Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INFORMÀTICA APLICADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura de Informática Aplicada busca la familiarización del alumno con las actuales tecnologías y sistemas informáticos, dando a conocer tanto las principales técnicas para reconstruir escenarios forenses, como los modos, plataformas y mecanismos utilizados para cometer y evitar delitos.

La idea es que el alumno conozca las posibilidades de estas técnicas de extracción, análisis y tratamiento de información, adecuadas a las prácticas forenses, de forma que pueda sentirse capacitado para identificar, solicitar o facilitar estas técnicas en procesos de peritaje, con el mismo lenguaje en el que se desenvuelven especialistas y expertos en tecnologías de la información.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG6 : Habilitat en les TIC: ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines d'expressió i comunicació, d'accés a les fonts d'informació, d'arxiu de dades i documents, d'aprenentatge, recerca i treball col·laboratiu.

 

Competències específiques (CE)

 • CE19 : Conèixer i avaluar les possibilitats d'ús de les tècniques i tecnologies de la informàtica forense, per a recuperar informació digital i fer el seguiment d'activitats en entorns digitals.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat per a desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte dels drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, dels principis d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i dels valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 1. Conocer las leyes y delitos que conciernen o se relacionan con los sistemas informáticos.
 2. Cómo establecer evidencias, capturarlas y mantener la cadena de custodia.
 3. Conocer los mecanismos de certificación, autentificación y firma digital.
 4. Adquirir conocimientos básicos y de interés forense sobre los actuales sistemas informáticos, sus sistemas de almacenamiento y de trasmisión de información.
 5. Familiarizarse con las técnicas de criptología y esteganografía.
 6. Aprender a identificar, seguir y denunciar distintos tipos en delitos en las redes de información.
 7. Saber usar algunas herramientas básicas y mecanismos de interés para la extracción y análisis de información en informática forense.
 8. Conocer y saber identificar algunas de las técnicas informáticas delictivas más comunes.

 

 

Dades generals

Codi: 43311
Professor/a responsable:
GOMEZ SORIANO, JOSE MANUEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3

Estudis en què s'imparteix