Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN BIODIVERSITAT
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIODIVERSITAT

Codi:
 D038

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 09/01/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 46,20
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIODIVERSITAT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIODIVERSITAT
27 crèdits
 
33 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIODIVERSITAT

 

OBJECTIUS

 

El títol proporciona coneixements adequats sobre la diversitat dels éssers vius i els seus nivells d'organització, analitza la seua estructura i funció, i també els processos ecològics i interaccions que hi operen, amb un enfocament orientat a la formació d'investigadors.

Aquesta informació vindrà sempre emmarcada en la problemàtica actual de la conservació d'espècies i hàbitats, així com en l'explotació sostenible dels recursos vius en un marc d'integració i respecte cap a les societats humanes locals.

Aquest objectiu general es desglossa en els següents objectius:

 • Estudi, identificació, anàlisi i classificació dels organismes vius i dels seus nivells d'organització així com de les seues restes i senyals d'activitat.
 • Anàlisi de biodiversitat i de l'estat de conservació de poblacions i comunitats.
 • Establiment de bases científiques per a la gestió, explotació i conservació de poblacions, ecosistemes i recursos naturals vius.
 • Investigació, desenvolupament i control de processos biotecnològics aplicats a la conservació o explotació sostenible de la biodiversitat.
 • Producció, transformació, manipulació, conservació, identificació i control de qualitat de materials d'origen biològic.
 • Estudi dels efectes biològics de productes de qualsevol naturalesa i control de la seua acció.
 • Programació i desenvolupament d'investigacions sobre aspectes referents a la diversitat biològica, el seu coneixement, conservació i ús sostenible.
 • L'ensenyament i difusió dels valors de la biodiversitat i la necessitat de la seua conservació.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Utilitzar programes informàtics d'anàlisis i estudi dels diferents nivells d'organització de la biodiversitat.
 • CG2:Adquirir habilitats en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) aplicades als estudis de la diversitat biològica i biologia de la conservació, i gestionar adequadament la informació obtinguda.
 • CG3:Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític aplicats a observacions i dades experimentals.
 • CG4:Desenvolupar capacitat de treball en equip.
 • CG5:Introduir la conservació com un objectiu en els projectes d'investigació sobre diversitat biològica.
 • CG6:Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la conservació de la diversitat biològica.
 • CG7:Desenvolupar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques:

  de coneixement

  • CEc1:Adquirir les bases necessàries per a conèixer i interpretar els estudis i investigacions en el camp de la biologia de la conservació.
  • CEc2:Conèixer els diferents nivells d'estudi de la biodiversitat, amb una visió integradora des del nivell funcional dels organismes a la seua organització en sistemes.
  • CEc3:Comprendre i interpretar la diversitat dels éssers vius en el medi, així com el seu origen, evolució i comportament.
  • CEc4:Adquirir un coneixement avançat dels principis filogenètics i biogeogràfics que regeixen la classificació dels éssers vius.
  • CEc5:Conèixer i aplicar mètodes d'anàlisi de la biodiversitat i adquirir una formació adequada per a validar models a partir de dades experimentals.
  • CEc6:Conèixer el paper que tenen les relacions interespecífiques en l'estructuració de les comunitats i el manteniment de la biodiversitat.
  • CEc7:Dissenyar i executar projectes d'investigació i conservació de la biodiversitat.

  d'habilitat

  • CEh1:Aplicar conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia de la conservació i estudis sobre la diversitat biològica.
  • CEh2:Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit dels estudis de la biodiversitat.
  • CEh3:Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques en l'ús i la presa de dades de material biològic.
  • CEh4:Planificar, dissenyar i executar projectes d'investigació en el camp del coneixement i conservació de la diversitat biològica.
  • CEh5:Adquirir les habilitats necessàries per a elaborar textos científics a partir de dades experimentals i bibliogràfiques.
  • CEh6:Saber identificar, analitzar i catalogar la diversitat biològica.
  • CEh7:Fe+B2782r bioassajos i diagnòstics biològics aplicats al camp de la biologia de la conservació.
  • CEh8:Caracteritzar, gestionar, conservar i restaurar poblacions, comunitats i ecosistemes.
  • CEh9:Adquirir la capacitat necessària per a dirigir, assessorar, dissenyar i executar investigacions i projectes dirigits al coneixement i conservació de la diversitat biològica.
  • CEh10:Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència especialitzada.

 

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OBL)

21

  Optatives d'especialització (OPT)

33

  Treballe Fi de Màster (OBL)

6

TOTAL CRÈDITS

60

 

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES  PER CURS/SEMESTRES

 

PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

INTRODUCCIÓ A l'ESTUDI DE LA BIODIVERSITAT

OBL

4

PROCÉS EVOLUTIU I CONSERVACIÓ D'ESPÈCIES

OBL

3

MÈTODES D'ANÀLISI EN BIODIVERSITAT I CONSERVACIÓ

OBL

4

ESTRATÈGIES DE CONSERVACIÓ I MANEIG DE LA BIODIVERSITAT

OBL

3

TAXONOMIA I FILOGENIA: DE LINNEO A LES MOLÈCULES

OBL

4

SEMINARIS AVANÇATS EN BIODIVERSITAT

OB

1

SEMINARIS AVANÇATS EN BIODIVERSITAT

OBL

2

OPTATIVITAT

OPL

21

OPTATIVITAT

OPT

12

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER

OBL

6

 

ASSIGNATURES OPTATIVES (MÒDUL COMPLEMENTARI)

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

BIOESTADÍSTICA APLICADA A LA CONSERVACIÓ

OPT

3

2

BIOTECNOLOGIA APLICADA A la CONSERVACIÓ DE LA DIVERSITAT VEGETAL

OPT

4

1

BIOCLIMATOLOGÍA I VEGETACIÓ DEL MÓN

OPT

4

1

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ DE PLANTES

OPT

4

2

RELACIÓ INSECTE-PLANTA

OPT

4

2

ELS INSECTES I LA DESCOMPOSICIÓ DE LA MATÈRIA ORGÀNICA. BIODIVERSITAT I IMPORTÀNCIA EN ELS ECOSISTEMES

OPT

4

2

ANÀLISI DE PAISATGE: AVALUACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D'ECOSISTEMES PERTORBATS

OPT

3

2

BIOPROSPECCIÓ I EXPLOTACIÓ SOSTENIBLE DE LA DIVERSITAT VEGETAL

OPT

4

1

ORGANITZACIÓ ESPACIAL I APROFITAMENTS TRADICIONALS DE LES MUNTANYES MEDITERRÀNIES. ANÀLISI MULTITEMPORAL DEL PAISATGE

OPT

4

2

GESTIÓ D'ESPAIS NATURALS PROTEGITS

OPT

3

2

TIG (SIG I SENSORS REMOTS) EN ELS ESTUDIS DEL MEDI FÍSIC I ANÀLISI DEL PAISATGE

OPT

4

1

INTERACCIONS INTERESPECÍFQUES

OPT

3

2

DIVERSITAT D'INSECTES PARASITOIDES I LES SEUES INTERACCIONS AMB ELS HOSTES

OPT

3

2

ELS ESTUDIS DE LA VEGETACIÓ EN LA VALORACIÓ DEL PAISATGE

OPT

4

2

ETNOBOTÀNICA: LA DIVERSITAT DE LES PLANTES MEDICINALS I ALIMENTÀRIES

OPT

3

1

GESTIÓ SOSTENIBLE I ORGANITZACIÓ COMUNITÀRIA

OPT

3

2

RÈGIM JURÍDIC DE LA BIODIVERSITAT

OPT

2

1

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El Pla d'Estudis s'estructura en dos mòduls (Bàsic i Complementari), a més del projecte que constitueix el Treball de Final de Màster.

 

El Mòdul Bàsic comprèn 21 crèdits de matèries obligatòries que es considera necessari que conega qualsevol professional del camp de la biologia de la conservació i en particular del camp de la biodiversitat:

 • Introducció a l'estudi dbe la biodiversitat (4 crèdits).
 • Procés evolutiu i conservació d'espècies (3 crèdits).
 • Taxonomia i filogenia: de Linneo a les molècules (4 crèdits).
 • Estratègies de conservació i maneig de la biodiversitat (3 crèdits).
 • Mètodes d'anàlisibs en iodiversitat i conservació (4 crèdits).
 • Seminaris avançats en biodiversitat (3 crèdits).

 

El Mòdul Complementari consisteix en una selecció de 33 crèdits ECTS que l'estudiant farà d'entre una oferta de matèries, totes optatives, que en conjunt sumen 59 crèdits. Ateses les característiques de les matèries que el ormen, aquest mòdul té la consideració d'optatiu en la mesura que s'ofereix obert a la lliure selecció de matèries per part de l'alumne.

El Treball de Final de Màster té caràcter obligatori i una dimensió de 6 crèdits ECTS. Consistirà en un projecte d'investigació dissenyat per l'estudiant sota la supervisió d'un professor del màster i que preferentment estarà relacionat amb el projecte de tesi doctoral que l'estudiant vulga fer.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

1. Perfil d'ingrés

El màster en Biodiversitat està dirigit a estudiants graduats en Biologia, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Bioquímica, Biotecnologia, Enginyer Agrònom, Enginyer de Forests o Geografia.

 

 

2. Criteris de valoració

Estudis d'origen

Els estudis d'origen seran valorats de la manera següent:

Biologia

5 punts

Ciències Ambientals, Ciències del Mar

4 punts

Bioquímica i Biotecnologia, Enginyer Agrònom, Enginyer de Forests

3 punts

Geografia

2 punts

 

30%

Qualificació mitjana en el títol que dóna accés al Màster

45%

Qualificació mitjana en les assignatures corresponents al perfil del màster

10%

Treballs, seminaris o cursos de formació addicionals relacionats amb el perfil del màster.

10%

Coneixement d'anglès

5%

El coneixement de l'anglès, idioma d'ús habitual en la comunitat científica a la qual pertany aquest Màster s'avaluarà segons el nivell justificat per l'estudiant mitjançant certificat o títol oficial. Com a nivell mínim es valorarà el B1 del marc comú europeu de referència per a les llengües del Consell d'Europa. Quedaran eximits de presentar aquesta certificació els estudiants procedents de països la llengua materna dels quals siga l'anglès.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA, haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 25
2013-14 40
2014-15 40
2015-16 40

 

Orientació

 

D'investigació.

 

Perfils professionals del títol

 

El màster està orientat a la formació d'investigadors en el camp de la biodiversitat i està dissenyat per a constituir el període docent dels actuals programes de doctorat regits pel RD 1393/2007, particularment el doctorat: Biodiversitat: Conservació i Gestió de les Espècies i els seus Hàbitat, coordinat per l'Institut Universitari d'Investigació CIBIO i que ja s'ha posat en marxa durant el curs 2009-2010.

Per tant, aquest màster formarà investigadors en tots els àmbits (tant fonamental com aplicat) d'investigació de la diversitat biològica, que puguen exercir la seua professió en centres d'investigació, unitats de suport a la conservació d'organismes nacionals i internacionals de conservació de la natura, departaments d'investigació i desenvolupament d'empreses amb base biotecnològica, administracions públiques locals i nacionals relacionades amb el medi ambient i la conservació de la natura, o departaments d'organismes oficials internacionals relacionats amb el medi ambient. Intervindrà decididament en l'avanç de la ciència de la biodiversitat, la seua conservació i repercussió socioeconòmica (diversitat animal i vegetal, medi ambient, espais naturals, àrees agrosilvopastorals, alimentació, biotecnologia, impactes, canvi climàtic, etc.).


 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 1. Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació del màster en Biodiversitat

Extinció del Programa de Doctorat  Biodiversitat: Conservació i Gestió de les Espècies i els seus Hàbitat (RD 778/1998)

2009-2010

-

Només ingressaran alumnes corresponents al període de
investigació d'aquest programa de doctorat

2010-2011

Inici Extingit

 

2. Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

La Comissió Acadèmica del Màster valorarà les sol·licituds que es puguen produir d'adaptació de crèdits obtinguts en programes de doctorat regits pel RD 778/1998 o 56/2005 a crèdits dels nous màster oficials. En tot cas aquesta adaptació només tindrà efecte per als crèdits superats en el període de docència dels programes de doctorat i s'atendrà igualment el que dictaminent les normes de la Universitat d'Alacant.

3. Ensenyaments     que     s'extingeixen          per           la implantació     del corresponent títol proposat

Programa de Doctorat Biodiversitat: Conservació i Gestió de les Espècies i els seus Hàbitat (RD 778/1998).

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 • Facultat de Ciències
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: + 34 96 590 3557
Fax:+ 34 96 590 3781
facu.ciencies@ua.es
http://ciencias.ua.es/va/

 

 • Institut Universitari d'Investigació CIBIO
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: + 34 96 590 3400 ext.: 2032
Fax:+ 34 96 590 9750
cibio@ua.es
http://carn.ua.es/va/cibio.html

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares