GRAU EN INFERMERIA (2021-22)

Codi:
 C351

Crèdits:
 240
 
Data d'aprovació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 20
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències de la Salut

PLA

GRAU EN INFERMERIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències de la Salut

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS (2010)
CURS D'ADAPTACIÓ PER A DIPLOMATS/ADES EN INFERMERIA
PRIMER CURS (2018)
SEGON CURS
TERCER CURS
QUART CURS
SEGON CURS
TERCER CURS
QUART CURS

 

 

OBJETIUS

 

Els objectius es recullen en l'ordre ministerial que regula la titulació, l'Ordre CIN/2134/2008, de 3 de juliol, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'infermer. Són els objectius següents:

1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de donar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que estableixen les normes legals i deontològiques aplicables.

2. Planificar i fer cures d'infermeria dirigides a les persones, famílies o grups, orientades als resultats en salut. Cal avaluar-ne l'impacte amb l'ús de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, es tracta o es cuida un problema de salut.

3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.

4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, del grup o de la comunitat, dins del seu context social i multicultural.

5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, les famílies o grups. Cal avaluar-ne l'impacte i establir-ne les modificacions necessàries.

6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.

7. Comprendre sense prejudicis les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents. S'ha d'assegurar el respecte a les opinions, les creences i els valors, i garantir el dret a la intimitat, per la confidencialitat i el secret professional.

8. Promoure i respectar el dret de participació, d'informació, d'autonomia i el consentiment informat quan les persones ateses prenguen decisions, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut o malaltia.

9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, i donar suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.

10. Protegir la salut i el benestar de les persones, de la família o dels grups atesos, garantint la seua seguretat.

11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.

12. Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola. S'han de comprendre les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

13. Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitària i utilitzar adequadament els recursos disponibles.

14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat.

15. Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en la qual s'estructuren de forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altres tipus de personal de les organitzacions assistencials.

16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.

17. Fer les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de la salut, que implica la cooperació multiprofesional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.

18. Conèixer les estratègies per a adoptar mesures de comfortabilitat i atenció de símptomes, dirigides al pacient i a la família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribuïsquen a alleujar la situació de malalts avançats i terminals.

 
 

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El Pla d'Estudis del grau en Infermeria per la Universitat d'Alacant té un total de 240 ECTS, distribuïts en 4 cursos de 60 ECTS, cadascun, i aquests, al seu torn, en dos semestres de 30 ECTS, que inclouen tota la formació teòrica i pràctica que un estudiant ha d'adquirir.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.


DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

78

Optatives

12

Pràctiques tutelades/clíniques

78

Treball de final de grau

12

Crèdits totals

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Es tracta d'un Pla d'Estudis estructurat per competències que dóna la capacitat per a l'exercici de la professió d'infermer/a responsable de cures generals.

El primer curs dels estudis que permeten obtenir el grau Infermeria es dissenya d'acord amb la legislació vigent que inclou 36 ECTS de la branca Ciències de la Salut, integrat per les matèries Anatomia Humana, Biologia, Estadística, Fisiologia, Bioquímica i Psicologia. Els 24 ECTS restants fins a 60 bàsics es completen amb matèries dissenyades pels proponents amb la justificació següent :

Sistemes informacionals, investigació i innovació en infermeria

Aquesta assignatura reuneix tres competències: identificar i utilitzar la competència informacional a través de l'ús adequat de les TIC, basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles i conèixer els sistemes d'informació sanitària.

És una assignatura fonamental per a fomentar l'autonomia de l'alumne i l'autoaprenentatge a través del maneig de les fonts d'informació en salut, la selecció i l'anàlisi crítica de la informació obtinguda i la reflexió per a la seua aplicació en la pràctica clínica. La matèria introdueix en les eines i estratègies fonamentals sobre aquestes qüestions que es continuaran desenvolupant en la resta de materas del Pla d'Estudis.

Relació d'ajuda

La comunicació amb el pacient i la família és una de les dimensions fonamentals de la satisfacció amb l'atenció sanitària. Sistemàticament aquest aspecte és un dels que es valoren més deficientment en els estudis sobre la percepció de la qualitat de l'assistència sanitària.

Atès que la satisfacció amb la comunicació és un resultat final per si mateix, la literatura científica ha mostrat sistemàticament que aquesta és un determinant essencial de l'adherència del pacient a les recomanacions de salut i que millora la intuïció i el diagnòstic clínic.

Fisiopatologia

A continuació exposem els criteris que considerem que justifiquen la matèria assignatura Fisiopatològia entre les matèries de caràcter bàsic.

1. Entre les competències de caràcter bàsic que  s'han d'adquirir segons l'ordre CIN/2134/2008 figuren:

“Conèixer els processos fisiopatològics i les seues manifestacions; factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.”

“Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria.”

Considerem que l'estudi de la fisiopatològia (descriu els processos desencadenants de les malalties i les causes de les diverses alteracions de la salut) de manera coordinada espai-temps amb la fisiologia (descriu el funcionament dels diferents aparells i sistemes de l'organisme) permetrà una millor compressió a l'estudiant de les alteracions de la normalitat de l'organisme humà al llarg del cicle vital. Les dues matèries seran la base en la qual se sustentaran els principis de les cures d'infermeria que es desenvoluparen al llarg del Pla d'Estudis.

2. En l'actual Pla d'Estudis i en els anteriors des de la integració dels estudis d'infermeria en l'ensenyament universitari, recullen com a matèria troncal Infermeria Mèdicoquirúrgica i proposen  entre les seues descriptores fonamentals:

Fisiopatològia de les diverses alteracions de la salut; Processos desencadenants de les malalties; tecnologia d'infermeria per a l'atenció a individus amb problemes medicoquirúrgics. Són la base sobre la qual se sustenten els coneixements necessaris per a conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seues diferents fases; identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut; aplicar les tècniques i procediments de cures d'infermeria establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars. Competències totes proposades com de Ciències de la Infermeria en la nova fitxa de grau dels estudis d'Infermeria.

Per recomanació de l'OMS, en la formació de professions sanitàries adquireix un paper important la formació en salut, individual, pública i comunitària de les infermeres com a agents de salut, i l'enfocament de l'atenció infermera com un procés que comença amb el coneixement de l'ésser humà i la seua condició biopsicosocial; a partir de segon curs s'incorporen progressivament coneixements, actituds i habilitats que avancen des de l'entorn de salut i espais saludables cap als estats de malaltia amb una estructura que orienta la formació des de les cures en salut durant totes etapes del cicle vital i problemes més prevalentes.

El pla continua amb un suport específic infermer a partir dels Fonaments d'infermeria ,  

Fonaments d'Infermeria

L'aprenentatge de fonaments d'infermeria es considera imprescindible en la formació de futurs professionals, atès que a través d'ells s'inicia a l'alumne en el pensament i pràctica de la infermeria, se li orienta en la comprensió de la funció de la infermeria com professió de servei i com disciplina científica, contribuint, d'aquesta forma, a la responsabilització de la seua participació en el desenvolupament de la disciplina. Els conceptes fonamentals d'infermeria comprenen l'estudi de l'evolució diacrònica de les cures, el caràcter antropològic inherent al procés inherent al procés de satisfacció de necessitats del ser humà ja siga de forma individual, familiar o comunitari.

A partir d'aquesta estructura se sumen coneixements més específics relacionats amb la disciplina i a fi de que cap a finals de segon curs l'alumne comence a integrar problemes relacionats amb el procés d'emmalaltir i adquirisca progressivament coneixements sobre procediments d'actuació vinculats a diferents estats de malaltia.

El procés d'aprenentatge finalitza amb l'atenció en situacions crítiques i específiques del final de la vida. La metodologia emprada per a l'adquisició de competències, integra continguts teòric-pràctics i clínics, garantint el 50% de les pràctiques clíniques (pràctiques tutelades en forma de rotatori clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els Centres de Salut, Hospitals i altres centres assistencials) a partir de segon curs. D'aquesta manera es compleixen tant la directiva comunitària de professions regulades incorporada a l'ordenament jurídic espanyol i publicada en el BOE 20 novembre 2008 i els 90 ECTS de pràctiques tutelades/treball fi de grau arreplegades en l'ordre ministerial CIN/2134/2008.

En el projecte fi de grau els alumnes han de mostrar un cas pràctic que permeta avaluar el seu saber “ser infermer” a partir dels objectius de la titulació. En un moment de reforma dels plans d'estudi i de formulació del d'infermeria, sembla oportú reflexionar sobre els límits i les relacions que procedeix establir entre la infermeria i altres àrees afins a fi de formalitzar la integració de coneixements present en l'ordre ministerial.

La matèria treballe Fi de grau consta de dues assignatures: “Metodologia d'elaboració del treball fi de grau” i “Pràctiques tutelades per al treball Fi de Grau”. Les activitats formatives presencials es corresponen a l'entre el 10%- 20% de l'activitat total, basada principalment en: - la tutorización per part del professor

- la prova oral per part de l'alumne

- assistència obligatòria als centres d'atenció especialitzada i primària o aquells altres del sistema sociosanitari que puguen oferir elements d'aprenentatge pràctic. Les activitats formatives no presencials es correspon principalment amb el treball autònom de l'alumne per a l'elaboració del treball fi de grau (80% - 90%).

El sistema d'avaluació per a aquesta matèria es distribueix de la següent manera:

-25% corresponent a l'avaluació de l'adquisició de les competències mitjançant informe per part dels professors i els tutors clínics.

- 75% correspondrà al lliurament de la memòria com requisit obligatori i la corresponent exposició pública i defensa del treball de fi de grau amb valoració acord a normes de puntuació de 1 a 10.

Prèviament a la matrícula del treball de fi de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

La Matèria Practicum, aquesta es compon de 13 assignatures de pràctiques clíniques que seran impartides en menuts grups associada a l'assistència obligatòria als centres d'assistència especialitzada i d'atenció primària o aquells altres del sistema sociosanitario que puguen oferir elements d'aprenentatge pràctic. Així mateix les entitats conveniades perquè es puga portar a  terme la formació són les següents:

- Conveni Conselleria de Sanitat 1993 i addenda 2002.

- Conveni amb Hospital Torrevella Salut UTE

- Conveni Hospital Medimar (pràctiques formatives) - Conveni Societat Científica Espanyola Llicenciats Infermeria (SCELE)

- Conveni Clínica Vistahermosa (pràctiques formatives)

- Conveni Clínica Vistahermosa (pràctiques remunerades. Ho gestiona la fundació Universitat, però supervisa professorat EUE)

- Conveni Clínica Vistahermosa (obtenció crèdits curse infermeria reproducció assistida)

- Conveni Associació Salut Mental Infantil des de la Gestació

- Conveni Escola Europea d'Alacant

- Conveni amb Associació Malalts Mentals

- Conveni Universitat Centrooccidental Lisandro Alvarado (Veneçuela)

- Conveni Associació Neuropsiquiatría-professionals de la Salut Mental del País Valencià (aprovat en Junta Centre 23-3-10, falta passar per Consell Govern)

- Conveni amb Col·legi Oficial d'Infermeria d'Alacant

- Conveni amb el Departament de Histología i Anatomia de la Universitat Miguel Hernández (pràctiques formatives). Dins de les activitats formatives que componen la matèria practicum, les activitats presencials corresponen un total del 80 %; per al desenvolupament de la mateixa l'alumne haurà de realitzar una rotació pels diferents centres d'assistència especialitzada i d'atenció primària o aquells altres del sistema soci sanitari amb la finalitat d'aplicar els coneixements teòrics de les diferents assignatures que es corresponen amb el practicum, així com l'adquisició d'habilitats i competències de la matèria, tot això es realitzarà sota la supervisió directa del tutor de pràctiques d'aquest centre (80-90%). A més es realitzaran sessions clíniques i valoracions en el centre de pràctiques dirigides pel professor tutor de l'Escola d'Infermeria (10-20%). Les activitats no presencials corresponen a un total de 20 %; la metodologia emprada consisteix en l'elaboració i confecció per part dels alumnes d'informes, registres i presentació de casos.

La seqüenciació del pla d'estudis està realitzada sobre la base de dues premisses, en primer lloc de la salut a la malaltia i del simple al complex al llarg dels quatre cursos del grau. És per açò que les practiques externes de segon curs estan relacionades amb els continguts de salut en els Practicum I, II i III i en la introducció al coneixement de l'organització hospitalària i la cura bàsica a la malaltia en el Practicum IV. Es van establir en segon curs perquè l'alumnat identificara els determinants de salut de les comunitats, grups i persones en primer lloc. Posteriorment en tercer i cambra s'aborden les assignatures Practicum en els llocs de pràctiques amb major interacció amb els problemes de salut/malaltia més complexos i amb major capacitat per part de l'estudiant per a la interacció, seguint en tot moment una seqüència d'objectius en l'adquisició de les competències.

 

 

RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES

 

L'alumne o alumna haurà de cursar 12 crèdits d'optatividad que haurà d'escollir entre les assignatures que s'ofereixen com a optatives.


ASSIGNATURA TIPUS ECTS SEMESTRE
   Infermeria en Emergències i Cures Crítiques   OP    6        5

Unitats d'Hospitalització a Domicili (UHD): Valoració i Cures Mèdiques Quirúrgiques

OP

6

5

Psicologia de la Cura i Competències Emocionals en el Professional d'Infermeria

OP

6

5

Cultura de les Cures, Educació per al Desenvolupament i Pensament Crític

OP

6

5

Infermeria Informàtica

OP

6

5

Investigació Qualitativa i desenvolupament de la Infermeria

OP

6

5

Atenció Integral de les Ferides Cròniques

OP

6

5

Salut Mediambiental

OP

6

5

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Ciències.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Infermeria

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències de la Salut), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2   x x
x  
  xx x    

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1

x


 
  
 
    

    
0.2   x
        
   x            
 

 x  x    

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

  • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS

25

MAJORS

40

MAJORS

45

TITULATS

ESPORTISTES

DISCAP.

2010-11

200

10,749

9,100

9,250

7,850

7,800

6,982

6,710

2011-12

200

10,738

9,014

9,250

7,850

7,980

5,000

5,000

2012-13

200

10,870

8,870

9,000

7,250

8,050

5,000

5,728

2013-14

200

10,482

7,753

6,170

5,000

7,880

5,000

5,000

2014-15

200

10,572

7,565

8,980

5,000

7,980

5,000

5,000

2015-16

200

10,623

7,470

8,840

5,030

7,860

6,048

7,897

2016-17

200

10,952

8,000

7,300

5,000

8,630

5,000

5,000

  • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
  • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.
 

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

Professió regulada per a l'exercici de la professió:

Infermer responsable de cures generals.

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

CRONOGRAMA

 

Curs acadèmic

 

Implantació del grau en

Infermeria

Extinció de la llicenciatura/diplomatura en Infermeria

2010/11

1r curs

1r diplomatura Infermeria

2011/12

2n curs

2n diplomatura Infermeria

2012/13

3r curs

3r diplomatura Infermeria

2013/14

4t curs

 

 

 

 

TAULA D'ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN INFERMERIA AL GRAU EN INFERMERIA


CODI

ASSIGNATURA  DIPLOMATURA EN INFERMERIA

(PLAN 2000)

CR TOT

TIPUS ASIG

CURS

CURS

ASSIGNATURA GRAU INFERMERIA

CR. TOT.

7817

Bioestadística  i Demografía

6,0

Troncal

Bioestadística

6,0

7827

Estructura y Funció del Cos Humà

9,5

Troncal

Anatomia Humana

6,0

Biologia

6,0

Bioquímica

6,0

7828

Farmacologia. Nutrició i Dietètica

9,0

Troncal

Farmacologia i Terapèutica

6,0

7832

Fisiologia Humana

6,0

Obligatòria

Fisiologia Humana

6,0

7815

Ciències Psicosocials Aplicades

6,0

Troncal

Psicologia

6,0

7831

Relació de Ajuda

5,0

Obligatòria

Relació d'Ajuda

6,0

7830

Evaluació d'Intervencions

d'Infermeria

5,5

Obligatòria

Sistemes Informacionals, Investigació i Innovació en Infermeria

6,0

7819

Enfermeria Comunitària

10,5

Troncal

Enfermeria

Comunitària I

6,0

Practicum I: Enfermeria Comunitària I

6,0

7816

7818

Salud Pública

Promoció i Educació per a la Salud

9,0

4,5

Troncal

Infermeria

Comunitària II

Practicum II: Infermeria

Comunitària II

6,0

6,0

7829

Fonaments d'Infermeria

14,0

Troncal

Fonaments

d'Infermeria I

6,0

Fonaments

d'Infermeria II

6,0

7823

Infermeria Mèdico-Quirúrgica I

16,0

Troncal

Cuidats d' Infermeria de l'Adult I

6,0

Pràcticum IV: 

Fonaments

  d' Infermeria

i  Cuidats de l'Adult I

6,0

7834

 

 

 

7816

Psicologia i Qualitat de Vida*

 

 

Salut Pública

6,0

 

 

9,0

Obligatòria

 

 

Obligatòria

 

 

 

 

Salut i Cuidats d'Infermeria al Cicle Vital

 

 

Pràcticum III: Salut i Cuidats d' Infermeria al Cicle Vital

6,0

 

 

6,0

*Els continguts que s'abordaven en l'assignatura Psicologia i qualitat de vida de la Diplomatura en Infermeria són els concernents als processos psicològics del comportament humà normal; percepció, aprenentatge i memòria; afectivitat, motivació, personalitat i evolució psicològica en el cicle vital, així com el concepte qualitat de vida aplicat a totes les etapes de la vida i la seua valoració. En l'actual pla d'estudis de grau aquests continguts s'aborden en les assignatures Salut i cures d'infermeria en el cicle vital i Prácticum III: Salut i cures d'infermeria en el cicle vital.
Així mateix, per a donar lloc al reconeixement d'ambdues assignatures en el grau, es proposa tenir en compte que a més, s'haja superat l'assignatura de la diplomatura denominada Salut Pública, en la qual els estudiants han hagut de realitzar pràctica clínica, demostrant habilitats tals com: realització d'enquestes de salut, participació en programes d'atenció a les persones des de la perspectiva psicològica, l'aprenentatge, la personalitat i el concepte qualitat de vida.

 

 TAULA D'ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN INFERMERIA AL GRAU EN INFERMERIA

 

CODI

ASSIGNATURA  DIPLOMATURA EN INFERMERIA (PLAN 2000)

CR TOT

TIPUS ASIG

CURS

CURS

ASSIGNATURA GRAU ENFERMERIA

CR. TOT.

7822

Infermeria Materno-infantil

16,0

TRONCAL

Cuidats a la Mare i al Xiquet

6,0

Pràcticum V: Cuidats al Xiquet

6,0

Pràcticum VI: Cuidats a la Mare

6,0

7814

Administració de Serveis d'Infermeria

8,0

TRONCAL

Gestió i Administració de Serveis d'Infermeria

6,0

7824

Infermeria Mèdico-

Quirúrgica II

18,0

TRONCAL

Fisiopatologia

6,0

Cuidats d'Infermeria de l'Adult II

6,0

Pràcticum VII: Cuidats d'Infermeria de

l'Adult II

6,0

Pràcticum VIII: Cuidats d'Infermeria de

l'Adult II

6,0

Pràcticum IX: Cuidats d'Infermeria de

l'Adult II

6,0

7835

7826

Intervenció Comunitària

Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental

8,0

7,0

OBLIGATÒRIA

TRONCAL

Infermeria en Intervenció Comunitària, Salut Mental, Psiquiatria i Ètica

 

Pràcticum XI: Cuidats d'Infermeria en Salut Mental i Intervenció Comunitària

9,0

 

6,0

7821

Legislació i Ètica Professional

2,0

TRONCAL

7833

 

7820

Cuidats Pal·liatius

 

Infermeria Geriàtrica

6,0

 

9,0

OBLIGATÒRIA

 

TRONCAL

 

Cuidats d'Infermeria en la Cronicitat, Dependència, Geriatria i Cuidats Pal·liatius

 

Pràcticum XII: Cuidats d'Infermeria en Geriatria i Cuidats Dependència, Geriatria i Cuidats Pal·liatius

 

6,0

 

6,0

7825

Enfermeria Mèdico-

Quirúrgica III

19,0

TRONCAL

Cuidats d'Infermeria en Unidats Especialitzades

9,0

Pràcticum X:  Cuidats d'Infermeria en Unitats Especialitzades  I

6,0

Pràcticum XIII:  Cuidats d'Infermeria en Unitats Especialitzades II

6,0

 

 

 

 

 

Metodologia per a l'Elaboració del  Projecte Fi de Grau

6,0

 

 

 

 

 

Pràctiques Tutelades per a el Projecte Fi de Grau

6,0

Les assignatures optatives superades per l'alumne en la Diplomatura en Infermeria seran reconegudes en el Grau en Infermeria fins al màxim de crèdits optatius del Grau.

 

GRAU EN INFERMERIA. PLA RESUMIT

 

infermeria