Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT EN TECNOLOGIES I CERTIFICACIONS DE TELECOMUNICACIONS
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT EN TECNOLOGIES I CERTIFICACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Codi:
 9191

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 26/06/2014

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 75
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT EN TECNOLOGIES I CERTIFICACIONS DE TELECOMUNICACIONS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
20 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
7
 
1
OBLIGATÒRIES
7
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
EXPERT EN TECNOLOGIES I CERTIFICACIONS DE TELECOMUNICACIONS

L'objectiu general és formar a professionals en l'àmbit de les telecomunicacions i, en concret, preparar-los en el coneixement en profunditat de tecnologies concretes de fabricants de telecomunicacions (Huawei...) que estan sent desplegades per part dels principals operadors a tot el món. El curs inclou tant els aspectes fonamentals d'aquestes tecnologies com els més pràctics lligats a la certificació en els seus productes i serveis en col·laboració amb dites fabricadores.

COMPETÈNCIES


Competències generals

  • CG1: Coneixement en profunditat de les tecnologies concretes que estan sent implementades pels principals fabricants d'equips de telecomunicacions (Huawei, Juniper, Cisco...).
  • CG2: Capacitat d'anàlisi dels requeriments necessaris per als diferents sistemes i serveis de telecomunicacions i adequació de les solucions reals oferides pels esmentats fabricadors per a cada situació.
  • CG3: Formació tant en els aspectes fonamentals d'aquestes tecnologies com els més pràctics lligats a la certificació en productes i serveis reals de telecomunicacions en col·laboració amb els esmentats fabricadors.

Competències Específiques

  • CE1: Preparació per a superar les certificacions oficials dels principals fabricants d'equips de telecomunicacions en les seues diverses modalitats relatives als sistemes i serveis de telecomunicacions.

L'Expert en Tecnologies i Certificacions de Telecomunicacions consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent manera:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

20

  Optatives(OP)

0

  Treball Final (OB)

0

TOTAL CRÈDITS

20

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. 

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'EXPERT EN TECNOLOGIES I CERTIFICACIONS DE TELECOMUNICACIONS.

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

  • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
  • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.
  • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

 DIRIGIT A

Alumnes universitaris que estiguen formant-se en graus o màsters sobre tecnologies i coneixements relacionats amb les noves tecnologies i les telecomunicacions.
Professionals del sector de les noves tecnologies que desitgen desenvolupar activitats professionals a l'entorn de les telecomunicacions sempre que reunisquen els requisits d'accés establit per normativa UA.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 
  Hi haurà un límit de 30 places que s'assignaran seguint els següents criteris d'admissió:
 
A) Titulació
 
1) Alumnes i titulats del Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació de la Universitat d'Alacant
2) Alumnes i titulats universitaris
3) Reste
 
B) Ordre d'inscripció

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral). 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

Preu públic per crèdit

 

75 €

 

Tarifa general

 

 

63 €

 

Alumnat / PDI / PAS de la Universitat d'Alacant

L'Expert en Tecnologies i Certificacions de Telecomunicacions és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

Adolfo Albaladejo Blázquez

Escola Politècnica Superior

Telèfon: 965903400 Ext.3270

adolfo.albaladejo@ua.es

https://eps.ua.es/va/inici.html

expertoteleco@ua.es


 ORGANITZADORS ACADÈMICS

Escola Politècnica Superior

 

 DIRECCIÓ ACADÈMICA


  • Director d'estudis:
   Augusto Beléndez Vázquez
  • Coodinador d'estudis:        
   Julio Jornet Monteverde

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares