Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER EN INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA: METODOLOGIA, TÈCNIQUES DE TREBALL I GESTIÓ I COMUNICACIÓ SOCIAL DEL CONEIXEMENT
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER EN INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA: METODOLOGIA, TÈCNIQUES DE TREBALL I GESTIÓ I COMUNICACIÓ SOCIAL DEL CONEIXEMENT

Codi:
 9284

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 29/06/2017

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 63
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

MÀSTER EN INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA: METODOLOGIA, TÈCNIQUES DE TREBALL I GESTIÓ I COMUNICACIÓ SOCIAL DEL CONEIXEMENT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

No presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÓDULO I
MÓDULO II
MÁSTER EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: METODOLOGÍA, TÉCNICAS DE TRABAJO Y GESTIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

Aquest títol propi interdisciplinari té com a objectiu el servir d'introducció als fonaments epistemològics, els mètodes i les tècniques de treball en recerca científica mitjançant l'exposició de les principals qüestions sobre la formació del coneixement científic, els procediments de l'heurística i les tècniques d'anàlisi quantitativa i qualitatiu de les dades i les fonts.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • G1:Aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis
 • G2:Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta i limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • G3:Comunicar les seues conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • G4:Adquirir habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesurada acte-dirigit i autònom
 • G5:Desenvolupar el raonament crític i la capacitat per a realitzar anàlisi i síntesi de la informació disponible

Competències Específiques

 • E1:Saber identificar les necessitats i demandes dels contextos en els quals s'exigeix l'aplicació d'eines metodològiques i aprendre a proposar solucions adequades
 • E2:Desenvolupar el raonament i pensament crític i la capacitat per a realitzar anàlisi
 • E3:Preparar les dades per a l'anàlisi i aplicar els coneixements teòrics adquirits a la pràctica, la qual cosa implica conèixer les diferents eines d'anàlisis així com la seua utilitat i aplicabilitat en cada context
 • E4:Resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts
 • E5:Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els models estudiats
 • E6:Obtenir informació de forma efectiva, la qual cosa implica ser capaç de cercar, gestionar organitzar i analitzar la informació bibliogràfica rellevant
 • E7:Mantenir un compromís ètic com a investigador en la realització de treballs
 • E8:Adquirir habilitats per a l'inici i desenvolupament de la tesi doctoral

El Màster en Investigació Científica: Metodologia, Tècniques de Treball i Gestió i Comunicació Social del Coneixement consta de 60 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus de assignatures

Crèdits

  Obligatòries (OB)

50

  Optatives (OP)

0

     Pràctiques Externes (OB) 0                       

  Treball Final de Màster (OB)

10

TOTAL CRÈDITS

60

 Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de MÀSTER EN INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA: METODOLOGIA, TÈCNIQUES DE TREBALL I GESTIÓ I COMUNICACIÓ SOCIAL DEL CONEIXEMENT

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA: METODOLOGIA, TÈCNIQUES DE TREBALL I GESTIÓ I COMUNICACIÓ SOCIAL DEL CONEIXEMENT, que està integrat pels següents títols propis:

 • MÀSTER EN INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA: METODOLOGIA, TÈCNIQUES DE TREBALL I GESTIÓ I COMUNICACIÓ SOCIAL DEL CONEIXEMENT.
 • EXPERT EN METODOLOGIA CIENTÍFICA.
 • ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓ I GESTIÓ CIENTÍFICA.

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per a accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi de Màster o Especialista es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor).
 • També podran accedir els qui estiguen cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.


DIRIGIT A

Egressats de les diferents carreres o graus vinculats amb les Ciències Socials, les Humanitats d'Espanya i Amèrica Llatina, principalment.


CRITERIS D'ADMISSIÓ

Exigència de la titulació corresponent.
Perfil formatiu en disciplines socials i humanístiques, incloent-se també la formació o coneixements avançats en ciències de la computació.

A més dels criteris anteriors, un possible requisit que es podrà valorar és tenir
experiència investigadora prèvia.


PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca l'adreça d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

https://web.ua.es/va/continua/taxes.html

El Màster en Investigació Científica: Metodologia, Tècniques de Treball i Gestió i Comunicació Social del Coneixement és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Boletín Oficial del Estado de 30 de octubre de 2007)
- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 de abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOCE 2002/C163/01


Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/es/continua/normativa.html

INFORMACIÓ DE CONTACTE

IUESAL, Institut Universitari d'Estudis Socials d'Amèrica Llatina

Ed. Polivalent III

Ap. 99 E-03080 Alacant

Tel. 96 90 3400 ext. 9395

iuesal@ua.es

https://iuesal.ua.es/va/


ORGANITZADORS ACADÈMICS

IUESAL, Institut Universitari d'Estudis Socials d'Amèrica Llatina


DIRECCIÓ ACADÈMICA

Sevillano Calero, Francisco

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares