.
 • CE22:Adquirir habilitats bàsiques en TIC per a gestionar adequadament la informació obtinguda.

El Màster en Arrossos i Alta Cuina Mediterrània Aplicada consta de 60 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries (OB)

40

  Optatives (OP)

0

  Pràctiques Externes (OB)

                         10

  Treball Fin de Máster (OB)

10

TOTAL CRÈDITS

60

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de MÀSTER EN ARROSSOS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA APLICADA.

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en ARRÒS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA, que està integrat pels següents títols propis:

 • Màster en Arrossos i Alta Cuina Mediterrània Aplicada.
 • Especialista en Ciència i Tecnologia Culinària, Maridatges, Arrossos i Alta Cuina Mediterrània.
 • Expert en Història, Globalització i Turisme entorn de l'Arròs i Alta Cuina Mediterrània.

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi de Màster es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor).
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.

 DIRIGIT A

 • Titulats en hostaleria i gastronomia amb inquietud de renovar-se i adquirir nous coneixements.
 • Cuiners amb formació en cuina (certificats de professionalitat nivell 2 o superior).
 • Alumnat de cicles formatius de formació professional de grau mitjà o superior en cuina.
 • Cuiners amb una àmplia experiència professional amb inquietud de renovar-se i adquirir nous coneixements.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 
 • Experiència professional acreditada (mínim 2 anys).
 • Currículum vitae actualitzat (especialment els cursos, l'experiència professional o coneixements adquirits en la matèria objecte del Màster).

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

El Màster en Arrossos i Alta Cuina Mediterrània Aplicada és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

https://web.ua.es/va/continua/normativa.html

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Seu d'Alacant

Leticia Medina
Tlf.: 965145952

lmedina@ua.es 

https://masterarrocesyaltacocina.ua.es

BEQUES

 

1.-Subvencions dels Ajuntaments d'Altea, Benidorm,  Dénia i Torrevieja per a la concessió d'un total de 8 beques, 2 per cada municipi. L'import de la beca serà entre 3912,50 € i 4000 €, en funció del nombre de persones matriculades. 

Ajuntament d'Altea (Conveni aprovat en CG.22/03/2018)  - 8000 €
Ajuntament de Dénia (Conveni aprovat en CG 26/02/2018) - 8000 €
Ajuntament de Benidorm (Conveni pendent de signatura) - 8000 €
Ajuntament de Torrevieja 
(Conveni pendent de signatura) - 8000 €

L'alumnat ha de complir els següents requisits:
-Estar empadronat en el municipi
-Estar treballant en l'àmbit de la restauració, hostaleria i/o gastronomia amb una antiguitat: mínima de 2 anys per a les persones d'edat igual o inferior a 35 anys, i una antiguitat mínima de 5 anys per a edat superior a 35 anys.
-No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies que impedisca obtindre la condició de persones beneficiàries assenyalades en l'article 13.2 de la Llei General de Subvencions, en particular estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
- Davant situació d'empat es triarà segons l'expedient acadèmic de la titulació d'accés. 

Aquestes Beques es concediran a l'alumnat matriculat en l'Expert, Especialista i Màster de manera modular o del Màster complet.2.- Dues beques de 2.000€ cadascuna sufragades per Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic 

CRITERIS:  Criteris d'adjudicació de les ajudes.

Les ajudes es concediran a les persones matriculades en els títols d'especialista o màster i que obtinguen la màxima valoració en sumar les puntuacions dels següents apartats.

-Valoració del curriculum vitae que li ha donat accés als estudis: Fins a 3 punts.

La valoració del curriculum vitae es realitzarà com segueix:

1.            Formació acreditada relacionada amb gastronomia, restauració: 1 punt

2.            Experiència laboral acreditada com a cuiner/a, xef: 1,5 punts

3.            Altres mèrits rellevants: 0,5 punts

 

Les qualificacions que haja obtingut fins al moment en el títol propi no podran ser tingudes en compte per a la concessió de la beca.
1.-Subvencions dels Ajuntaments d'Altea, Benidorm i Dénia per a la concessió d'un total de 6 beques, 2 per cada municipi. L'import de la beca serà entre 3912,50 € i 4000 €, en funció del nombre de persones matriculades. Aquestes beques es concediran a l'alumnat matriculat en l'Expert/a, Especialista i Màster (forma modular o complet).

Ajuntament d'Altea - 8000 €
Ajuntament de Dénia - 8000 €
Ajuntament de Benidorm - 8000 €

Les qualificacions que haja obtingut fins al moment en el títol propi no podran ser tingudes en compte per a la concessió de la beca.

L'escrit de renúncia o el d'acceptació, haurà d'entregar-se per Registre General de la UA o en els seus registres auxiliars i ha de dirigir-se en el Títol Propi en Arrossos i Alta Cuina Mediterrani (Secretaria de la Seu Universitària Ciutat d'Alacant, c/ Ramón y Cajal, núm. 4, 03001, Alacant).

REQUISITS DE L'ALUMNAT:
-Estar empadronat/a en el municipi -Estar treballant en l'àmbit de la restauració, hostaleria i/o gastronomia amb una antiguitat: mínima de 2 anys per a les persones d'edat igual o inferior a 35 anys, i una antiguitat mínima de 5 anys per a edat superior a 35 anys.
-No trobar-se incurs/a en cap de les circumstàncies que impedisca obtindre la condició de persones beneficiàries assenyalades en l'article 13.2 de la Llei General de Subvencions, en particular estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
-Estar matriculat/a en l'Expert, Especialista i Màster (modular o complet).

CRITERIS

CRITERIS DE VALORACIÓ ALTEA
Les sol·licituds seran avaluades segons els següents criteris i barems i es tindrà en compte el criteri de paritat:
a) Avaluació del Currículum (60%). Es valoraran especialment l'experiència professional i els mèrits relacionats amb la cuina mediterrània i d'autor.
b) Cursos de formació relacionats amb la cuina i la gastronomia (30%).
c) Altres mèrits rellevants (10%).
d) En situació d'empat es triarà segons l'expedient acadèmic de la titulació d'accés.
e) La renda per càpita de la unitat familiar a la qual pertanga la persona sol·licitant, no ha de superar la quantia anual de 2,5 vegades el IPREM vigent”.

CRITERIS DE VALORACIÓ DÉNIA
Les sol·licituds seran avaluades segons els següents criteris i barems i es tindrà en compte el criteri de paritat:
a) Avaluació del Currículum (fins a 70%): es valoraran especialment els mèrits relacionats amb la cuina mediterrània i d'autor en concret:
·Titulacions relacionades amb la gastronomia, la cuina i les arts culinàries (30%)
· Experiència laboral acreditada (40%)
· Cursos de formació impartits (10%)
· Estades de formació (20%)
b) Cursos de formació relacionats amb la cuina i la gastronomia (20%).
c) Altres mèrits rellevants (10%).
Premis rebuts, coneixement d'idiomes i altres mèrits rellevants no indicats en els apartats anteriors.
d)En situació d'empat es triarà segons l'expedient acadèmic de la titulació d'accés.
e) La renda per càpita de la unitat familiar a la qual pertanga la persona sol·licitant, no ha de superar la quantia anual de 2,5 vegades el IPREM vigent”.

CRITERIS DE VALORACIÓ BENIDORM:
Les sol·licituds seran avaluades segons els següents criteris i barems i es tindrà en compte el criteri de paritat:
a) Avaluació del Currículum (70%). Es valoraran especialment els mèrits relacionats amb la cuina mediterrània i d'autor.
b) Cursos de formació relacionats amb la cuina i la gastronomia (20%)
c) Altres mèrits rellevants (10%)
d) La renda per càpita de la unitat familiar a la qual pertanga la persona sol·licitant, no ha de superar la quantia anual de 2,5 vegades el IPREM vigent”.

2.- Ajuntament de Pego: Dues beques de 2.000€ cadascuna per a alumnat matriculat en el PEP en Arròs i Alta Cuina Mediterrània de la Universitat d'Alacant.

REQUISITS DE L'ALUMNAT:
- Estar treballant en l'àmbit de la restauració, hostaleria i/o gastronomia.
- Tindre un mínim de dos anys d'experiència laboral àmbit de la restauració, hostaleria i/o gastronomia mediterrània.
- No estar gaudint d'una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat.
- No trobara incurs/a en cap de les circumstàncies que impedeixen obtindre la condició de beneficiaris assenyalades en l'article 13,2 de la Llei General de Subvencions, en particular estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
- Estar matriculat/a en el títol en el PEP en Arròs i Alta Cuina Mediterrània de la Universitat d'Alacant.

CRITERIS DE VALORACIÓ:
Les sol·licituds seran avaluades segons els següents criteris i barems i es tindrà en compte el criteri de paritat:
a)Valoració del curriculum vitae que li ha donat accés als estudis: Fins a 3 punts.
La valoració del curriculum vitae es realitzarà com segueix:
· Formació acreditada relacionada amb gastronomia, restauració: 1 punt
· Experiència laboral acreditada com a cuiner/a, xef: 1,5 punts
· Altres mèrits rellevants: 0,5 punts
b) Valoració de les dades econòmiques i familiars: Fins a 1 punt
c)En situació d'empat es triarà segons l'expedient acadèmic de la titulació d'accés.
Les qualificacions que haja obtingut fins al moment en el títol propi no podran ser tingudes en compte per a la concessió de la beca.
L'escrit de renúncia o el d'acceptació, haurà d'entregar-se per Registre General de la UA o en els seus registres auxiliars i ha de dirigir-se en el Títol Propi en Arrossos i Alta Cuina Mediterrani (Secretaria de la Seu Universitària Ciutat d'Alacant, c/ Ramón y Cajal, núm. 4, 03001, Alacant).

3.-Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic:
Dues beques de 2.000€ cadascuna sufragades per a alumnat matriculat en els títols d'Especialista o Màster (modular o complet).

REQUISITS DE L'ALUMNAT:
-Estar matriculat/a en el curs 2019/20 en l'Especialista en ciència i tecnologia culinària, maridatges, arrossos i alta cuina mediterrània de la Universitat d'Alacant (en 30 crèdits ECTS) i/o Màster en arrossos i alta cuina mediterrània aplicada de la Universitat d'Alacant (en 60 crèdits ECTS).
CRITERIS DE VALORACIÓ:
Les sol·licituds seran avaluades segons els següents criteris i barems i es tindrà en compte el criteri de paritat:
a) Valoració del curriculum vitae que dóna accés als estudis: Fins a 3 punts.
La valoració del curriculum vitae es realitzarà com segueix:
· Formació acreditada relacionada amb gastronomia i/o restauració: 1 punt
· Experiència laboral acreditada com a cuiner/a, xef: 1,5 punts
· Altres mèrits rellevants: 0,5 punts
b) En situació d'empat es triarà segons l'expedient acadèmic de la titulació d'accés.
Les qualificacions que haja obtingut fins al moment en el títol propi no podran ser tingudes en compte per a la concessió de la beca.
L'escrit de renúncia o el d'acceptació, haurà d'entregar-se per Registre General de la UA o en els seus registres auxiliars i ha de dirigir-se en el Títol Propi en Arrossos i Alta Cuina Mediterrani (Secretaria de la Seu Universitària Ciutat d'Alacant, c/ Ramón y Cajal, núm. 4, 03001, Alacant).

 

ORGANITZADORS ACADÈMICS

Centre de Formació Contínua de la Universitat d'Alacant

 

DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

Josep Bernabeu Mestre

 • Coordinadores d'estudis:

     - Ángeles Ruiz

     - Ana Zaragoza Martí

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares