CIÈNCIES DELS ALIMENTS I NUTRICIÓ (2016-17)

Codi:
 D066

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 09/01/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 46,20
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències de la Salut

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIES DELS ALIMENTS I LA NUTRICIÓ

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències de la Salut

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2016-17

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIES DELS ALIMENTS I NUTRICIÓ
48 crèdits
 
12 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIES DELS ALIMENTS I NUTRICIÓ

 

 

OBJECTIUS

 

L'objectiu general del màster és doble: d'una banda capacitar l'alumne per al desenvolupament de tasques d'investigació o acadèmiques en l'àmbit de les ciències dels aliments. I d'una altra, formar professionals qualificats en aquest camp que sàpien integrar-se en equips multidisciplinaris desenvolupant i conservant l'esperit crític, en un entorn de respecte als altres, que fomente l'avanç científic.

 
 

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OBL)

30

  Optatives (OPT)

12

  Pràctiques Externes (OBL)

6

  Treball Final de Màster (OBL)

  12

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

INVESTIGACIÓ I RECERCA DE DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA

OBL

3

ANÀLISI QUIMIOMÈTRICA

OPT

2

DRET ALIMENTARI

OBL

3

LABORATORI D'ANÀLISI QUÍMICA D'ALIMENTS

OPT

4

CARACTERITZACIÓ D'ALIMENTS

OBL

3

MICROBIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ D'ALIMENTS

OPT

3

BIOESTADÍSTICA

OBL

3

TÈCNIQUES AVANÇADES EN MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS

OPT

3

AVANÇOS EN NUTRICIÓ HUMANA

OBL

3

CONSERVACIÓ POSCOLLITA I NUTRICIÓ VEGETAL

OPT

3

ANÀLISI QUALITATIVA D'ALIMENTS

OBL

3

ALIMENTS TRANSGÈNICS

OPT

3

ELABORACIÓ D'ALIMENTS BIOPROCESSATS

OBL

3

PRÀCTIQUES EN EMPRESES

OBL

6

 APLICACIÓ D'ENZIMS EN ALIMENTS

 OBL

3

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OBL

12

TEMES AVANÇATS EN CIÈNCIES DELS ALIMENTS

OBL

3

 

 

 

ANÀLISI QUANTATIVA D'ALIMENTS

OBL

3

     

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

La distribució del pla d'estudis en crèdits ECTS és la següent: el mòdul de matèries obligatòries es distribueix en dos blocs, un de matèries bàsiques comunes amb el màster de Nutrició Clínica i Comunitària (també oferit per la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat d'Alacant) de 12 ECTS. Aquest fet ve donat per les tendències actuals de la indústria alimentària dirigides al desenvolupament d'aliments més saludables i a fomentar pautes dietètiques més d'acord amb el manteniment d'un estat de salut òptim durant tota la vida. D'aquesta manera és impensalbe no dotar els professionals especialitzats en Ciències dels Aliments d'uns coneixements mínims en nutrició humana tant individual com comunitària. El segon bloc està format per matèries avançades pròpies del màster en Ciències dels Aliments de 24 ECTS. El tercer bloc, d'especialització, està constituït per matèries optatives. Dels 18 ECTS oferits en aquest bloc, l'alumne ha de cursar únicament de 12 ECTS. Els restants 12 ECTS necessaris per a obtenir el total de 60 ECTS proposats s'integren en el Treball Final de Màster.

El desglossament de matèries en cadascun d'aquests dos blocs és el que presentem a continuació:

Bloc de matèries bàsiques comunes. Consta d'un total de 12 ECTS de caràcter obligatori, distribuït en les matèries següents:
 Bioestadística (3 ECTS).

 Dret Alimentari (3ECTS).
 Investigació i reserca de documentació científica (3 ECTS).
 Avanços en Nutrició Humana (3 ECTS).

Bloc de matèries avançades obligatòries (24 ECTS):
 Caracterització d'Aliments (3 ECTS).
 Aplicació d'Enzims en Aliments (3 ECTS).
 Elaboració d'Aliments Bioprocessats (3 ECTS).
 Anàlisi d'Aliments (6 ECTS).
 Temes Avançats en Ciències dels Aliments (3 ECTS).
 Pràctiques en Empreses (6 ECTS).Per a desenvolupar aquesta matèria la Facultat de Ciències compta amb una sèrie de convenis amb empreses, relacionades amb el sector de l'alimentació.

Bloc d'especialització. Dins d'aquest bloc, de caràcter optatiu, l'alumne cursarà 12 ECTS d'entre les matèries següents:
 Microbiologia de la Conservació d'Aliments (3 ECTS).
 Tècniques Avançades en Microbiologia d'Aliments (3 ECTS).
 Aliments Transgènics (3 ECTS).
 Conservació Poscollita i Nutrició Vegetal (3 ECTS).
 Anàlisi Quimiomètrica (2 ECTS).
 Laboratori d'Anàlisi Química d'Aliments (4 ECTS).
El quart i últim bloc, el constitueix el Treball Final de Màster, de caràcter obligatori i una càrrega de 12 ECTS. Es tracta d'un treball tutoritzat en què l'alumne abordarà problemes des del punt de vista pràctic i aplicat, un enfocament que possibilita l'inici a la investigació i utilitzar totes les competències adquirides en els mòduls anteriors.

 

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

  1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
  2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
  3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
  • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

 El perfil d'ingrés que es considera adequat per a l'admissió al màster universitari de Ciència dels Aliments per la Universitat d'Alacant és l'acreditació d'alguna de les situacions següents:
1. Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau en Nutrició Humana i Dietètica, Química o àrees afins.
2. Estar en possessió d'un títol de diplomat en Nutricón Humana i Dietètica, llicenciat en Química o àrees afins obtingut d'acord amb plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor del RD 1393/2007.
3. Estar possessió d'un títol universitari oficial expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior homologable als títols descrits en els punts 1 i 2, sempre que faculte en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
4. Estar en possessió d'un títol estranger no homologat que acredite un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols indicats en els punts 1 i 2, i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.
5. Estar en possessió del nivell B1 d'anglès. En cas de no poder acreditar el nivell, la Comissió Acadèmica del Master habilitarà o coordinarà les proves de nivell escaients d'acord amb la Universitat d'Alacant.

Criteris d'admissió i baremación per a l'adjudicació de places en aquest màster.
En cas que el nombre de sol·licituds d'admissió supere el nombre de places oferides, l'admissió definitiva a l'estudi es ponderarà d'acord aquests criteris:
-Expedient acadèmic del títol que dóna accés.
-Currículum, segons model facilitat pel centre, en què es valoraran els aspectes
següents:
-Experiència en gestió en unitats d'infermeria.
-Experiència docent.
-Exercici professional assistencial.
-Activitat investigadora.
-Formació continuada.
-Altres mèrits.

Es reservaran un 3% de les places per a estudiants que tinguen reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. Així mateix, i d'acord únicament amb el seu expedient acadèmic, es reservaran un 10% de les places oferides per a graduats o diplomats en Nutrició Humana i Dietètica en la Universitat d'Alacant durant el curs acadèmic immediatament anterior.
A continuació es mostra el model a utilitzar per a fer la baremació curricular i ponderació de criteris d'admissió:

NOTA MITJANA (sobre 10) de l'EXPEDIENT ACADÈMIC
Grau/diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica o titulació que hi dóna accés.

EXPERIÈNCIA
DOCENT
Temps d'exercici en anys
(multiplicar per valor) 
Valor Total
UNIVERSITÀRIA
Titular   0,5  
Ajudant   0,4  
Associat   0,3  
Col·laborador   0,2  
NO UNIVERSITÀRIA
Titular FP/Ens. secun.   0,15  
Cursos postgrau   0,15  
Coordinació cursos   0,1  
Altres   0,1  
TOTAL

 

FORMACIÓ REBUDA VALOR Total
UNIVERSITÀRIA
Doctorat 1  
Màster oficial 0,75  
Llicenciatura 0,5  
Grau/diplomatura (no DUE) 0,3  
Especialista/expert 0,2  
NO UNIVERSITÀRIA
Altres (Matrona/títols propis/cursos/jornades, etc)

0,1 per
activitat

rellevant, a
criteri de
la Comissió

 
TOTAL

 

ACTIVITAT
LABORAL-ASSISTENCIAL
De 0 a
3
mesos
De 3
a 6
mesos
De 6 a
12
mesos
D'1
a 3
anys
De 3
a 6
anys
De 6
a 10
anys
Més
de 10
anys
Valor 0,20  
0,30 0,40 0,50 0,75 1 1,25
Marcar              
TOTAL

 

Activitat investigadora: El sol·licitant podrà consignar fins a 5 activitats per cada apartat, i correspondrà a la Comissió de Postgrau la seua acceptació i valoració.

  1 2 3 4 5 Valor Total
LLIBRES           0,2  

ARTICLES

INTERNACIONALS

          0,2  

PROJECTES

SUBVENCIONATS

          0,2  

ARTICLES

NACIONALS

          0,1  
CAPÍTOLS DE LLIBRES           0,1  
PONÈNCIES           0,1  
COMUNICACIONS           0,1  
TOTAL

 

ACTIVITATS DE GESTIÓ

Temps d'exercici

de l'activitat en anys

(multiplicar per valor)

Valor Total
Director/president   0,5  
Sotsdirector/vicepresident   0,4  
Adjunt/secretari   0,3  
Supervisor/coord. de CAP   0,2  
Vocals o responsables acreditats   0,15  

Altres*

  0,1  
TOTAL

 

ALTRES MÈRITS       Valor (0,1 per mèrit i nivell)
 

Nivell

baix

Nivell

mitjà

Nivell

alt

0,1 0,1 0,1
Idioma 1            
Idioma 2            
Idioma 3            
Valencià Elemental Mitjà Superior      
Informàtica

Nivell

baix

Nivell

mitjà

Nivell

alt

     
Altres*            
TOTAL

 

(*) Els apartats assenyalats com “altres” seran discrecionalment valorats per la Comissió de Postgrau encarregada de valorar les sol·licituds, podent-se o no tenir en compte d'acord a la naturalesa de l'activitat, el seu contingut i circumstàncies.

 

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 45
2013-14 45
2014-15 25
 


Perfil d'especialització del Títol

El títol de màster de Ciències dels Aliments aporta als alumnes la formació especialitzada necessària per a poder desenvolupar una activitat professional, investigadora o acadèmica sobre temes d'alimentació i salut. Per tant, també facilitarà l'accés a estudis avançats i doctorat en qualsevol de les matèries associades a aquests estudis.

 

Perfils professionals del títol

 

Investigador, tècnic superior en aliments (indústria alimentació i afins), llocs especialitzats en les administracions públiques.

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol  

Curs acadèmic

Implantació del màster


2011-2012

Primer curs

 

2. Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

No escau.


3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

No escau.

 
 
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
  •  Facultat de Ciències de la Salut
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3512
Fax:+ 34 96 590 3935
facu.salut@ua.es 
http://fcsalud.ua.es/va 

 

  • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació