Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN ECONOMIA QUANTITATIVA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN ECONOMIA QUANTITATIVA

Codi:
 D049

Crèdits:
 120
 
Data de publicació:
 30/07/2010

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN ECONOMIA QUANTITATIVA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN ECONOMIA QUANTITATIVA
75 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
TREBALL FINAL DE MÀSTER
10
 
1
OBLIGATÒRIA
6
 
1
OBLIGATÒRIA
6
 
1
OBLIGATÒRIA
6
 
1
OBLIGATÒRIA
6
 
1
OBLIGATÒRIA
6
 
1
OBLIGATÒRIA
6
 
1
OBLIGATÒRIA
6
 
1
OBLIGATÒRIA
6
 
1
OBLIGATÒRIA
6
 
1
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
5
 
 
45 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
2
OPTATIVA
5
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN ECONOMIA QUANTITATIVA

 

OBJECTIUS


L'objectiu fonamental d'aquest màster és proporcionar als estudiants una formació avançada en Economia que els permeta realitzar treballs de recerca en aquest camp. En concret es pretén situar els alumnes en la frontera de la investigació en diverses àrees de l'Economia, de manera que, una vegada finalitzat el màster, els estudiants estiguen en condicions d'elaborar amb èxit la seua tesi doctoral.

Els estudiants que finalitzen el màster en Economia Quantitativa han de conèixer en profunditat els conceptes avançats i les metodologies més recents per a abordar l'anàlisi de problemes econòmics complexos, la qual cosa permet l'aplicació del marc conceptual a situacions particulars dels agents econòmics: individus, empreses i institucions. Aquest coneixement no pot prescindir del domini de les eines quantitatives, tant de matemàtiques, com d'estadística o econometria. Això justifica l'especial enfocament en l'ensenyament de Mètodes Quantitatius.

El pla formatiu ha de dotar l'estudiant que finalitze el màster en Economia Quantitativa graduat en Economia d'una capacitació adequada per al desenvolupament de la seua activitat acadèmica o professional. En la formulació de les competències genèriques i específiques del màster s'ha treballat amb les recomanacions del Tuning Project (Tuning Educational Structures in Europe. La contribució de les universitats al procés de Bolonya, 2006). També ha estat objecte d'especial atenció el Subject Benchmark Statements. Economics de l'Agència de Qualitat Universitària Britànica (QAA-Quality Assurance Agency for Higher Education).

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Capacitat per a fer treball de recerca.
 • CG2:Capacitat per a la recerca de dades (naturals i experimentals) i anàlisis d'aquesta informació.
 • CG3:Capacitat d'aplicar teoria econòmica per a representar situacions reals.
 • CG4:Capacitat de treball en equip.
 • CG5:Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG6:Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG7:Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG8:Capacitat de síntesi.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Capacitat de llegir raonadament i d'avaluar de manera crítica articles d'investigació en economia, i copsar-ne les contribucions essencials i les debilitats.
 • CE2:Capacitat d'entendre com s'han resolt en cada cas els problemes tècnics als quals s'han hagut d'enfrontar els autors dels articles d'investigació.
 • CE3:Capacitat de realitzar proves de proposicions i teoremes.
 • CE4:Capacitat de comprendre i replicar les anàlisis empíriques i els experiments de simulació en què es basen les conclusions presentades en els articles d'investigació d'altres autors.
 • CE5:Capacitat de plantejar problemes econòmics rellevants de manera precisa, i de donar resposta adequada a aquests problemes utilitzant les tècniques apreses en els diferents cursos, sustentant-se, si el seu estudi ho requereix, en anàlisis teòriques, empíriques o de simulació.
 • CE6:Capacitat d'elaborar un informe o un article d'investigació en el qual es descriga el problema abordat, s'analitze la literatura prèvia sobre el tema, es present amb claredat la solució al problema obtinguda i se sintetitzen les conclusions del treball.

 

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

65

 Optatives (OP) 

45

Treball Final de Màster (OB)

10

TOTAL CRÈDITS

120

 

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES  PER CURS / TRIMESTRES

 

PRIMER ANY

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

MATEMÀTIQUES

OB

6

MACROECONOMIA II

OB

6

MACROECONOMIA I

OB

6

MACROECONOMIA I

OB

6

ECONOMETRIA I

OB

6

ECONOMETRIA II

OB

6

ESTADÍSTICA

OB

6

MICROECONOMIA II

OB

6

MICROECONOMIA III

OB

6

MICROECONOMIA I

OB

6 

SEGON ANY

TRIMESTRE 4

TRIMESTRE 5 i 6

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ EN ECONOMIA

OB

5

TREBALL FI DE MÀSTER

OB

10

ASSIGNATURES OPTATIVES(1)

 

(1) Optativitat. Cada any s'oferiran com a màxim 18 assignatures optatives de la següent llista d'assignatures agrupades en matèries. Totes les assignatures optatives corresponen a 5 crèdits ECTS. L'oferta concreta d'assignatures de cada any dependrà de les preferències dels estudiants i de la disponibilitat dels professors externs i interns amb els quals compte aquest any el Departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. Els estudiants hauran de triar 9 d'aquestes assignatures. S'aconsella que els estudiants cursen tres assignatures cada trimestre.

 

ASSIGNATURES OPTATIVES AGRUPADES PER MATÈRIES

MATÈRIA

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

TEORIA ECONÒMICA AVANÇADA

TEORIA DE JOCS

OP

5

TEORIA DE CONTRACTES

OP

5

SUBHASTES I DISSENY DE MERCATS

OP

5

TEMES AVANÇATS EN TEORIA ECONÒMICA

OP

5

ECONOMIA DEL COMPORTAMENT, EXPERIMENTAL I XARXES

ECONOMIA DEL COMPORTAMENT

OP

5

ECONOMIA EXPERIMENTAL

OP

5

XARXES SOCIALS

OP

5

TEMES AVANÇATS EN ECONOMIA DEL COMPORTAMENT, EXPERIMENTAL I XARXES

OP

5

ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL

ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I

OP

5

ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL II

OP

5

TEMES AVANÇATS EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL

OP

5

ECONOMIA PÚBLICA I ECONOMIA POLÍTICA

ECONOMIA PÚBLICA I

OP

5

ECONOMIA PÚBLICA II

OP

5

ECONOMIA POLÍTICA

OP

5

ECONOMIA LABORAL

ECONOMIA LABORAL I

OP

5

ECONOMIA LABORAL II

OP

5

TEMES AVANÇATS EN ECONOMIA LABORAL

OP

5

ECONOMIA DEL DESENVOLUPAMENT

MICROECONOMIA I ECONOMIA DEL DESENVOLUPAMENT

OP

5

MACROECONOMIA I ECONOMIA DEL DESENVOLUPAMENT

OP

5

TEMES AVANÇATS EN ECONOMIA DEL DESENVOLUPAMENT

OP

5

ECONOMIA INTERNACIONAL, REGIONAL I URBANA

ECONOMIA INTERNACIONAL I

OP

5

ECONOMIA INTERNACIONAL II

OP

5

ECONOMIA REGIONAL I URBANA

OP

5

MACROECONOMIA AVANÇADA

MACROECONOMIA AVANÇADA I

OP

5

MACROECONOMIA AVANÇADA II

OP

5

MACROECONOMIA I MERCATS FINANCERS

OP

5

MACROECONOMIA I POLÍTICA MONETÀRIA

OP

5

TEMES AVANÇATS EN MACROECONOMIA

OP

5

ECONOMETRIA

SÈRIES TEMPORALS

OP

5

MACROECONOMETRIA

OP

5

MICROECONOMETRIA

OP

5

ECONOMETRIA AVANÇADA

OP

5

TEMES AVANÇATS EN ECONOMETRIA

OP

5

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El màster universitari en Economia Quantitativa consta de 120 crèdits ECTS que està previst que es cursen en dos anys acadèmics. En el primer any, els estudiants cursen 10 assignatures obligatòries de 6 crèdits ECTS cadascuna. En el segon any els alumnes cursen una assignatura obligatòria d'Introducció a la Investigació en Economia de 5 crèdits ECTS i han de triar 9 assignatures optatives de 5 crèdits ECTS cadascuna. A més han de desenvolupar el Treball de Final de Màster de 10 crèdits ECTS.

Els estudis del màster universitari en Economia Quantitativa s'organitzaran en trimestres. Els trimestres tindran una durada de 12 setmanes excepte el primer trimestre de primer any que tindrà una durada de 15 setmanes. Durant les primeres 10 setmanes de cada trimestre (13 setmanes en el cas del primer trimestre de primer any) els estudiants assistiran a les classes teòriques i pràctiques de cadascuna de les assignatures i en les dues últimes setmanes es faran els exàmens finals. El primer any, els estudiants cursaran quatre matèries obligatòries: Matemàtiques, Microeconomia, Macroeconomia i Econometria. Les Matemàtiques són una eina en Economia i es proposa que aquesta matèria estiga formada per una assignatura de 6 crèdits ECTS que s'impartirà en el primer trimestre. Les altres tres matèries de primer any constaran de tres assignatures de 6 crèdits ECTS cadascuna. Cada trimestre els estudiants cursaran una assignatura de cadascuna d'aquestes tres matèries. En el primer trimestre del segon any els estudiants cursaran l'assignatura obligatòria d'Introducció a la Investigació en Economia de 5 crèdits ECTS. En aquest segon any, els alumnes triaran 9 assignatures optatives entre la llista de 18 assignatures que s'oferiran com a màxim cada any. Les assignatures triades hauran de correspondre almenys a tres matèries diferents. Cada any podrà variar l'oferta concreta d'assignatures i la seua assignació a trimestres depenent de les preferències dels estudiants i de la disponibilitat dels professors externs i interns amb els quals compter aquest any el Departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. Finalment, durant els dos últims trimestres del segon any els estudiants faran el Treball de Final de Màster sota la supervisió d'algun professor del Departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica o d'algun dels professors externs que col·laboren aquest any en el programa de màster.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

1. Perfil d'ingrés

Aquests estudis van destinats principalment a estudiants titulats en Economia, encara que també podran ingressar titulats en Matemàtiques, Física, Enginyeria i Administració i Direcci'o d'Empreses, entre altres disciplines.

Els estudiants que no tinguen com a primer idioma l'anglès han de proporcionar proves recents que el seu domini de l'anglès escrit i parlat és l'adequat perquè el seu progrés acadèmic no es veja obstaculitzat per les seues dificultats linguísticas.

D'acord amb els paràmetres europeus establits a aquest efecte, aquest coneixement de l'Inglés ha de ser equivalent a:

1. International English Language Testing System (IELTS): qualificació global de 6,5 amb un mínim de 6.0 en cadascun dels apartats.

2. Test Of English as a Foreign Language (TOEFL): puntuació de 580, més 4 en l'Examen d'Inglés Escrit (TWE).


2. Criteris de valoració

La selecció d'estudiants es basarà en els criteris següents:

 • Les qualificacions obtingudes en els estudis previs, sobretot en les matèries relacionades amb el màster (60%).
 • Cartes de referència (30%).
 •  Altres mèrits, com ara cursos de formació o treballs de recerca relacionats amb algunes de les matèries del màster (10%).

Els estudiants han de pre-registrar-se en línea i adjuntar els següents documents:.

 • Declaració de propòsits (o recerca).
 • Expedients acadèmics oficials de cada universitat en la qual van realitzar estudis superiors. Si els expedients acadèmics originals no estan redactats en anglès o castellà, hauran de ser acompanyats d'una traducció.
 • Diplomes acadèmics oficials de cada universitat en la qual van realitzar estudis superiors. Si els expedients acadèmics originals no estan redactats en anglès o castellà, hauran de ser acompanyats d'una traducció.
 • Curriculum Vitae.
 • Dues cartes de recomanació.
 • Còpia del passaport.

Les cartes de recomanació han de ser enviades directament pels avaluadors signataris a qed@ua.es

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

Preguntes freqüents

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 25
2013-14 25
2014-15 25
2015-16 25
2016-17 25
2017-18 25
2018-19 25
2019-20 25

 

Orientació

Acadèmica i d'investigació


  Perfil d'especialització del títol

 1. Investigació en Economia
 2. Serveis d'estudis de Bancs i Organismes Internacionals
 3. Consultoria econòmica

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ 


 

1. Cronograma d'implantació del Títol

Curs acadèmic

Implantació del màster

2010-2011

1º curs

  2011-2012   2º curs


2. Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

ja que les assignatures obligatòries del Màster que es proposa són idèntiques a les de l'actual Màster Oficial en Economia Quantitativa i els crèdits optatius d'ambdós Màster també coincideixen, l'adaptació dels estudiants existents al nou pla d'estudis és immediata.

 

3. Ensenyaments     que     s'extingeixen          per           la implantació     del corresponent títol proposat

Màster Oficial en Economia Quantitativa.

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 • Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
  Secretaria de la Facultat (Edifici Germà  Bernàcer)

     Campus de Sant Vicent del Raspeig
    Ctra. d'Alacant s/n 03690
    San Vicent del Raspeig (Alacant)
    Telèfon:+ 34 96 590
3670/3671/3770
     Fax:+ 34 96 590 9789
      master.economiques@ua.es 
     economicas.ua.es/va/

 

      Web del màster

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA) 
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua

 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares