Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN DRET
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN DRET

Codi:
 0110

Crèdits:
 Sense definir
 
Data de publicació:
 24/02/2011

Titol:
 Doctorat
 
Preu:
 59,19
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

DOCTORAT EN DRET

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Sense definir

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Sense definir

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre d'Estudis de Doctorat i Posgrau

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNIC
10 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
DOCTOR/A PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT

ESTRUCTURA

 

Per a obtenir el títol de doctorat per la Universitat d'Alacant és necessari haver superat un període de formació i un període d'investigació organitzat. El conjunt organitzat de totes les activitats formatives i d'investigació que permeten obtenir el títol es denomina "programa de doctorat".

 • Període de formació

Aquest programa de doctorat no té un període de formació propi, per la qual cosa s'accedeix directament al període d'investigació (vegeu l'apartat "Accés i admissió").

 • Període d'investigació

Els qui hagen sigut admesos al període d'investigació, formalitzaran cada curs acadèmic la seua matrícula en la universitat, que els donarà el dret a la tutela acadèmica, a la utilització dels recursos necessaris per al desenvolupament del seu treball i la plenitud de drets previstos per la normativa per als estudiants de doctorat.

L'alumnat s'adscriurà a una línia d'investigació i efectuarà, si fóra el cas, els cursos o seminaris establits en la línia, si bé el seu tutor i el director o responsable de la línia podràn , de comú acord, dispensar-lo d'algun si el consideren innecessari a la vista de la formació prèvia de l'alumnat. 


Sent el curs 2012-13 l'últim en què este pla d'estudis estarà vigent, s'establix el 21 de setembre de 2013 com a data màxima per a presentar el projecte de tesi.

 Les taxes acadèmiques en concepte de tutela acadèmica i per la realització dels cursos i seminaris les fixa el Govern de la Generalitat Valenciana per a cada curs acadèmic.

 • Tesi doctoral

La tesi doctoral consistirà en un treball original d'investigació, que s'avaluarà en un acte de defensa que tindrà lloc en sessió pública i consistirà en l'exposició i defensa davant els membres del tribunal del treball de recerca elaborat.

 

Els alumnes d'estudis de doctorat regulats per este pla d'estudis del següents terminis per a la lectura de tesi: els que van iniciar estudis de doctorat en curs 2010-11 o anterior fins l'11 de febrer de 2016 i els que hagen iniciat a partir del curs 2011-12 fins al 29 de setembre de 2017.

 

Podeu obtenir més informació sobre la tesi doctoral en la pàgina web del DOCTORAT.

 LÍNIES D'INVESTIGACIÓ


A continuació es relacionen les línies d'investigació de què consta el programa de doctorat en el seu període d'investigació i, si escau, els seminaris i cursos de caràcter formatiu que establisca cadascuna de les línies.

Caldrà consultar amb els organitzadors del programa de doctorat els possibles requisits d'admissió a les línies d'investigació.

 • Administració laboral i de seguretat social. Tot el relatiu al dret administratiu laboral
 • Administració pública electrònica i societat de la informació i del coneixement
 • Administració pública i dret administratiu
 • Aplicació de normes internacionals
 • Argumentació jurídica
 • Aspectes de les relacions laborals pel que fa a la relació individual de treball
 • Aspectes de les relacions laborals pel que fa a les relacions col•lectives de treball
 • Aspectes laborals del concurs de creditors
 • Conceptes bàsics del dret processal
 • Consciència i llei: les objeccions de consciència
 • Contractació pública
 • Contractes i subcontrates i relacions laborals
 • Discapacitat i família
 • Dret concursal
 • Dret de danys
 • Dret de la distribució comercial
 • Dret de la mar
 • Dret de la propietat industrial
 • Dret de la Unió Europea
 • Dret de l'ocupació
 • Dret de societats
 • Dret del mercat de valors
 • Dret hereditari romà
 • Dret històric valencià
 • Dret històric valencià
 • Dret i gènere
 • Dret internacional del medi ambient
 • Dret internacional dels drets humans
 • Dret penal romà
 • Dret processal civil
 • Dret processal laboral
 • Dret processal penal
 • Dret públic romà
 • Dret turístic
 • Dret urbanístic
 • Drets humans
 • Empresa familiar
 • Estudi del règim jurídic de la seguretat social en general
 • Fiscalitat internacional
 • Immigració, família i reptes del dret internacional privat en l'era de la globalització
 • La clàusula de consciència dels professionals de la informació
 • Les manifestacions de la llibertat religiosa
 • Llibertat de creences
 • Matrimoni religiós i eficàcia civil
 • Mercats financers internacionals
 • Metodologia jurídica
 • Noves formes de delinqüència en el Codi Penal de 1995
 • Pressupost i despesa pública
 • Procediment administratiu
 • Procés contenciós administratiu
 • Propietat intel•lectual i noves tecnologies
 • Règim jurídic de la prevenció
 • Relació especial de treball dels artistes en espectacles públics
 • Religiositat i comunitat política ahir i avui
 • Societat de la informació i dret internacional privat (Internet i dret internacional privat)
 • Teoria de la prova. Aspectes filosòfics
 • Teoria i filosofia del dret

ACCÉS AL PROGRAMA DE DOCTORAT EN EL SEU PERÍODE D'INVESTIGACIÓ

 

 Amb caràcter general, hi podrà accedir qui estiga en possessió d'algun d’aquests requisits:

 • Títol de Màster Universitari de l’EEES (Màster Oficial).
 • Títol del mateix nivell que l'anterior, expedit per una institució d'educació de l’EEES.
 • Títol obtingut d’acord amb sistemes educatius aliens al EEES, sense necessitat d’homologació, però amb la comprovació prèvia que el títol acredita un nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a accedir a estudis de doctorat.
 • Haver superat 60 crèdits inclosos en un o en més d’un màster universitari.
 • Estar en possessió d'un títol universitari de graduat o graduada amb una durada de 300 crèdits com a mínim, d’acord amb les normes de dret comunitari.
 • Diploma d'Estudis Avançats o reconeixement de suficiència investigadora.

 

 

 ADMISSIÓ

 

A més dels requisits generals d'accés, s'hauran de reunir els requisits específics que, si escau, tinga establits el programa de doctorat (veure pàgina web pròpia del programa de doctorat en l'opció "+info").

Per a realitzar un programa de doctorat en la Universitat d'Alacant és necessari sol•licitar l'admissió en els terminis i condicions que anualment s'establisquen i que podran consultar-se en la pàgina web del CEDIP.

 DADES DE CONTACTE

 

Informació acadèmica:

Julio García Mora

Secretaria Facultat de Dret

Tel. 965 90 3573

facu.dret@ua.es

http://derecho.ua.es/va/estudios/estudis-de-la-facultat-de-dret.html

 

 

 

Informació administrativa:

Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau

Edifici Germà Bernàcer, planta baixa.

Tlf. 965 90 3466 - 965 90 9422

Fax: 965 90 9442

cedip@ua.es

cedip.ua.es/va/

 

 NORMATIVA

 

Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estadt núm. 260 de 30 d'octubre de 2007)

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares