Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT EN DIRECCIÓ COMERCIAL I VENDES
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT EN DIRECCIÓ COMERCIAL I VENDES

Codi:
 9239

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 25/02/2016

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 72,45
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT EN DIRECCIÓ COMERCIAL I VENDES

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
20 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
EXPERT EN DIRECCIÓ COMERCIAL I VENDES

Proporcionar als alumnes les habilitats necessàries per a desenvolupar la seua carrera professional en l'àmbit del Màrqueting i, en particular, en les xarxes socials, en el màrqueting digital, en la direcció comercial i vendes, així com en el sector de la moda.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Capacitat per a la recerca, processament i interpretació d'informació, procedents de fonts bibliogràfiques i documentals.
 • CG2:Capacitat de treballar en equip i en l'aplicació de tècniques innovadores i dinàmiques de la gestió de treball, de projectes i d'equips.
 • CG3:Capacitat d'aprenentatge autònom, d'iniciativa i d'esperit emprenedor.
 • CG4:Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en el maneig d'instruments tècnics.
 • CG5:Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6:Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG7:Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

Competències Específiques

 • CE1:Integrar-se en l'àrea funcional de màrqueting d'una empresa o organització xicoteta, mitjana o gran i exercir amb soltesa qualsevol labor de gestió en ella encomanada.
 • CE2:Capacitat per a dissenyar un pla de màrqueting, utilitzant totes les eines i variables relatives al màrqueting *mix.
 • CE3:Conèixer i comprendre els conceptes bàsics del màrqueting i la comercialització a través d'Internet i de les noves tecnologies, i la seua vinculació amb les estratègies de màrqueting globals de l'empresa.
 • CE4:Ser capaç de prendre decisions relatives a les variables comercials.
 • CE5:Ser capaç d'aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i investigació comercial a l'anàlisi de l'empresa en el seu entorn.
 • CE6:Ser capaç d'analitzar i comprendre el comportament dels consumidors i els factors que influeixen en la seua conducta des de la perspectiva de màrqueting.

L'Expert en Direcció Comercial i Vendes consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

20

  Optatives(OP)

0

  Treball Final (OB)

0

TOTAL CRÈDITS

20

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'EXPERT EN DIRECCIÓ COMERCIAL I VENDES

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en MÀRQUETING, que està integrat pels següents títols propis:

- Màster en Màrqueting.

- Expert en Direcció Comercial i Vendes.

- Expert en Màrqueting de la Moda.

- Expert en Màrqueting Digital i e-Commerce.

- Expert en Xarxes Socials, Estratègia i Comunicació Digital.

  REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.
 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

   DIRIGIT A

El curs està dirigit a persones interessades a obtenir una formació universitària especialitzada en l'àmbit de la gestió comercial i l'adreça de vendes. Donat el caràcter especialitzat del curs el perfil ideal és el d'un alumne amb estudis universitaris en Administració i direcció d'empreses, Economia, Enginyeria, Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual, Dret, Sociologia, Ciències Empresarials, Turisme i, en general, aquelles titulacions de naturalesa similar. A més el curs està dirigit a professionals que, tenint una titulació no relacionada amb l'àrea de la gestió comercial, compten amb experiència professional en l'àmbit del màrqueting o la venda.

  CRITERIS D'ADMISSIÓ

 
Tindran prioritat aquells alumnes procedents de les següents Llicenciatures o Graus, per aquest ordre:
1.    Llicenciatura o Grau en Màrqueting i Investigació de mercats.
2.    Llicenciatura o Grau en Administració i direcció d'empreses, diplomatura en Ciències Empresarials, llicenciatura o grau en Comunicació, llicenciatura o Grau en Publicitat i RR.PP.
3.    Llicenciatura o Grau en Economia, Llicenciatura o Grau en Sociologia.
4.    Altres Llicenciatures o Graus.
Quan es requerisca d'un requisit addicional, es revisarà seguint l'ordre indicat anteriorment la nota mitjana de l'expedient acadèmic de cada alumne.

  PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

  TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

L'Expert en Direcció Comercial i Vendes és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

INFORMACIÓ DE CONTACTE

FRANCISCA FERNÁNDEZ DÍAZ

Departament de Màrqueting

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Telèfon: 965903611

dmk@ua.es

expertodirventas@ua.es

http://dmk.ua.es/

http://expertodireccionventas.ua.es

BEQUES

Es concedirà una beca, cada quinze alumnes matriculats, per un import de la meitat de la matrícula, atenent a la seua situació laboral, disponibilitat horària i expedient acadèmic i/o professional (prioritzant l'experiència prèvia en gestió i difusió de xarxes socials).

En cas de produir-se empats, l'import de la beca (50% de la matrícula) es repartirà entre els alumnes que obtinguen igual puntuació.

ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament de Màrqueting

 

 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

  Francisco José Mas Ruiz

 • Coordinador d'estudis:
       Juana Tormo Rodríguez 

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares