Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISPOSITIUS MÒBILS
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISPOSITIUS MÒBILS

Codi:
 D092

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 26/12/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISPOSITIUS MÒBILS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISPOSITIUS MÒBILS
48 crèdits
 
12 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISPOSITIUS MÒBILS

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Saber aplicar els coneixements adquirits a problemes reals, relacionats amb les aplicacions per a dispositius mòbils.
 • CG2:Ser capaç de treballar i aprendre de manera autodirigida o autònoma.
 • CG3:Adaptar-se a noves situacions, en entorns nous o poc coneguts, fomentant la creativitat, la capacitat crítica i l'esperit emprenedor.
 • CG4:Ser eficient en contextos pluridisciplinaris o internacionals, aportant-hi solucions des del punt de vista de les aplicacions per a dispositius mòbils.
 • CG5:Conèixer i aplicar en cada situació les responsabilitats socials, ètiques i legals vinculades a l'aplicació dels coneixements propis.
 • CG6:Saber comunicar els coneixements, els resultats i les conclusions de l'exercici professional a públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i sense ambigüitats.
 • CG7:Gestionar la informació i els recursos disponibles.
 • CG8:Ser capaç de treballar en equip, amb iniciativa i esperit col·laborador.
 • CG9:Ser capaç d'adaptar-se a l'ambient canviant propi de la disciplina i de comprendre i aplicar els nous avanços tecnicocientífics relacionats amb els dispositius mòbils.
 • CG10:Saber projectar, dissenyar, desenvolupar, implantar i mantenir productes, aplicacions i serveis per a dispositius mòbils, tenint en compte aspectes tècnics, econòmics i d'eficiència.
 • CG11:Saber dirigir els projectes relacionats amb les aplicacions per a dispositius mòbils, complint-ne la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1:Competències en un idioma estranger.
 • CT2:Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3:Competències en comunicació oral i escrita.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Conèixer les característiques particulars dels dispositius mòbils i la repercussió que tenen en el disseny i desenvolupament d'aplicacions per a aquests dispositius.
 • CE2:Dissenyar i desenvolupar interfícies d'aplicacions per a dispositius mòbils, respectant la guia d'estil de les diverses plataformes i d'acord amb criteris d'usabiltat, accessibilitat i adaptabilitat.
 • CE3:Seleccionar i utilitzar les tecnologies, eines i plataformes més adequades per a desenvolupar una aplicació per a dispositius mòbils.
 • CE4:Conèixer i aplicar les característiques, les funcionalitats i l'estructura dels sistemes de persistència de dades, que en permeten l'ús adequat, i el disseny, l'anàlisi i la implementació d'aplicacions en dispositius mòbils basades en aquests.
 • CE5 :Dissenyar, implementar, desplegar i utilitzar serveis web per a dispositius mòbils.
 • CE6:Conèixer i aplicar les diverses tecnologies web emprades pels dispositius mòbils.
 • CE7:Conèixer i aplicar els diversos enfocaments i tecnologies per a generar gràfics i animacions 2D/3D en aplicacions per a dispositius mòbils.
 • CE8 :Conèixer i aplicar els diversos enfocaments i tecnologies per a continguts multimèdia en dispositius mòbils.
 • CE9:Conèixer els fonaments del disseny de videojocs enfocats a dispositius mòbils i ser capaç d'utilitzar llibreries i eines per a desenvolupar aquest tipus de videojocs.
 • CE10:Dissenyar i desenvolupar aplicacions per a dispositius mòbils, fent ús de sensors i dispositius externs.
 • CE11:Dissenyar i desenvolupar aplicacions optimitzades per a les diverses arquitectures dels dispositius mòbils.
 • CE12:Integrar xarxes socials i serveis en el núvol en les aplicacions per a dispositius mòbils.
 • CE13:Conèixer i utilitzar eficientment les diverses plataformes de distribució d'aplicacions per a dispositius mòbils.
 • CE14:Dissenyar i desenvolupar aplicacions per a dispositius mòbils, garantint-ne la privadesa i seguretat de la informació.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6:Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7:Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8:Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis. Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10:Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

48

  Treball de fi de màster (OB)

  12

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS I SEMESTRES


1r SEMESTRE

30 ECTS

2n SEMESTRE

30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

TECNOLOGIES PER AL DESENVOLUPMENT D'APLICACIONS PER A MÒBILS

OB

6

PROGRAMACIÓ OPTIMITZADA PER A DISPOSITIUS MÒBILS

OB

6

INTERFÍCIE D'USUARI EN DISPOSITIUS MÒBILS

OB

6

VIDEOJOCS PER A DISPOSITIUS MÒBILS

OB

6

PERSISTÈNCIA DE DADES EN DISPOSITIUS MÒBILS

OB

6

SERVEIS DE LES PLATAFORMES MÒBILS

OB

6

GRÀFICS I MULTIMÈDIA

OB

6

TREBALL DE FI DE MÀSTER

 

OB

 

12

PROGRAMACIÓ HIPERMÈDIA PER A MÒBILS

OB

6

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Aquesta proposta de màster està integrada per 8 matèries obligatòries, que fan un total de 48 crèdits ECTS, i pel treball de fi de màster (12 crèdits ECTS).

Les 8 matèries esmentades ofereixen una visió àmplia dels diversos aspectes del desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils. No hi ha continguts optatius.

Totes les matèries s'imparteixen d'acord amb una metodologia d'ensenyament i aprenentatge presencial amb aquestes activitats: classes teòriques, pràctiques amb ordinador, treball autònom i, en algunes matèries, seminaris d'empreses.

1. En les activitats teòriques es desenvolupa un aprenentatge experimental i creatiu, en què es potencia la participació de l'alumnat a través del desenvolupament d'exercicis pràctics a classe, per exemple.

2. Les classes pràctiques es plantegen per a realitzar treballs d'aplicació immediata de les idees vistes en les sessions teòriques o desenvolupar projectes col·laboratius. Dins de les pràctiques de totes les assignatures, a més de plantejar una sèrie de problemes i exercicis a dur a terme, s'hi farà un projecte d'integració comú, en què s'introduiran noves característiques a mesura que s'impartisquen en les sessions teòriques. Aquest projecte es construeix, per tant, de manera incremental, al llarg de tot el Màster, i és independent del treball de fi de Màster, personal i original, que cal fer en el segon semestre.

3. Una part del treball que l'alumnat ha de fer es proposa amb un aprenentage autònom, no presencial. Es tracta del treball de fi de Màster i els treballs per a avaluar determinades assignatures. Per això, totes les assignatures fan servir el Campus Virtual de la Universitat d'Alacant i la plataforma d'aprenentage electrònic Moodle que, a més de permetre al professorat estructurar els coneixements que ha d'adquirir l'alumne, possibilita la introducció de fites per a sol·licitar els lliuraments que cal fer al llarg del curs. Això ajuda l'alumnat a gestionar i organitzar l'esforç fora de l'aula.

4. Els seminaris del programa serveixen perquè professorat de diverses empreses aprofundisca en alguns casos pràctics, de la vida real, relacionats amb els continguts de les matèries del Màster. S'impartiran, aquests seminaris, en les assignatures Serveis de les Plataformes Mòbils i Videojocs per a Dispositius Mòbils, ja que aquestes matèries inclouen gran part del cicle del desenvolupament del programari i se centren en el desenvolupament i posada en producció de dos tipus fonamentals de productes finals: aplicacions basades en serveis i videojocs respectivament.

Al final d'aquest annex, adjuntem cartes escanejades de les empreses que han mostrat interés a participar en aquestes activitats.

5. L'avaluació té l'objectiu fonamental de quantificar el grau de compliment dels objectius formatius. A més, en totes les matèries l'avaluació té en compte aquests supòsits:

• Hi ha normes predefinides, que l'alumnat coneix de bestreta.
• És coherent amb els objectius fixats anticipadament.
• Inclou tots els nivells de coneixement i activitats de l'alumnat quant a cada matèria.
• Hi ha diverses modalitats d'avaluació: exàmens finals, avaluació de pràctiques individuals o en grup, avaluació de presentacions orals de treballs, etc.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

 1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
 2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.
 •  

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

El perfil ideal d'ingrés a aquest màster és el de les persones amb títol de grau, o equivalent, en enginyeria multimèdia o engenyeria informàtica.


No obstant això, també poden accedir-hi llicenciats, graduats i enginyers de l'àmbit tecnològic, que siguen competents en disseny i programació orientada a objectes i enginyeria del programari.


Si el nombre de preinscrits supera el de places oferides, s'aplicaran per ordre aquests criteris generals de selecció:

1r: grau en enginyeria multimèdia, grau en enginyeria en informàtica i engenyeria informàtica.
2n: engInyeria tècnica en informàtica.
3r: altres titulacions amb competències en disseny i programació orientada a objectes i enginyeria del programari.

Dins de cadascun d'aquests tres grups, la prelació s'establirà segons la nota mitjana de l'expedient de la titulació amb què s'accedeix al Màster (si en són més d'una, es tindrà compte la més beneficiosa per a l'aspirant).

L'admissió serà directa en els casos a i b. D'acord amb les competències en matèria d'admissió, la Comissió Académica de Máster és la responsable d'avaluar i resoldre les sol·licituds de l'alumnat que estiga en el cas c.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2014-15 20
2015-16 20
2016-17 20

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2014-2015

Primer curs

 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Escola Politècnica Superior
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3648
Fax:+ 34 96 590 3644
eps@ua.es
http://www.eps.ua.es 

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares