Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ EDUCATIVA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ EDUCATIVA

Codi:
 D027

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 04/06/2010

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ EDUCATIVA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat d'Educació

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNIC
15 crèdits
 
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
 
15 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
15
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN INVESTIGACIÓ EDUCATIVA

 

OBJECTIUS

 

1. Adquirir una formació avançada en el camp de la investigació educativa.
1.1 Conèixer l'estat de les qüestions d'investigació i les perspectives actuals del coneixement de la comunitat científica internacional en el camp de la investigació educativa.
1.2 Conèixer i aplicar els procediments i habilitats d'investigació utilitzant les metodologies quantitatives i qualitatives en la investigació educativa.
1.3 Adquirir i aplicar habilitats de comunicació científica ajustades al cànon de la comunitat científica així com d'aprenentatge autònom.
2. Actuar d'acord amb els codis ètics de la investigació científica establits per les associacions de la comunitat educativa internacional procurant afavorir l'acció social positiva en els temes de no discriminació i democratització del saber i els coneixements.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Competències en construcció i en l'aplicació dels coneixements adquirits, i en la resolució de problemes d'investigació dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CG2:Capacitat per a integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de variables del context educatiu des d'una perspectiva ètica i social.
 • CG3:Capacitat de comunicar els resultats i les conclusions de la recerca a una audiència experta.
 • CG4:Habilitats d'aprenentatge autònom avançat, i també revisió i avaluació d'investigacions.
 • CG5:Capacitat d'actuació ètica en el desenvolupament de la seua recerca i avaluació de les investigacions.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Competències en la comprensió, l'anàlisi i aplicació dels coneixements adquirits.
 • CE2:Competència en la resolució de problemes de recerca dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CE3:Capacitat per a integrar coneixements multidisciplinaris, perspectives teòriques i procediments d'investigació.
 • CE4:Capacitat per a enfrontar-se a la complexitat de variables del context educatiu des d'una perspectiva ètica i social.
 • CE5:Capacitat per a expressar, presentar i comunicar resultats o troballes de la investigació de manera coherent i estructurada.
 • CE6:Capacitat per a comunicar conclusions d'una investigació a una audiència experta.
 • CE7:Habilitats d'aprenentatge autònom avançat en la recerca de marcs i fonts d'investigació.
 • CE8:Capacitat d'autoavaluar i revisar els límits de les pròpies investigacions.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

15

  Optatives (OP)

30

  Treball Final de Màster (OB)

 15

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

MÈTODES QUANTITATIUS D'INVESTIGACIÓ 

OB

6

METODOLOGIES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ 

OB

3

FONTS DOCUMENTALS PER A LA INVESTIGACIÓ: ESTRATÈGIES DE RECERCA I ANÀLISI

OB

3

TRACTAMENT INFORMÀTIC DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA (AQUAD) 

OP

3

INVESTIGACIÓ EN DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DOCENT

OB

3

INVESTIGACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

OP

3

DESENVOLUPAMENT, MOTIVACIÓ I APRENENTATGE

OP

6

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I ESCOLA INCLUSIVA

OP

3

INVESTIGACIÓ EN CONVIVÈNCIA I CONFLICTES

OP

3

INVESTIGACIÓ EN ORIENTACIÓ EDUCATIVA

OP

6

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ ESPECIAL

OP

6

INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA DIGITAL APLICADA A l'EDUCACIÓ

OP

6

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ MATEMÀTICA 

INVESTIGACIÓ EN PENSAMENT MATEMÀTIC AVANÇAT

OP

6

INVESTIGACIÓ EN PENSAMENT GEOMÈTRIC

OP

6

INVESTIGACIÓ EN PENSAMENT NUMÈRIC I ALGEBRAIC

OP

6

INVESTIGACIÓ EN DIDÀCTICA DE LES LLENGÜES I LA LITERATURA 

INVESTIGACIÓ EN DIDÀCTICA DE LES LLENGÜES I LA LITERATURA

OP

6

INVESTIGACIÓ EN DIDÀCTICA DEL DESENVOLUPAMENT DE LES HABILITATS LECTOESCRIPTORES I DE LA COMUNICACIÓ ORAL

OP

6

INVESTIGACIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETÈNCIA LECTOLITERÀRIA, LITERATURA INFANTIL I JUVENIL I CÀNON LITERARI

OP

6

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ MUSICAL

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ MUSICAL I MOVIMENT I

OP

6

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ MUSICAL I MOVIMENT II

OP

6

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB

15

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ EN CIÈNCIES SOCIALS 

 

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ EN CIÈNCIES SOCIALS

OP

6

 

INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT.

 

INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT I

OP

6

 

INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT II

OP

3

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El màster de 60 crèdits s'estructura en mòduls bàsics –obligatoris– i específics –optatius- corresponents a dos grans itineraris més el treball de final de master.

 

Els itineraris queden constituïts per diferents línies d'investigació de la forma següent:

1. Itinerari de psicopedagogia

2. Itinerari de didàctiques especifiques.

 

Els mòduls obligatoris, de caràcter bàsic i comú, tenen com a objectiu la formació en metodologies quantitatives i qualitatives, així com la documentació científica ,i la seua finalitat és propiciar la interdisciplinarietat i la transversalitat dels coneixements i abilitats adquirides i una introducció en les investigacions en desenvolupament professional docent transversal a les diferents línies d'investigació que articulen el màster.

 

Els mòduls/ matèries obligatòries són:

 • Mètodes quantitatius d'investigació (2 matèries)
 • Mètodes qualitatius d'investigació (1 matèria)
 • Investigació en desenvolupament professional docent (1 matèria)

 

Les línies d'investigació en psicopedagògica comprenen els següents mòduls/matèries optatives:

 • Investigació en desenvolupament, motivació i aprenentatge
 • Investigació en atenció a la diversitat
 • Investigació en educació especial
 • Investigació en orientació educativa
 • Investigació en tecnologia digital aplicada a l'educació

Les línies de formació en investigació en ensenyament i aprenentatge de matèries específiques comprèn els següents mòduls optatius:

 • Investigació en educació matemàtica
 • Investigació en didàctica de les llengües i la literatura
 • Investigació en educació en ciències socials
 • Investigació en ciències de l'activitat física i l'esport
 • Investigació en educació musical

 

Es proposa una planificació del pla d'estudis. Per al cas d'alumnes a temps complet la planificació temporal és:

Primer quadrimestre:

 • 12 crèdits matèries bàsiques obligatòries (metodològiques)
 • 18 crèdits de matèries optatives de línia d'investigació

Segon quadrimestre

 • 3 crèdits de matèries obligatòries
 • 12 crèdits de matèries optatives de línia d'investigació 
 • 15 crèdits del Treball de Final de Màster

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

Atès que els estudiants podran ser admesos a un màster d'acord amb  els requisits específics i criteris de valoració de mèrits que, si escau, siguen propis del títol de màster universitari,  aquest no té previst incloure proves específiques d'accés més enllà de les que establisca la mateixa Universitat.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 75
2013-14 50
2014-15 50
2015-16 50
2016-17 50

 

Orientació

 

D'investigació.


  Perfil d'especialització del títol

 

El perfil d'aquest màster és investigador, per això ofereix la possibilitat d'obtenir una formació avançada en el camp interdisciplinari educatiu i una capacitació investigadora en l'àmbit psicopedagògic i en la investigació de les didàctiques específiques, oferint múltiples possibilitats d'avanç per a la projecció professional.

 

Perfils professionals del títol

 

Professions per a les quals capacita

Investigadors i experts en el camp de l'educació. El programa està dirigit a llicenciats i graduats que tinguen la intenció d'investigar els contextos educatius, la diversitat del sistema, la pràctica docent en qualsevol camp afí a les línies d'investigació. Així mateix, a tots aquells universitaris i professionals que vulguen oportunitats d'especialització i investigació en les innovacions i coneixements emergents de l'àmbit educatiu. A més s'ha dissenyat per a afavorir l'adequació per als graduats de les universitats iberoamericanes.

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació del màster

2009-2010

1r curs

 

2. Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

Segons normativa de la Universitat d'Alacant.


3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

-Doctorat en Disseny, Orientació i Intervenció Psicopedagògica del Dept. Psicologia Evolutiva i Didàctica.

-Doctorat en Formació en Investigació Didàctica: Didàctica de la Matemàtica, Didàctica de la Llengua i la Literatura, Didàctica de les Ciències Socials del Dept. Innovació i Formació Didàctica.

-Doctorat en Investigació Educativa, Desenvolupament Curricular i Professional del Dept. Didàctica General i Didàctiques Específiques.

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne

 

 • Facultat d'Educació
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590 3708
facu.educacio@ua.es 
http://educacio.ua.es/va/

 •   Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares