DOCTORAT EN CIÈNCIA DE MATERIALS (2019-20)

Codi:
 1509

Crèdits:
 Sense definir
 
Data d'aprovació:
 24/02/2011

Titol:
 Postgrau doctorat
 
Preu:
 62,67
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

DOCTORAT EN CIÈNCIA DE MATERIALS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Sense definir

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre d'Estudis de Doctorat i Posgrau

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2019-20

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
ÚNIC
10 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
DOCTOR/A PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

ESTRUCTURA

 

Per a obtenir el títol de doctorat per la Universitat d'Alacant és necessari haver superat un període de formació i un període d'investigació organitzat. El conjunt organitzat de totes les activitats formatives i d'investigació que permeten obtenir el títol es denomina "programa de doctorat".

 • Període de formació

Aquest programa de doctorat no té un període de formació propi, per la qual cosa s'accedeix directament al període d'investigació (vegeu l'apartat "Accés i admissió").

 • Període d'investigació

Els qui hagen sigut admesos al període d'investigació, formalitzaran cada curs acadèmic la seua matrícula en la universitat, que els donarà el dret a la tutela acadèmica, a la utilització dels recursos necessaris per al desenvolupament del seu treball i la plenitud de drets previstos per la normativa per als estudiants de doctorat.

L'alumnat s'adscriurà a una línia d'investigació i efectuarà, si fóra el cas, els cursos o seminaris establits en la línia, si bé el seu tutor i el director o responsable de la línia podràn , de comú acord, dispensar-lo d'algun si el consideren innecessari a la vista de la formació prèvia de l'alumnat. 


Sent el curs 2012-13 l'últim en què este pla d'estudis estarà vigent, s'establix el 21 de setembre de 2013 com a data màxima per a presentar el projecte de tesi.

 Les taxes acadèmiques en concepte de tutela acadèmica i per la realització dels cursos i seminaris les fixa el Govern de la Generalitat Valenciana per a cada curs acadèmic.

 • Tesi doctoral

La tesi doctoral consistirà en un treball original d'investigació, que s'avaluarà en un acte de defensa que tindrà lloc en sessió pública i consistirà en l'exposició i defensa davant els membres del tribunal del treball de recerca elaborat.

 

Els alumnes d'estudis de doctorat regulats per este pla d'estudis del següents terminis per a la lectura de tesi: els que van iniciar estudis de doctorat en curs 2010-11 o anterior fins l'11 de febrer de 2016 i els que hagen iniciat a partir del curs 2011-12 fins al 29 de setembre de 2017.

 

Podeu obtenir més informació sobre la tesi doctoral en la pàgina web del DOCTORAT.

 

 LÍNIES D'INVESTIGACIÓ


A continuació es detallen les línies d'investigació de què consta el programa de doctorat en el seu període d'investigació i, si escau, els seminaris o cursos de caràcter formatiu que comprenen cadascuna de les línies.

S'haurà de consultar amb els organitzadors del programa de doctorat els possibles requisits d'admissió a les línies d'investigació.

 

 • Adhesius, cautxús i fenòmens d'adhesió
 • Ciència i tecnologia de polímers
 • Tècniques experimentals en adhesió
 • Catàlisi heterogènia
 • Desenvolupament de noves tècniques analítiques basades en nanopartícules
 • Descontaminació ambiental
 • Electroquímica de semiconductors
 • Electroquímica d'òxids i fotoelectrònica
 • Sonoelectroquímica
 • Electroquímica de superfícies i electrocatàlisi
 • Electroquímica: nous materials
 • Espectroelectroquímica i modelització
 • Efectes SEIRAS i SERS. Fonaments i aplicacions
 • Introducció a la modelització de capes adsorbides: càlcul mecanocuántico i simulació mecanoestadística
 • Espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear
 • Física estadística i física de la matèria condensada
 • Interacció de partícules carregades amb la matèria
 • Materials carbonosos
 • Materials composts
 • Materials polimèrics
 • Processos electroquímics
 • Química quàntica
 • El model del factor de correlació, característiques i la seua relació amb el del funcional de la densitat
 • Estats excitats. Característiques del seu estudi.
 • Química quàntica
 • Sòlids adsorbents
 • Tècniques analítiques dedicades a l'anàlisi de materials: espectroscòpia atòmica en plasma d'acoblament inductiu (ICP-OES i ICP-MS)
 

ACCÉS AL PROGRAMA DE DOCTORAT EN EL SEU PERÍODE D'INVESTIGACIÓ

 

 Amb caràcter general, hi podrà accedir qui estiga en possessió d'algun d’aquests requisits:

 • Títol de Màster Universitari de l’EEES (Màster Oficial).
 • Títol del mateix nivell que l'anterior, expedit per una institució d'educació de l’EEES.
 • Títol obtingut d’acord amb sistemes educatius aliens al EEES, sense necessitat d’homologació, però amb la comprovació prèvia que el títol acredita un nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a accedir a estudis de doctorat.
 • Haver superat 60 crèdits inclosos en un o en més d’un màster universitari.
 • Estar en possessió d'un títol universitari de graduat o graduada amb una durada de 300 crèdits com a mínim, d’acord amb les normes de dret comunitari.
 • Diploma d'Estudis Avançats o reconeixement de suficiència investigadora.

 

 

 ADMISSIÓ

 

A més dels requisits generals d'accés, s'hauran de reunir els requisits específics que, si escau, tinga establits el programa de doctorat (veure pàgina web pròpia del programa de doctorat en l'opció "+info").

Per a realitzar un programa de doctorat en la Universitat d'Alacant és necessari sol•licitar l'admissió en els terminis i condicions que anualment s'establisquen i que podran consultar-se en la pàgina web del CEDIP.

 

MENCIONS DE QÜALITAT

 

 • Menció cap a l'Excel·lència pel Ministeri d'Educació

Aquest programa de doctorat ha estat distingit amb Menció cap a l'Excel·lència pel Ministeri d'Educació:

Convocatòria: Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) de 4 de gener de 2011

Codi: MEE2011-0051

Resolució: BOE de 20 d'octubre de 2011

Període de validesa: cursos acadèmics 2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014

 

 DADES DE CONTACTE

 

Informació acadèmica:

Diego Cazorla Amorós

Departament de Química Inorgànica Facultat de Ciències Fase I

Tel. 96 590 9820

iuma@ua.es

http://web.ua.es/va/doctorado-ciencia-materiales/presentacio.html


Informació administrativa:

Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau

Edifici Germà Bernàcer, planta baixa.

Tlf. 965 90 3466 - 965 90 9422

Fax: 965 90 9442

cedip@ua.es

cedip.ua.es/va/

 

 NORMATIVA

 

Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estadt núm. 260 de 30 d'octubre de 2007)