Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER EN MEDICINA REPRODUCTIVA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER EN MEDICINA REPRODUCTIVA

Codi:
 9198

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 26/06/2014

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 75
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

MÀSTER EN MEDICINA REPRODUCTIVA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÓDULO EN FUNDAMENTOS DE MEDICINA REPRODUCTIVA
14 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÒDUL EN FONAMENTS DE MEDICINA REPRODUCTIVA
MÓDULO PRÁCTICAS EN MEDICINA REPRODUCTIVA
40 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÒDUL EN PRÀCTIQUES EN MEDICINA REPRODUCTIVA
MÁSTER EN MEDICINA REPRODUCTIVA

OBJECTIUS

El Màster en Medicina Reproductiva, constitueix una especialització d'alta qualitat en coneixements i competències científiques i professionals, dins de l'àmbit de la Medicina Reproductiva en les seues diferents disciplines. En l'apartat 8 d'aquest document, es relacionen les principals competències que l'alumne habra aconseguit en finalitzar els estudis del Master.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1: Posseir un profund coneixement teòric de les diferents matèries del Master.
 • CG2: Ser capaç de realitzar les tasques arreplegades en els objectius del domini de les habilitats de les diferents matèries del Master.
 • CG3: Tenir una actitud positiva cap a l'aprenentatge de les matèries del Master.
 • CG4: Ser capaç de discutir, realitzar treballs i participar activament en seminaris de disciplines relacionades amb la Medicina Reproductiva i en general amb les Ciències de la Salut.
 • CG5: Tenir la capacitat d'analitzar de forma crítica i constructiva articles de recerca de disciplines relacionades amb la Medicina Reproductiva i en general amb les Ciències de la Salut.
 • CG6: Posseir un ampli coneixement dels reglaments de seguretat i higiene en relació amb les disciplines pròpies del Master.
 • CG7: Posseir un ampli coneixement dels aspectes ètics i legals que afecten a les diferents matèries de disciplines relacionades amb la Medicina Reproductiva i en general amb les Ciències de la Salut.
 • CG8: L'alumne, en concloure el Master, coneixerà els sistemes de control de qualitat vigents i estarà capacitat perquè les seues actuacions s'adecuen als mateixos.
 • CG9: En finalitzar el master, l'alumne estarà capacitat per a poder treballar amb garanties en qualsevol laboratori de Medicina Reproductiva de l'àmbit públic o privat.
 • CG10: En finalitzar el Master l'alumne serà capaç, a partir dels coneixements adquirits, d'organitzar correctament les estratègies que li conduiran a triar i orientar el seu futur professional.

Competències Específiques

 • CE1: Posseir un profund coneixement teòric de l'Anatomia, Histologia i Fisiologia, normal i patològica, del sistema reproductor, tant femení com a masculí.
 • CE2: Conèixer i comprendre correctament els mecanismes cel·lulars, moleculars i genètics implicats en els processos de gametogénesis, fecundació i el posterior desenvolupament embrionari.
 • CE3: Estar informat de les principals causes d'esterilitat i d'infertilitat, tant d'origen masculí com a femení, de les tècniques de diagnòstic i els tractaments que s'han de seguir en aquestes situacions.
 • CE4: Tenir un ampli coneixement teòric i pràctic de les tècniques clíniques i de laboratori que es poden emprar en un programa de Reproducció Humana Assistida.
 • CE5: Conèixer i comprendre els principals aspectes de gestió i organització en la posada a punt d'un laboratori de reproducció humana assistida.
 • CE6:Valorar la importància de l'asèpsia i de l'establiment de programes de gestió de la qualitat, i demostrar l'habilitat per a corregir problemes que sorgisquen durant el desenvolupament de l'activitat en el laboratori de Reproducció Humana Assistida.
 • CE7: Ser capaç de desenvolupar les tècniques bàsiques de laboratori com la preparació de solucions, reactius, maneig del microscopi i dels diferents instruments necessaris per a l'acompliment d'aquestes tècniques.
 • CE8: Conèixer i ser capaç de realitzar les principals tècniques pròpies del laboratori d'andrologia, des de l'anàlisi bàsica de semen a les tècniques de selecció espermática i altres tècniques avançades.
 • CE9: Conèixer correctament les principals tècniques desenvolupades en el laboratori d'embriologia clínica, així com les situacions en les quals són indicades cadascuna d'elles. Ser capaç de desenvolupar algunes d'aquestes tècniques.
 • CE10: Tenir un ampli coneixement teòric i ser capaç de realitzar les principals tècniques d'un laboratori d'embriologia experimental, i estar familiaritzat amb els principals models animals d'experimentació.
 • CE11: Conèixer i ser capaç de desenvolupar els aspectes tècnics necessaris per a l'establiment i manteniment de cultius de línies cel·lulars.
 • CE12: Estar familiaritzat i ser capaç de realitzar diferents tècniques de diagnòstic genètic, tals com a extracció d'ADN, reacció en cadena de la polimerasa (PCR), hibridació fluorescent in situ (FISH), cariotipado, etc.
 • CE13: Ser capaç de dissenyar, gestionar i desenvolupar recerques en diferents camps de la biologia de la reproducció i del desenvolupament, i tenir habilitat per a elaborar i comunicar els resultats obtinguts.
 • CE14: Tenir la capacitat d'analitzar de forma crítica i constructiva articles de recerca en biologia de la reproducció i del desenvolupament.
 • CE15:Posseir un ampli coneixement dels aspectes ètics i legals en relació al desenvolupament de programes de reproducció humana assistida, així com els relacionats amb l'experimentació animal, i el desenvolupament d'un altre tipus de recerques científiques en l'àmbit de la biologia de la reproducció i del desenvolupament.

El Màster en Medicina Reproductiva consta de 60 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

54

  Optatives(OP)

0

  Treball Fi de Màster (OB)

6

TOTAL CRÈDITS

60

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de MÀSTER EN MEDICINA REPRODUCTIVA.

 REQUISITS D'ACCÉS


Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi de Màster es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.

 

 DIRIGIT A


Llicenciats/Graduats en Medicina, Biologia, Farmàcia, Veterinària, Química, Bioquímica, Odontologia i afins. Graduats i Diplomats en Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició i Dietètica, Podologia, Òptica i Optometria i afins. Titulats d'altres països amb títols oficials equivalents.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 Estar en possessió d'una titulació universitària (Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o Grau). Excepcionalment, atenent a l'especificitat dels ensenyaments corresponents a un Màster Universitari concret i a la seua connexió amb la formació de postgrau de titulats universitaris de primer cicle, es podrà proposar per a la seua aprovació l'admissió d'alumnes que estiguen en possessió d'un títol de primer cicle (Diplomat, Enginyer Tècnic i Arquitecte Tècnic).

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

El Màster en Medicina Reproductiva és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Departament de Biotecnologia

Telèfon: 965903999

dbt@ua.es

http://dbt.ua.es/va/

ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament de Biotecnologia.

DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

     José Luis Girela López

 • Coordinador d'estudis:

    Jorge Ten Morro

 

PATROCINADORS

      Cátedra de medicina de la Reproducción.

      Instituto Bernabéu de Alicante

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares