Ajudes al transport per a la realització d'activitats docents en grup organitzades, pels centres i departaments, fora del campus de la Universitat d'Alacant durant el curs 2019/2020

Referència
B19-452
Durada
Curs 2019-2020
Tipus d'activitat
BEQUES I AJUDES A L´ESTUDI, L´ALLOTJAMENT, EL TRANSPORT, ETC.
Termini de sol·licitud
Des del 4 de desembre 2019 fins al 30 de juny 2020
Marc
Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació
Publicació
BOUA 02/11/19
Lloc
Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació
Codi de localització
0028P1029
Localitat
Campus de Sant Vicent
Dotació
Màx. 70% del cost
Requisits
Podran sol·licitar la percepció d'aquest tipus d'ajudes les Facultats, Escola, Departaments i Instituts Universitaris de Recerca i la Universitat Permanent, així com els professors i professores que imparteixen la docència d'assignatures que requereixen aquest tipus d'acció formativa.
Matèria
GENERAL
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
VICERECTORAT D'ESTUDIANTS I OCUPACIÓ
Adreça
Edificio de Rectorado y Servicios Generales
Localitat
Alicante
CP
03080
Telèfon
965 903 475
Fax
965 903 566
...
Àrees
GENERAL
Observacions
Ajuda per a finançar parcialment el cost derivat del transport utilitzat en una activitat formativa en grup i fora del campus, de la docència en qualsevol de les titulacions oficials que s'imparteixen en la Universitat d'Alacant. Queden excloses les activitats d'investigació, esportives, peticions de material inventariable i activitats lúdiques o culturals. La sol·licitud ha de presentar-se una vegada finalitzat el semestre en el qual es va realitzar l'activitat, seguint el nou procediment indicat en la convocatòria. Períodes d'avaluació i resolució de les sol·licituds: 1r: sol·licituds presentades des del 7 de gener al 7 de febrer de 2020. 2n: sol·licituds presentades des de l'1 al 30 de juny de 2020.
De la UA?