PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCS NATURALS (2020-21)

Codi:
 D062

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 24/02/2012

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCS NATURALS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2020-21

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCS NATURALS
57 crèdits
 
3 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCS NATURALS

 

 

OBJECTIUS

 

- Formar investigadors capaços d'analitzar i diagnosticar els processos i problemes territorials amb especial incidència en qüestions relatives a riscos naturals.

- Formar investigadors capaços de desenvolupar investigació bàsica o aplicada referida a les temàtiques relacionades amb la planificació i gestió dels riscos naturals.

- Formar investigadors capaços de desenvolupar investigació i planificar actuacions en matèria de gestió d'emergències.

- Garantir que l'alumne adquirisca coneixements i siga capaç de realitzar anàlisis crítiques sobre els riscos naturals.

- Interpretar les diversitats i complexitats dels territoris i les interrelacions de fenòmens de naturalesa de rang extraordinari amb altres de tipus econòmic, social i cultural.

- Desenvolupar les habilitats específiques relacionades amb l'obtenció, anàlisi, tractament i representació cartogràfica de la perillositat, vulnerabilitat i exposició davant els fenòmens naturals extrems.

- Dotar l'alumne dels recursos necessaris perquè siga capaç de comunicar els resultats de la seua investigació en matèria de riscos naturals a la comunitat acadèmica.

 
 

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

42

Optatives (OP)

3

Pràctiques Externes (OB)

3

Treball Fnali de Màster (OB)

  12

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS/SEMESTRES


SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SOCIOLOGIA DEL RISC

OB

1.5

SIG I RISCOS NATURALS

OB

3

GEOGRAFIA DEL RISC

OB

1.5

CARTOGRAFIA SÍSMICA

OB

3

FUENTES I DOCUMENTS HISTÒRICS PER A l'ANÀLISI DELS RISCOS NATURALS

OB

1.5

CARTOGRAFIES OFICIALS DE RISCOS NATURALS A ESPANYA

OB

2

GRANS DESASTRES NATURALS EN EL LLEVANT ESPANYOL (SEGLES XIX I XX)

OB

1.5

RISCOS NATURALS I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

OB

2

TÈCNIQUES D'ENGINYERIA HIDRÀULICA PER A l'AVALUACIÓ DELS ESPAIS DE RISC

OB

3

ASPECTES JURÍDICS DE LA PLANIFICACIÓ DE RISCOS NATURALS

OB

1.5

TÈCNIQUES D'ANÀLISIS DE RISCOS HÍDRICS EN RAMBLES MEDITERRÀNIES

OB

2

ASSEGURAMENT DELS RISCOS NATURALS

OB

1.5

SISMICITAT I RISC SÍSMIC

OB

1.5

ASPECTES ECONÒMICS DELS RISCOS NATURALS

OB

1.5

MOVIMENTS DE VESSANT I EROSIÓ

OB

1.5

SEQUERES, USOS DE L'AIGUA I DESENVOLUPAMENT REGIONAL SOSTENIBLE

OP

1.5

RISCOS DE CAUSA ATMOSFÈRICA I CLIMÀTICA

OB

4.5

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCOS A EUROPA I IBEROAMÈRICA

OP

1.5

RISCOS FITOGEOGRÀFICS: INCENDIS FORESTALS I PLAGUES

OB

3

PRÀCTIQUES EXTERNES

OB

3

CANVI CLIMÀTIC: BASES I PROJECCIONS

OB

4

CANVI CLIMÀTIC I RISC EN EL MEDITERRANI

OB

2

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB

12

TREBALLS DE CAMP EN ANÀLISI D'ESPAIS DE RISC

OP

1.5

ELS RISCOS NATURALS EN ELS MASS MEDIA I EN LA XARXA

OP

1,5

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Els 60 crèdits que consta el màster universitari en Planificació i Gestió de Riscos Naturals es distribuiran de la manera següent:

 • mòdul obligatori: 42 c rèdits,
 • treballe fi de màster, 12   crèdits de caràcter obligatori,
 • pràctiques en organismes públics i empreses, 3 crèdits de caràcter obligatori,
 • mòdul optatiu: 3 crèdits.

El programa formatiu del màster en Planificació i Gestió de Riscos Naturals inclou assignatures de matèries geogràfiques, sociològiques, de dret, econòmiques, enginyeria, ecologia i geologia. La seua inclusió ve justificada pel marcat caràcter de transversalitat que l'anàlisi i planificació de riscos té. D'aquesta manera, s'intenta aconseguir una formació bàsica i aplicada en qüestions territorials, ambientals, de gestió de riscos a diverses escales, que resulta essencial per al tractament d'aquesta temàtica.

El programa formatiu s'articula en 9 mòduls. Els sis primers, obligatoris, corresponen a l'adquisició de competències en continguts teòrics, instrumentals i de gestió. Concretament:

 • El modul I (FONTS, CONCEPTES I MÈTODES): 6 crèdits. Pretén a dotar a l'alumne dels coneixements teòrics bàsics per a la comprensió d'aspectes conceptuals relacionats amb la noció de risc i les fonts documentals i instrumentals per al seu estudi.
 • El mòdul II (TÈCNIQUES D'ANÀLISIS DE RISC): 5 crèdits. S'orienta a dotar l'alumne dels mètodes i instruments d'anàlisis i gestió de les dades manejades en l'anàlisi del risc.
 • El mòdul III (ANÀLISI DE RISCOS NATURALS): 10,5 crèdits. Té com a objectiu principal la presentació de coneixements teoricopràctics per a l'anàlisi de risc i la localització de territoris de risc, a diferents escales.
 • El mòdul IV (CANVI CLIMÀTIC I RISCOS): 6 crèdits. S'analitza la relació existent entre les fluctuacions i cicles climàtics i la gènesi d'episodis atmosfèrics de rang extrem. Es detalla la implicació de la pujada tèrmica terrestre actual en la regió del Mediterrani, que es comporta com a escenari destacat en l'augment futur d'extrems atmosfèrics.
 • El mòdul V (CARTOGRAFIA DE RISC): 8 crèdits. Permetrà als alumnes que aprofundisquen en les competències relacionades amb les tècniques d'anàlisi espacial i representació cartogràfica de diferents riscos. La transcendència que aquestes qüestions adquireix en les normatives europees justifica el seu ampli i profund tractament per organismes oficials. 
 • El mòdul VI (PLANIFICACIÓ DE RISCOS NATURALS i GESTIÓ D'EMERGÈNCIES): 6,5 crèdits. Té com a finalitat capacitar els estudiants en la planificació i gestió d'emergències, mitjançant el coneixement dels diferents instruments i actuacions orientats a la seua prevenció, mitigació i gestió d'emergències.
 • El setè mòdul correspon a l'optatividad, constituït per quatre assignatures, de les quals els estudiants en cursaran dos. Es pretén aprofundir en aquelles qüestions relacionades amb l'anàlisi de determinats riscos de rellevància territorial i econòmica, així com de tècniques d'estudi específiques.
 • L'estructura del programa formatiu de màster es completa amb els mòduls corresponents a les pràctiques en organismes públics i en empreses i el treball final de màster.

La distribució temporal de les matèries s'ha organitzat pensant en la necessitat d'incloure els continguts formatius bàsics en el primer quadrimestre (mòduls, I, II, III, i IV), mentre que les matèries vinculades amb l'aplicació pràctica (cartografia, planificació de riscos, mòduls V i VI) el corresponent a l'optativitat s'impartirà en el segon quadrimestre. Igualment, correspondrà a aquest segon, la realització de pràctiques en organismes públics i empreses i la realització del treball final de màster.

Les assignatures s'articulen entorn d'una càrrega que oscil·la entre els 1,5 i els 4,5 crèdits; si bé resulten majoritàries les d'1,5 i 3 crèdits, que aglutinen 72% dels 48 crèdits de les matèries obligatòries. Aquesta heterogeneïtat, des del punt de vista de la càrrega lectiva de les assignatures, respon a la diversitat de continguts objecte d'estudi i la rellevància des del punt de vista de les competències que han d'adquirir els estudiants.

Les assignatures tindran una càrrega lectiva presencial mitjana equivalent a un 40% del total dels crèdits ECTS de l'assignatura; s'hi distingirà entre classes teòriques i classes pràctiques, d'assistència obligatòria (amb major o menor pes horari d'un tipus o un altre de classes, segons les característiques de l'assignatura), a les quals se sumen altres activitats presencials (tutories, etc.).

Les activitats no presencials es planificaran per a cada assignatura de manera que es complete així el 60% restant de càrrega lectiva corresponent a cada assignatura.

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

1.     Perfil d'ingrés

Tindran preferència els graduats en Geografia, Història, Ciències Biològiques i Ambientals, Arquitectura, Enginyeries, Economia, Sociologia, Dret, Turisme i altres estudis amb perfil afí.

 

2.     Criteris de valoració

La Comissió de Coordinació Acadèmica, com a òrgan encarregat de 'admissió dels alumnes al màster, considerarà els següents criteris específics:

1. Trajectòria acadèmica i afinitat dels estudis previs cursats al màster (40 %). Tindran preferència els graduats en Geografia, Història, Ciències Biològiques i Ambientals, Arquitectura, Enginyeries, Economia, Sociologia, Dret, Turisme i altres amb perfil afí.

2. Nota mitjana de l'expedient acadèmic (35 %). S'obtindrà a partir del següent barem. Matrícula d'honor (4); excel·lent (3); notable (2); aprovat (1).

3. Formació complementària en les àrees d'estudi afins al màster (10 %).

4. Experiència en l'exercici professional (10 %), com per exemple geògrafs/, enginyers, biòlegs, etc.

5. Carta de presentació o escrit motivat de l''alumne en què explique el seu interès per cursar el màster.

En el cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, es recorrerà a els serveis de la Universitat d'Alacant per a l'assessorament requerit en aquests casos. Si fos necessari, la Comissió Acadèmica del Màster arbitrarà les mesures necessàries per a facilitar l'aprenentatge d'aquests estudiants. Seria la universitat d'Alacant, l'encarregada d'adoptar les mesures específiques, ja que si bé es tracta d'un màster universitari organitzat per l'Institut Interuniversitari de Geografia i la Universitat de València, la docència s'impartirà únicament en la seu de la Universitat d'Alacant, òrgan proponent i coordinador d'aquest programa formatiu.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

Oferta de places: 20

 

 

 

Orientació 

 

D'investigació.


Perfil d'especialització del títol

 

Els riscos naturals presenten una àmplia gamma que incideix de manera diversa en els diferents espais geogràfics, si bé, en conjunt, mostren una clara amenaça alcista per a la població, infraestructures i activitats econòmiques. L'augment de població i la concentració d'aquesta en les àrees de més risc està determinant un increment de l'exposició al risc i de les magnituds d'afectació dels esdeveniments catastròfics. Per això, hi ha una demanda creixent en la temàtica abordada per la proposta de màster ací presentada.

Certament, el perfil d'especialització del màster té com a objectiu introduir els alumnes en la investigació dels riscos naturals, en les seues vessants més variades i, per tant, amb perspectiva integradora. S'ofereixen de mòduls conceptuals i metodològics, així com de tècniques d'anàlisis de risc natural, per a l'ampli espectre de perills naturals existents. Així mateix, es pretén que l'alumne aprehenda les bases primordials en cartografia, planificació i gestió del risc, sense obviar el context de canvi global, i, particularment, d'escalfament planetari actual i les seues possibles implicacions en el desenvolupament de fenòmens naturals extrems.

Tot això es pretén fonamentar a partir d'un mòdul de pràctiques i treball final de màster.

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol  

 

Curs acadèmic

Implantació del màster

 

2010-2011

Primer curs

 

2. Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

Els estudiants que hagen cursat estudis de doctorat en el marc de la normativa del RD 778/98 de 30 d'abril o normes anteriors, podran sol·licitar la convalidació de crèdits de postgrau.


3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

El màster en Planificació i Gestió de Riscos Naturals no suposa l'extinció de cap ensenyament existent, sinó la substitució de l'actual període formatiu del programa de Doctorat Problemes Actuals del Territori Valencià i Tècniques d'Anàlisis.

 
 
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 • Facultat de Filosofia i Lletres

      Campus de San Vicente del Raspeig
      Ctra. de Alicante s/n 03690
      San Vicente del Raspeig (Alicante)
      Telèfon:+ 34 96
590 3448
      Fax:+ 34 96 590 3449
      facu.lletres@ua.es 
      http://lletres.ua.es/va/

 

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació