Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT EN DIRECCIÓ D'EMPRESES D'HOSTALERIA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT EN DIRECCIÓ D'EMPRESES D'HOSTALERIA

Codi:
 9234

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 25/02/2016

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 100
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT EN DIRECCIÓ D'EMPRESES D'HOSTALERIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO

En aquest programa convergeixen els estudis orientats a la formació de personal directiu i comandaments mediosdel sector hostelero i hoteler.

En els mateixos es fa una profunda revisió al funcionament de les diferents àrees funcionals d'una empresa d'aquests sectors.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Capacitat analítica i de síntesi per a resoldre problemes complexos.
 • CG2:Capacitat per a encoratjar la motivació i l'amplitud de mires.
 • CG3:Fomentar les habilitats de comunicació, negociació i organització.
 • CG4:Aplicació coneixements teòrics a la pràctica.
 • CG5:Habilitats en relacions interpersonals.

Competències Específiques

 • CE1:Capacitat per a implicar-se, col·laborar i assumir responsabilitats que possibiliten un major dinamisme en l'activitat empresarial.
 • CE6:Aplicar i supervisar l'execució de tot tipus de tècniques de manipulació, conservació i regeneració d'aliments.
 • CE7:Desenvolupar i supervisar processos de preparació i presentació d'elaboracions culinàries bàsiques, complexes i de múltiples aplicacions.
 • CE8:Actuar sota normes de seguretat, higiene i protecció ambiental en hostaleria.
 • CE9:Dissenyar ofertes gastronòmiques.
 • CE10:Gestionar processos d'aprovisionament en restauració.

L'Expert en Direcció d'Empreses d'Hostaleria consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

20

  Optatives(OP)

0

    Pràctiques Externes 0

  Treball Final (OB)

0

TOTAL CRÈDITS

20

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. 

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'EXPERT EN DIRECCIÓ D'EMPRESES D'HOSTALERIA

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.
 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

 DIRIGIT A

A qualsevol persona que vulga progressar d'una manera eficient i professional en el sector hoteler.

 
Professionals: Caps de recepció, Comercials d'hotels, Propietaris d'allotjaments rurals i 
Directors comercials de petits hotels (L'alumnat amb experiència professional però que no reunisca els requisits acadèmics d'accés només podran accedir als Experts mitjançant una prova especial d'accés, la realització del qual està condicionada a l'aprovació de les mateixes pel Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat, aquesta prova comportarà el pagament de les taxes que per a l'efecte es determinen)

 
Aturats i Interessats a treballar en el sector hoteler, amb ganes de progressar i aprendre màrqueting turístic amb innovadors conceptes i tècniques.


Alumnes i ex-alumnes universitaris de qualsevol carrera. Especialment els interessarà més als estudiants de carreres com a Econòmiques, Turisme, ADE, Empresarials i Publicitat i Relacions Públiques.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 
La selecció es farà tenint en compte que l'alumne tinga llicenciatura o diplomatura.

Per als cursos d'expert universitari, s'admetrà que no tinguen titulació universitària, si compleixen els requisits d'accés que estableix la normativa de títols propis. Podran accedir mitjançant la prova especial d'accés, pagant les taxes acadèmiques. La prova especial d'accés als títols d'expert està, en tot cas, condicionada a la seua aprovació pel Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat.

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral). 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

90 €

 • Associacions empresarials
 •  Els que han realitzat cursos ocupacionals en CDT
 • Titulats de la Diplomatura de Turisme
 • Titulats de Turisme i TADE

L'Expert en Direcció d'Empreses d'Hosteleria és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

https://web.ua.es/va/continua/normativa.html

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Óscar Carrión López

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES TURÍSTICAS

Teléfono: 622023676

oscar.carrion@ua.es

http://iuit.ua.es/es/estudios/pep/dgeh-03.html

 

 

 ORGANITZADORS ACADÈMICS

Institut Universitari de Recerques Turístiques


 DIRECCIÓ ACADÈMICA


 • Director d'estudis:

      Juan Llópis Tarverner

 • Coordinador d'estudis:
        
         Óscar Carrión López
Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares