Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT EN CÀLCUL D'ESTRUCTURES AMB CYPE
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT EN CÀLCUL D'ESTRUCTURES AMB CYPE

Codi:
 9175

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 26/06/2014

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 65
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT EN CÀLCUL D'ESTRUCTURES AMB CYPE

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
20 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
EXPERT EN CÀLCUL D'ESTRUCTURES AMB CYPE

OBJECTIUS

 • Formar professionals amb coneixements avançats en càlcul d'estructures amb el programari CYPE, completant i millorant el seu currículum acadèmic i professional enfront del mercat laboral.
 • Conèixer els fonaments del càlcul d'estructures de formigó, estructures metàl·liques, fonamentacions i dels seus components així com la normativa a aplicar en cada cas.
 • Aplicar els coneixements apresos a la realització d'un projecte, realitzant el càlcul complet d'un

edifici.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1: Coneixements avançats en càlcul d'estructures amb el programari CYPE completant i millorant el seu currículum acadèmic i professional enfront del mercat laboral.
 • CG2: Conèixer els aspectes teòrics i pràctics de la metodologia de treball en el càlcul d'estructures.

Competències Específiques

 • CE1: Conèixer els fonaments del càlcul d'estructures de formigó, estructures metàl·liques, fonamentacions i dels seus components així com la normativa a aplicar en cada cas.
 • CE2: Ser capaços d'utilitzar l'entorn de treball i les eines del Programari CYPE per al càlcul de estructures de formigó i metàl·liques, coneixent la informació i els procediments que han de seguir-se per al desenvolupament de projectes.
 • CE3: Saber aplicar els coneixements apresos a la realització d'un projecte.
 • CE4: Ser capaços de realitzar el càlcul complet de l'estructura real d'un edifici.
 • CE5: Ser capaços de generar la documentació gràfica que defineix el projecte, la memòria, els annexos i els plecs de condicions.

L'Expert en Càlcul d'Estructures amb CYPE consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

18,2

  Optatives(OP)

0

  Treball Final (OB)

1,8

TOTAL CRÈDITS

20

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. 

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'EXPERT EN CÀLCUL D'ESTRUCTURES AMB CYPE.

 

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.
 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

 DIRIGIT A

 • Arquitectes
 • Enginyers de Camins, Canales i Ports
 • Enginyers Industrials
 • Enginyers Tècnics d'Obres Públiques
 • Enginyers Tècnics Industrials
 • Arquitectes Tècnics
 • Enginyers Civils
 • Alumnes dels últims cursos dels graus
 • Altres tècnics i professionals relacionats amb el Càlcul d'Estructures sense titulació universitària

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Per ordre d'inscripció.

Sempre que complisquen amb les condicions per a l'admissió en el títol.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral). 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

L'Expert en Càlcul d'Estructures amb CYPE  és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

https://web.ua.es/va/continua/normativa.html


 INFORMACIÓ DE CONTACTE

 

Secretaria del Departament d'Enginyeria Civil: Ana Mª Vico Segura

Telèfon: 96 590 9410

96 590 3654
625804105

Email: dic@ua.es  

http://web.ua.es/va/especialistacype/inici.html

Escola Politècnica Superior II. Primera planta (Edifici 15)


  BEQUES

2 mitges beques.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
La presentació de les sol·licituds haurà de realitzar-se del 18 de novembre al 2 de desembre de 2014, en
la Secretaria del Departament d'Enginyeria Civil.
DOCUMENTACIÓ A APORTAR
S'hauran d'aportar els següents documents:
Imprès de sol·licitud emplenat. IMPORTANT: Solament és necessari emplenar l'apartat (D)
CURRICULUM si accedeixes al curs sense titulació.
Expedient acadèmic original (traduït si escau) i còpia per a acarar de la certificació acadèmica
dels estudis que li han donat accés al curs, en el qual s'indiquen les signaturas, qualificacions
obtingudes, i nota mitjana global. En el cas que s'hagen cursat en la Universitat d'Alacant, fitxa
informativa de l'alumne, on consten les qualificacions obtingudes en les assignatures i la qualificació
global de l'expedient.
Per a acreditar les dades econòmiques, de cadascun dels membres de la unitat familiar del sol·licitant s'ha
d'aportar (tots els documents han de ser originals):
Si van presentar declaració: Certificat Resum de la Declaració Anual de l'IRPF de 2014, expedit
per l'Agència Tributària. IMPORTANT: La còpia de la declaració presentada o la confirmació de l'esborrany
no són documents vàlids, s'ha de sol·licitar un certificat resumeixen a l'Agència Tributària.
Si no van presentar declaració: Certificat d'Imputacions de l'IRPF de 2014, expedit per l'Agència
Tributària.
Certificat d'inscripció col·lectiva en el Padró Municipal d'Habitants, en el qual s'indique les
persones que residien en el domicili familiar l'any 2014.
BAREMS A APLICAR
La baremación de les sol·licituds la realitzarà la Comissió de Beques atorgant fins a un màxim de
5 punts, atenent als següents apartats:
- Valoració de l'expedient acadèmic dels estudis que li han donat accés a l'estudi. Fins a
2 punts. S'obtindrà dividint la nota mitjana de l'expedient del sol·licitant entre la nota màxima de
totes les sol·licituds presentades, i multiplicant el resultat per 2.
En el cas d'accedir sense titulació específica es valorarà el curriculum del sol·licitant en funció de
la seua activitat professional en coincidència amb els objectius del curs.
- Valoració de les dades familiars i econòmics. Fins a 3 punts. S'obtindrà dividint la renda
familiar per càpita mínima de totes les sol·licituds presentades entre la renda familiar per càpita del
sol·licitant, i multiplicant el resultat per 3.
PROCEDIMENT
La publicació de la llista de sol·licituds admeses i excloses es realitzarà en el termini de 7 dies hàbils a partir de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds. A partir de la seua publicació, s'obrirà un
termini de 7 dies hàbils perquè es puga esmenar la sol·licitud.
En els 7 següents dies hàbils després de la finalització del termini per a esmenar les sol·licituds es publicarà el
llistat definitiu d'admesos i exclosos. Després d'açò es procedirà a la baremación de les sol·licituds, i en
un termini de temps es publicarà una proposta provisional d'adjudicació de beques, després de la qual s'obrirà
un termini de presentació de reclamacions. Una vegada fet açò i avaluades les reclamacions,
es publicarà la resolució definitiva i s'iniciaran els tràmits para de devolució de les taxes abonades.
NOTA
Totes aquestes resolucions es publicaran en la web del curs

 ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament d'Enginyeria Civil

  

 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 

 • Director d'estudis:

    Javier García Barba

 • Coordinador d'estudis:

  José Antonio Tenza Abril

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares