Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ DE L'EDIFICACIÓ
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ DE L'EDIFICACIÓ

Codi:
 D053

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 20/06/2010

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ DE L'EDIFICACIÓ

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
OBLIGATÒRIES COMUNS
42 crèdits
 
 
ITINERARI 1. PROFESSIONALITZANT
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
12 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ DE L'EDIFICACIÓ
ITINERARI 2. INVESTIGADOR
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ DE L'EDIFICACIÓ

 

OBJECTIUS

 

El contingut d'aquests estudis no suposarà competències professionals a les actualment definides en la LOE per a l'arquitecte tècnic, futur enginyer d'edificació. Els objectius dels programes oficials de postgrau responen a les exigències que planteja l'Espai Europeu d'Educació Superior i constitueix una especialització d'alta qualitat en coneixements i competències científiques i professionals. Sobre aquesta base, el propòsit d'aquest màster és la professionalització i la iniciació en les tasques investigadores en l'àmbit de la gestió de l'edificació.

Amb els continguts oferits en el programa del màster es pretén que els alumnes reben una formació d'alt nivell que els permeta reciclarse, adquirir extensos coneixements i habilitats de treball que els permeta complir les exigències i necessitats establides pel sector de la construcció, així com l'adquisició de la capacitat necessària per a poder fer treballs de recerca que els permeta, a aquells que vulguen continuar els seus estudis, cursar amb garanties un programa de doctorat en qualsevol de les línies d'investigació del programa formatiu.

Amb el programa formatiu es pretén que els alumnes aconseguisquen els objectius següents:

Conèixer els processos que configuren la gestió de l'edificació; els documents, les funcions i responsabilitats dels agents que hi intervenen.

 • O1. Consecució d'un bon nivell de competència en habilitats directives, comunicació, lideratge i professionalitat per a aconseguir amb èxit els objectius previstos.
 • O2. Creació d'un marc adequat de relacions, definició dels elements d'informació bàsica que necessita cadascun dels intervinents per a poder comprendre el seu paper i saber interactuar amb els altres.
 • O3. Capacitat d'organitzar el treball propi i el de l'equip de col·laboradors implementant estructures de funcionesÂresponsabilitat.
 • O4. Capacitat d'anàlisi en profunditat del projecte abans de l'inici de l'obra; detectar-hi possibles errors.
 •  O5. Coneixement de les condicions generals aplicables a la contractació.
 • O6. Coneixement dels impactes ambientals del procés constructiu, de com reduir-los i com optimitzar l'ús d'energies renovables i gestió de residus.
 • O7. Identificar quins són les relacions de la DIP amb la seguretat i salut laboral en la construcció i gestionar la seguretat i prevenció activa.
 • O8. Coneixement dels principis de direcció i gestió de projectes immobiliaris, projectes urbanístics i organitzacions.
 • O9. Coneixement de les tècniques de definició, control de l'avanç, seguiment, control i avaluació del pla de projecte.
 • O10. Definició i implementació de sistemes de control dels processos clau que configuren el projecte immobiliari.
 • O11. Conèixement i definició de mètodes per a implementar processos requerits pels clients.
 • O12. Coneixement de les tècniques d'anàlisis de riscos i saber identificar, definir, quantificar i gestionar els regs, planificant accions preventives o de contingència.
 • O13. Coneixements, habilitats i capacitats per a l'exercici de l'activitat investigadora en l'àmbit de la gestió de l'edificació.
 • O14. Capacitat per a elaborar un exercici integrador de totes les matèries cursades en els estudis de la titulació i preparar la documentació necessària, extraure'n conclusions i analitzar els resultats obtinguts.
 • O15. Coneixement i definició del mètodes de posada en valor del patrimoni edificat.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt.
 • CG2:Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; fer anàlisis, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica, així com estudis de sostenibilitat en els edificis.
 • CG3:Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció.
 • CG4:Comprendre la importància de crear un marc adequat de relacions per al desenvolupament de l'operació i implicar-hi tots als agents que hi intervenen.
 • CG5:Conèixer les tècniques per a definir el pla de projecte i fer-ne un seguiment per a contrastar els avanços amb els objectius establits.
 • CG6:Identificació, anàlisi i control de riscos laborals, tenint en compte les seues exigències legals.
 • CG7:Comprendre l'ordenament jurídic aplicable en la gestió de l'edificació.
 • CG8:Comprendre conceptes com inflació, PIB, sector públic, inversió, política d'habitatges o licitació, i les seues implicacions per a l'empresa promotora, amb l'objectiu de facilitar la presa de decisions.
 • CG9:Assumir l'adreça estratègica de l'operació immobiliària.
 • CG10:Aprendre el funcionament dels sistemes de gestió financera de les empreses. Estructura bancària, mitjans de pagament.
 • CG11:Saber definir i implementar un sistema de control continuat dels processos clau que configuren l'operació.
 • CG12:Calcular el rendiment de l'empresa d'edificació i prendre decisions de despesa i inversió en construcció.
 • CG13:Comprendre la naturalesa i l'origen dels riscos de les operacions immobiliàries i la seua gestió.
 • CG14:Saber elaborar estudis de viabilitat immobiliària.
 • CG15:Conèixer i desenvolupar investigacions en l'àmbit de la gestió de l'edificació.
 • CG16:Saber fer presentacions eficaces en públic.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Conèixer quines són les tècniques de gestió de projectes.
 • CE2:Capacitat per a programar, planificar i organitzar els processos constructius.
 • CE3:Capacitat per a crear un pla de comunicacions que incloga tots els agents intervinents.
 • CE4:Identificar i gestionar els riscos d'una operació immobiliària.
 • CE5:Capacitat d'identificar i definir els aspectes fonamentals que s'han de controlar en el pla de projecte o d'execució de l'operació immobiliària.
 • CE6:Capacitat d'assumir la gestió integral d'un projecte (direcció integrada de projectes DIP o project management).
 • CE7:Prendre decisions sobre localització, inversió o edificació.
 • CE8:Saber implementar un procés d'establiment dels requeriments del client, de l'abast i els objectius de l'operació.
 • CE9:Coordinar equilibradament el procés edificatori, gestionant els recursos disponibles.
 • CE10:Capacitat de preparació de projectes immobiliaris en diferents escenaris econòmics.
 • CE11:Aptitud per al desenvolupament de valoracions i taxacions, estudis de viabilitat immobiliària, peritatge i taxació econòmica de riscos i danys en l'edificació.
 • CE12:Capacitat per a gestionar empreses immobiliàries de promoció i venda.
 • CE13:Saber informar inversors immobiliaris d'operacions immobiliàries viables.
 • CE14:Coneixement de l'organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l'edificació i la promoció.
 • CE15:Conèixer les tècniques per a definir el pla de projecte i fer-ne el seguiment.
 • CE16:Capacitat per a reconèixer el comportament i l'evolució del mercat d'habitatge amb la finalitat de dur a terme projectes d'inversió.
 • CE17:Capacitat de calcular el preu final de venda dels béns immobiliaris.
 • CE18:Comprendre i gestionar el mercat del sòl.
 • CE19:Capacitat d'anàlisi de l'estudi del mercat immobiliari, estratègies de màrqueting i comercials d'una promoció immobiliària.
 • CE20:Saber aplicar metodologies de control de costos.
 • CE21:Conèixer com es fa el control de la despesa i dels ingressos.
 • CE22:Obtenir estratègies de contractació.
 • CE23:Coneixement de l'avaluació de l'impacte mediambiental dels processos d'edificació i demolició, de la sostenibilitat en l'edificació, i dels procediments i tècniques per a avaluar l'eficiència energètica dels edificis.
 • CE24:Obtenir una perspectiva especialitzada del sector de Construcció sostenible i la relació cost/benefici.
 • CE25:Adquirir coneixements relacionats amb l'estalvi energètic, l'arquitectura bioclimàtica, l'urbanisme sostenible, la selecció de materials i sistemes constructius eficients.
 • CE26:Conèixer les necessitats de l'empresa, la importància del capital humà, de la formació, de la informació i de la implantació de sistemes de qualitat.
 • CE27:Conèixer com s'elabora un pla de qualitat en una empresa i com es posa en marxa.
 • CE28:Aprendre a controlar els dispositius de mesurament i seguiment d'un pla de qualitat.
 • CE29:Conèixer com es desenvolupa la prevenció en l'empresa.
 • CE30:Identificació, anàlisi i control de riscos laborals en obres d'edificació tenint en compte les seues exigències legals.
 • CE31:Aplicar les tècniques de planificació i organització de la prevenció.
 • CE32:Conèixer la legislació sobre patrimoni i la seua gestió.
 • CE33:Saber gestionar el patrimoni edificat.
 • CE34:Conèixer el concepte de patrimoni.
 • CE35:Aptitud per a analitzar, dissenyar i executar solucions que faciliten l'accessibilitat universal en els edificis i el seu entorn.
 • CE36:Coneixement del dret de la construcció i de les relacions contractuals que es produeixen en les diferents fases del procés de l'edificació.
 • CE37:Aprendre el concepte de responsabilitat i quins són els supòsits de responsabilitat civil, penal i administrativa associada a la construcció.
 • CE38:Saber interpretar i elaborar els diferents contractes que es materialitzen en el procés de l'edificació.
 • CE39:Obtenir eines estratègiques en l'àmbit de la gestió econòmica dels recursos humans.
 • CE40:Aptitud per al treball en equip.
 • CE41:Desenvolupament de competències i habilitats per a dirigir, organitzar, motivar, controlar i delegar.
 • CE42:Coneixement del marc de regulació de la gestió i la disciplina urbanística.
 • CE43:Comprendre conceptes bàsics de planejament, gestió i execució urbanística.
 • CE44:Utilització dels paràmetres urbanístics que caracteritzen les diferents tipologies de l'edificació.
 • CE45:Utilització dels conceptes d'edificabilitat i aprofitament en aplicació pràctica.
 • CE46:Aplicar els coneixements, capacitats i aptituds adquirides, vincular els estudiants a la realitat empresarial i professional, completant i complementant la seua formació teòrica amb la pràctica.
 • CE47:Conèixer la realitat laboral de les empreses.
 • CE48:Aplicar en la pràctica real d'una empresa els coneixements adquirits en els estudis.
 • CE49:Conèixer i desenvolupar les tècniques d'investigació.
 • CE50:Conèixer i desenvolupar investigacions en camps específics de l'edificació materials de construcció.
 • CE51:Presentació i defensa davant d'un tribunal universitari d'un projecte consistent en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

36

  Matèries Itinerari 1 o 2

  (OB) + (OP)

18

  Treball Final de Màster (OB)

  6

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES

 

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

DIRECCIÄO INTEGRADA DE PROJECTES

OB

6

GESTIÓ DE PROJECTES I OBRES D'EDIFICACIÓ

OB

6

RESPONSABILITAT JURÍDICA ASSOCIADA A l'EDIFICACIÓ

OB

6

GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS I LIDERATGE

OB

6

SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT I RECURSOS

OB

6

GESTIÓ ECONÒMICA DE L'EDIFICACIÓ

OB

6

GESTIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC

OP

6

EDIFICACIÓ SOSTENIBLE; ENERGIAS RENOVABLES

OP

6

GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

OP

6

GESTIÓ DEL PATRIMONI EDIFICAT

OP

6

INTRODUCIÓN A LA INVESTIGACIÓ (2)

OB

6

TÈCNIQUES AVANÇADES D'INVESTIGACIÓ APLICADES A LA GESTIÓ DE L'EDIFICACIÓ(2)

OB

6

 

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

PRÀCTIQUES EN EMPRESES (1)

OB

6

1 o 2

TREBALL FI DE MÀSTER

OB

6

1 o 2

 

ITINERARIS

(1) Els alumnes que no vagen a accedir al període d'investigació i decidisquen cursar l'itinerari 1,  Profesionalizant, obligatòriament hauran de cursar l'assignatura de Pràctiques Externes en Empresa, de 6 crèdits ECTS durant el primer o segon quadrimestre.

 (2) Els alumnes que vulguen accedir al període d'investigació, obligatòriament hauran d'escollir l'itinerari 2, investigador i cursar les assignatures Introducció a la Investigació, oferida en el quadrimestre 1, i l'assignatura Tècniques Avançades d'Investigació Aplicades a la Gestió de l'Edificació, oferida en el segon quadrimestre.

En els dos itineraris es cursaran 3 ECTS del Projecte Final de Màster en cada semestre.

ITINERARI 1: PROFESIONALITZANT

ITINERARI 2: INVESTIGADOR

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

PRÀCTIQUES EN EMPRESES(1)

OB

6

INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ

OB

6

ASSIGNATURA OPTATIVA

OP

6

TÈCNIQUES AVANÇADES D'INVESTIGACIÓ APLICADES A LA GESTIÓ D'EDIFICACIÓ

OB

6

ASSIGNATURA OPTATIVA

OP

6

ASSIGNATURA OPTATIVA

OP

6

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

L'estructura del títol s'estableix en matèries i es divideix en dos quadrimestres al llarg dels quals es desenvoluparà el període de formació.

Durant el primer quadrimestre, l'alumne matriculat a temps complet, és a dir, dels 60 crèdits ECTS, cursarà tres matèries troncals amb una càrrega de sis crèdits ECTS cadascuna, i en funció de l'itinerari escollit:

 • Itinerari 1. Profesionalizant: l'alumne cursarà una matèria optativa en el quadrimestre 1, i podrà triar cursar la matèria obligatòria en el quadrimestre 1 o en el 2.
 • Itinerari 2. Investigador: l'alumne cursarà una matèria obligatòria en el quadrimestre 1, i podrà triar cursar la matèria optativa en el quadrimestre 1 o en el 2.

En tots dos itineraris en el quadrimestre 1 es cursaran 3 crèdits ECTS del Treball Final de Màster, que podrà consistir en una aportació empírica relacionat amb qualsevol de les sis línies d'investigació del màster, o bé en un treball fonamentalment teòric, que recollirà la revisió bibliogràfica actualitzada, exhaustiva, sistematitzada i crítica sobre algun aspecte de coneixement vinculat a aquestes línies, juntament amb una proposta d'investigació destinada a la resolució d'un problema científic plantejat en aquest àmbit.

En el segon quadrimestre, l'alumne cursarà igualment tres matèries troncals amb una càrrega de sis crèdits ECTS cadascuna, i en funció de l'itinerari escollit:

 • Itinerari 1. Profesionalitzant: l'alumne cursarà una matèria optativa en el quadrimestre 2, i cursarà la matèria obligatòria en el cas de no haver sigut cursada en el quadrimestre 1.
 • Itinerari 2. Investigador: l'alumne cursarà una matèria obligatòria en el quadrimestre 2, i cursarà la matèria optativa en el cas de no haver estat cursada en el quadrimestre 1.

En tots dos itineraris en el quadrimestre 2 es cursaran 3 crèdits ECTS del Projecte Final de Master.

Si l'alumne escull l'itinerari 1, profesionalizant, haurà d'escollir dos de les assignatures optatives de 6 crèdits ECTS oferides durant el primer i segon quadrimestre. L'altra assignatura de 6 crèdits ECTS per a completar l'itinerari optatiu haurà de ser de manera obligatòria Pràctiques Externes en Empresa en alguna de les entitats del sector amb les quals l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant té establit conveni.

Els alumnes que escullen l'itinerari 2, investigador, hauran de fer en el primer quadrimestre, de forma obligatòria, l'assignatura de 6 crèdits ECTS Introducció a la Investigació, i en el segon quadrimestre, de manera obligatòria, haurà de cursar l'assignatura de 6 crèdits ECTS Tècniques Avançades d'Investigació Aplicades a la Gestió de l'Edificació. Durant el segon quadrimestre, per a completar l'itinerari, podrà escollir entre alguna de les assignatures optatives de 6 crèdits ECTS oferides.

Els alumnes pertanyents a l'itinerari 1, profesionalitzant, que vulguen accedir als estudis de tercer grau hauran de matricular-se obligatòriament de les assignatures de 6 crèdits ECTS Introducció a la Investigació i Tècniques Avançades d'Investigació Aplicades a la Gestió de l'Edificació.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

1.     Perfil d'ingrés

Es tindrà en compte un perfil d'ingrés atenent criteris de preferència a causa que, per la limitació de places oferides, es vol captar a estudiants interessats a desenvolupar la seua carrera investigadora en el vessant de la gestió d'edificació, i destina la resta de places a estudiants amb interessos en la professionalització i especialització del sector de la construcció. Per això  s'estableixen com a criteris preferencials que els demandants de la titulació tinguen ja unes capacitats específiques.

Seria important que el sol·licitant es caracteritze perquè el seu perfil està basat en aspectes com els següents:

 • Motivació i atracció cap al món de la gestió de l'edificació.
 • Interès per les estructures informatives, de direcció, de gestió, de coordinació, i avaluació, de control i financeres en tots l'el camp de treball de la gestió immobiliària.
 • Capacitats per a l'anàlisi, síntesi, d'abstracció i d'expressió de la diversitat de les problemàtiques en aquest àmbit d'actuació, per a això haurà de dominar adequadament les variables i els coneixements relacionats amb la gestió d'edificació.
 • Iniciativa i lideratge per a la presa de decisions en el camp de la investigació de la gestió de l'edificació.
 • Competència per a dirigir, controlar i supervisar equips humans amb una activitat centrada en les investigacions de la gestió d'edificació. 
 • Dinamisme per a buscar solucions en els àmbits relacionats.

 

2.     Criteris de valoració

Es valorarà l'expedient acadèmic dels sol·licitants d'admissió. Es prioritzarà els alumnes que acrediten una orientació professional o investigadora en Gestió de l'Edificació. Als altres graduats se'ls valorarà especialment les assignatures del seu expedient amb continguts en seguretat i prevenció, organització, programació i control d'obres, control de qualitat, mesuraments, pressupostos i valoracions, oficina tècnica, economia i construcció. Després de l'expedient acadèmic, s'inclourà la valoració global del currículum del sol·licitant. En els casos que ho requerisquen, s'entrevistarà els sol·licitants per a aclarir qüestions relatives als seus mèrits.

En el cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, s'hauran d'incloure els serveis de suport i assessorament adequats.

Els sol·licitants per a cursar el màster que s'ofereix, a causa del perfil d'ingrés prèviament assenyalat i a la limitació de places, hauran d'aportar documentació relativa a:

 1. El títol universitari que permet  la seua admissió (que es valorarà en mes proporció si aquest, per la seua pròpia naturalesa o bé per la seua especialitat, es troba més proper a l'àrea de coneixement de la gestió d'edificació).
 2. Currículum i expedient acadèmic.
 3. Carta de presentació de dos professors d'universitat o investigadors de prestigi reconegut en el camp de la gestió de l'edificació.
 4. Entrevista personal.
 5. Es valorarà especialment l'experiència investigadora, docent, o professional, en aquest mateix ordre, així com un bon coneixement dels idiomes valencià, espanyol i anglès.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA, haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 60
2013-14 60
2014-15 60
2015-16 60
2016-17 60
2017-18 30

 

 

Orientació

 

Investigadora i professional.

Orientació cap a la professionalització en l'àrea específica i formació cap a la investigació i inici dels estudis del doctorat en Gestió d'Edificació. Oferieix una formació d'alt nivell especialitzada en la Gestió de l'Edificació que permet una millora de les competències específiques de l'àmbit professional de l'arquitecte tècnic.


  Perfil d'especialització del títol

Professionalització i iniciació a la investigació en les línies de gestió de l'edificació.

Les línies d'investigació del màster són:

 • Línia d'Investigació de Noves Tecnologies Aplicades a l'Edificació
 • Línia d'Investigació de Gestió del Patrimoni
 • Línia d'Investigació de Gestió Econòmica
 • Línia d'Investigació de Gestió Urbanística
 • Línia d'Investigació d'Àmbit Jurídic en l'Àmbit de l'Edificació i Ordenació del Territori
 • Línia d'Investigació en Acústica Arquitectònica i Urbanística

 

Perfils professionals del títol

 

Professions per a les quals capacita

El contingut d'aquests estudis no suposarà competències professionals a les actualment definides en la LOE 1 per a l'arquitecte tècnic. El seu contingut se centrarà en l'aprofundiment de coneixements i en la generació del coneixement, és a dir, els estudis de postgrau tenen com a finalitat l'especialització o aprofundiment de la formació professional dels estudiants de la titulació d'arquitectura tècnica i en la consecució d'una formació cap a la investigació o estudis de doctorat en aquest camp, des d'una  perspectiva integradora, i unifica en un únic títol una formació especialitzada avançada, suficient per a iniciar la formació doctoral, tot això des d'un àmbit de coneixement tècnic. Considerant la investigació com un àmbit professional, aquest màster podrà integrar-se en el període de formació del programa de doctorat.

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol  

Implantació immediata en l'any acadèmic 2009-2010 perquè els estudiants puguen cursar l'etapa de formació i començar els estudis de doctorat.

2. Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

A causa que el títol de màster no és estrictament la transformació d'un altre títol existent no es contemplen adaptacions d'estudis existents.

3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat  

Màster oficial en Gestió d'Edificació, integrat dins del Programa Oficial de Postgrau Edificació, Tecnologia, Investigació i Desenvolupament regulat pel Reial Decret 56/2005.

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Escola Politècnica Superior 
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3648
Fax:+ 34 96 590 3644
eps @ua.es 
http://www.eps.ua.es/

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares